Authors/Aristotle

From The Logic Museum

Jump to: navigation, search

Contents

Table

Bekker Greek name Latin English
Organon
1a1 Kategoriai Praedicamenta Categories
16a1 Peri ermenias De Interpretatione On Interpretation
24a10 Analytika protera Analytica Priora Prior Analytics
71a1 Analytika ystera Analytica Posteriora Posterior Analytics
100a18 Topikoi Topica Topics
164a20 Sophistikoi elenchoi De Sophisticis Elenchis Sophistical Refutations
Natural philosophy
184a10 Phusike akroasis Physica Physics
268a1 Peri ouranou De Caelo On the Heavens
314a1 Peri geneseos kai phthoras De Generatione et Corruptione On Generation and Corruption
338a20 Meteorologika Meteorologica Meteorology
391a1 Peri kosmos De Mundo (spurious) On the Universe
402a1 Peri psyches De Anima On the Soul
Parva Naturalia
436a1 Peri aistheseos De Sensu et Sensibilibus Sense and Sensibilia
449b1 Peri mnemes kai anamneseos De Memoria et Reminiscentia On Memory
453b8 Peri hypnou kai egregorseos De Somno et Vigilia On Sleep
458a33 Peri enypnion De Insomniis On Dreams
462b12 Peri tes kath hypnon mantikes De Divinatione per Somnum On Divination in Sleep
464b19 Peri makrobiotetos kai brachybiotetos De Longitudine et Brevitate Vitae On Length and Shortness of Life
467b10 Peri neotetos kai geros De Juventute et Senectute, De Vita et Morte, De Respiratione On Youth, Old Age, Life and Death, and Respiration
481a1 Peri pneumatos De Spiritu (spurious) On Breath
486a5 Peri ta zoia istorion Historia Animalium History of Animals
639a1 Peri zoon morion De Partibus Animalium Parts of Animals
698a1 Peri zoon kineseos De Motu Animalium Movement of Animals
704a4 Peri poreias zoion De Incessu Animalium Progression of Animals
715a1 Peri zoion geneseos De Generatione Animalium Generation of Animals
791a1 Peri chromaton De Coloribus (spurious) On Colours
800a1 Ek tou peri akouston De audibilibus (spurious) On Things Heard
805a1 Physiognomika Physiognomonica (spurious) Physiognomonics
814a10 Peri futon De Plantis (spurious) On Plants
830a5 Peri thaumasion akousmaton De mirabilibus auscultationibus (spurious) On Marvellous Things Heard
847a11 Mechanika Mechanica (spurious) Mechanics
859a1 Problemata [?] Problemata Problems
968a1 Peri atomon grammon De Lineis Insecabilibus (spurious) On Indivisible Lines
973a1 Anemon theseis kai prosegoriai Ventorum Situs (spurious) The Situations and Names of Winds
974a1 Peri Xenophanous, peri Zenonos, peri Gorgiou De Melisso, Xenophane, Gorgia (spurious) On Melissus, Xenophanes, and Gorgias
Metaphysics
980a21 Ton meta ta physica Metaphysica Metaphysics
Ethics and politics
1094a1 Ethikon nikomaxeion Ethica Nicomachea Nicomachean Ethics
1181a24 Ethikon megalon [?] Magna Moralia Great Ethics
1214a1 Ethikon eudemion Ethica Eudemia Eudemian Ethics
1249a26 Peri areton kai kakion De Virtutibus et Vitiis Libellus (spurious) On Virtues and Vices
1252a1 Politikon Politica Politics
1343a1 Oikonomikon [?] Oeconomica Economics
Rhetoric and poetics
1354a1 Technes Retorikes Ars Rhetorica Rhetoric
1420a5 Retorike pros Alexandron Rhetorica ad Alexandrum (spurious) Rhetoric to Alexander
1447a Peri poietikes Ars Poetica


PoeticsBekker function

See the talk page for the test table. {{#bekker:bekker number|url}} gives you URL, {{#bekker:bekker number|work}}, the name of the work. Only valid for works of Aristotle currently on the wiki.

See also

Personal tools