Authors/bible/Gen2-3

From The Logic Museum

Jump to: navigation, search
Hebrew Greek Latin King James New International
1 way•ḵul•lū haš•šā•ma•yim wə•hā•’ā•reṣ wə•ḵāl ṣə•ḇā•’ām. 1 Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. 1 Igitur perfecti sunt cæli et terra, et omnis ornatus eorum. 1 Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. 1 Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array.
2 way•ḵal ’ĕ•lō•hîm bay•yō•wm haš•šə•ḇî•‘î, mə•laḵ•tōw ’ă•šer ‘ā•śāh; way•yiš•bōṯ bay•yō•wm haš•šə•ḇî•‘î, mik•kāl mə•laḵ•tōw ’ă•šer ‘ā•śāh. 2 καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν, καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν. 2 Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat: et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. 2 And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made. 2 By the seventh day God had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work.
3 way•ḇā•reḵ ’ĕ•lō•hîm ’eṯ- yō•wm haš•šə•ḇî•‘î, way•qad•dêš ’ō•ṯōw; kî ḇōw šā•ḇaṯ mik•kāl mə•laḵ•tōw, ’ă•šer- bā•rā ’ĕ•lō•hîm la•‘ă•śō•wṯ. p̄ 3 καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι. 3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret. 3 And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made. 3 Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.
4 ’êl•leh ṯō•wl•ḏō•wṯ haš•šā•ma•yim wə•hā•’ā•reṣ bə•hib•bā•rə•’ām; bə•yō•wm, ‘ă•śō•wṯ Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ’e•reṣ wə•šā•mā•yim. 4 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο, ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 4 Istæ sunt generationes cæli et terræ, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus cælum et terram, 4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens, 4 This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the LORD God made the earth and the heavens.
5 wə•ḵōl śî•aḥ haś•śā•ḏeh, ṭe•rem yih•yeh ḇā•’ā•reṣ, wə•ḵāl ‘ê•śeḇ haś•śā•ḏeh ṭe•rem yiṣ•māḥ; kî lō him•ṭîr Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ‘al- hā•’ā•reṣ, wə•’ā•ḏām ’a•yin, la•‘ă•ḇōḏ ’eṯ- hā•’ă•ḏā•māh. 5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι• οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, 5 et omne virgultum agri antequam orietur in terra, omnemque herbam regionis priusquam germinaret: non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur terram: 5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. 5 Now no shrub had yet appeared on the earth and no plant had yet sprung up, for the LORD God had not sent rain on the earth and there was no one to work the ground,
6 wə•’êḏ ya•‘ă•leh min- hā•’ā•reṣ; wə•hiš•qāh ’eṯ- kāl- pə•nê- hā•’ă•ḏā•māh. 6 πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 6 sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terræ. 6 But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. 6 but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground.
7 way•yî•ṣer Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ’eṯ- hā•’ā•ḏām, ‘ā•p̄ār min- hā•’ă•ḏā•māh, way•yip•paḥ bə•’ap•pāw niš•maṯ ḥay•yîm; way•hî hā•’ā•ḏām lə•ne•p̄eš ḥay•yāh. 7 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ, et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ, et factus est homo in animam viventem. 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul. 7 Then the LORD God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.
8 way•yiṭ•ṭa‘ Yah•weh ’ĕ•lō•hîm gan- bə•‘ê•ḏen miq•qe•ḏem; way•yā•śem šām, ’eṯ- hā•’ā•ḏām ’ă•šer yā•ṣār. 8 Καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν. 8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem formaverat. 8 And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed. 8 Now the LORD God had planted a garden in the east, in Eden; and there he put the man he had formed.
9 way•yaṣ•maḥ Yah•weh ’ĕ•lō•hîm min- hā•’ă•ḏā•māh, kāl- ‘êṣ neḥ•māḏ lə•mar•’eh wə•ṭō•wḇ lə•ma•’ă•ḵāl; wə•‘êṣ ha•ḥay•yîm bə•ṯō•wḵ hag•gān, wə•‘êṣ had•da•‘aṯ ṭō•wḇ wā•rā‘. 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. 9 Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave lignum etiam vitæ in medio paradisi, lignumque scientiæ boni et mali. 9 And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. 9 The LORD God made all kinds of trees grow out of the ground--trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil.
10 wə•nā•hār yō•ṣê mê•‘ê•ḏen, lə•haš•qō•wṯ ’eṯ- hag•gān; ū•miš•šām yip•pā•rêḏ, wə•hā•yāh lə•’ar•bā•‘āh rā•šîm. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Εδεμ ποτίζειν τὸν παράδεισον• ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita. 10 And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads. 10 A river watering the garden flowed from Eden; from there it was separated into four headwaters.
11 šêm hā•’e•ḥāḏ pî•šō•wn; hū has•sō•ḇêḇ, ’êṯ kāl- ’e•reṣ ha•ḥă•wî•lāh, ’ă•šer- šām haz•zā•hāḇ. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισων• οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Ευιλατ, ἐκεῖ οὗ ἐστιν τὸ χρυσίον• 11 Nomen uni Phison: ipse est qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur aurum: 11 The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold; 11 The name of the first is the Pishon; it winds through the entire land of Havilah, where there is gold.
12 ū•ză•haḇ hā•’ā•reṣ ha•hi•w ṭō•wḇ; šām hab•bə•ḏō•laḥ wə•’e•ḇen haš•šō•ham. 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν• καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 12 et aurum terræ illius optimum est; ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus. 12 And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone. 12 (The gold of that land is good; aromatic resin and onyx are also there.)
13 wə•šêm- han•nā•hār haš•šê•nî gî•ḥō•wn; hū has•sō•w•ḇêḇ, ’êṯ kāl- ’e•reṣ kūš. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηων• οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 13 Et nomen fluvii secundi Gehon; ipse est qui circumit omnem terram Æthiopiæ. 13 And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. 13 The name of the second river is the Gihon; it winds through the entire land of Cush.
14 wə•šêm han•nā•hār haš•šə•lî•šî ḥid•de•qel, hū ha•hō•lêḵ qiḏ•maṯ ’aš•šūr; wə•han•nā•hār hā•rə•ḇî•‘î hū p̄ə•rāṯ. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις• οὗτος ὁ πορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος, οὗτος Εὐφράτης. 14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris: ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates. 14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. 14 The name of the third river is the Tigris; it runs along the east side of Ashur. And the fourth river is the Euphrates.
15 way•yiq•qaḥ Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ’eṯ- hā•’ā•ḏām; way•yan•ni•ḥê•hū ḇə•ḡan- ‘ê•ḏen, lə•‘ā•ḇə•ḏāh ū•lə•šā•mə•rāh. 15 Καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. 15 Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum: 15 And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. 15 The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.
16 way•ṣaw Yah•weh ’ĕ•lō•hîm, ‘al- hā•’ā•ḏām lê•mōr; mik•kōl ‘êṣ- hag•gān ’ā•ḵōl tō•ḵêl. 16 καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων ᾿Απὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ, 16 præcepitque ei, dicens: Ex omni ligno paradisi comede; 16 And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat: 16 And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden;
17 ū•mê•‘êṣ, had•da•‘aṯ ṭō•wḇ wā•rā‘, lō ṯō•ḵal mim•men•nū; kî, bə•yō•wm ’ă•ḵā•lə•ḵā mim•men•nū mō•wṯ tā•mūṯ. 17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ• ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε. 17 de ligno autem scientiæ boni et mali ne comedas: in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris. 17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. 17 but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die."
18 way•yō•mer Yah•weh ’ĕ•lō•hîm, lō- ṭō•wḇ hĕ•yō•wṯ hā•’ā•ḏām lə•ḇad•dōw; ’e•‘ĕ•śeh- lōw ‘ê•zer kə•neḡ•dōw. 18 Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον• ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾽ αὐτόν. 18 Dixit quoque Dominus Deus: Non est bonum esse hominem solum: faciamus ei adjutorium simile sibi. 18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him. 18 The LORD God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him."
19 way•yi•ṣer Yah•weh ’ĕ•lō•hîm min- hā•’ă•ḏā•māh, kāl- ḥay•yaṯ haś•śā•ḏeh wə•’êṯ kāl- ‘ō•wp̄ haš•šā•ma•yim, way•yā•ḇê ’el- hā•’ā•ḏām, lir•’ō•wṯ mah- yiq•rā- lōw; wə•ḵōl ’ă•šer yiq•rā- lōw hā•’ā•ḏām ne•p̄eš ḥay•yāh hū šə•mōw. 19 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν, τί καλέσει αὐτά, καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ. 19 Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terræ, et universis volatilibus cæli, adduxit ea ad adam, ut videret quid vocaret ea: omne enim quod vocavit adam animæ viventis, ipsum est nomen ejus. 19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto adam to see what he would call them: and whatsoever adam called every living creature, that was the name thereof. 19 Now the LORD God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name.
20 way•yiq•rā hā•’ā•ḏām šê•mō•wṯ, lə•ḵāl hab•bə•hê•māh ū•lə•‘ō•wp̄ haš•šā•ma•yim, ū•lə•ḵōl ḥay•yaṯ haś•śā•ḏeh; ū•lə•’ā•ḏām lō- mā•ṣā ‘ê•zer kə•neḡ•dōw. 20 Καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ, τῷ δὲ Αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.— 20 Appellavitque adam nominibus suis cuncta animantia, et universa volatilia cæli, et omnes bestias terræ: Adæ vero non inveniebatur adjutor similis ejus. 20 And adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for adam there was not found an help meet for him. 20 So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. But for adam no suitable helper was found.
21 way•yap•pêl Yah•weh ’ĕ•lō•hîm tar•dê•māh ‘al- hā•’ā•ḏām way•yî•šān; way•yiq•qaḥ, ’a•ḥaṯ miṣ•ṣal•‘ō•ṯāw, way•yis•gōr bā•śār taḥ•ten•nāh. 21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ, καὶ ὕπνωσεν• καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ᾽ αὐτῆς. 21 Immisit ergo Dominus Deus soporem in adam: cumque obdormisset, tulit unam de costis ejus, et replevit carnem pro ea. 21 And the LORD God caused a deep sleep to fall upon adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof; 21 So the LORD God caused the man to fall into a deep sleep; and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh.
22 way•yi•ḇen Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ’eṯ- haṣ•ṣê•lā‘ ’ă•šer- lā•qaḥ min- hā•’ā•ḏām lə•’iš•šāh; way•ḇi•’e•hā ’el- hā•’ā•ḏām. 22 καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Αδαμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ. 22 Et ædificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de adam, in mulierem: et adduxit eam ad adam. 22 And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. 22 Then the LORD God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man.
23 way•yō•mer hā•’ā•ḏām zōṯ hap•pa•‘am, ‘e•ṣem mê•‘ă•ṣā•may, ū•ḇā•śār mib•bə•śā•rî; lə•zōṯ yiq•qā•rê ’iš•šāh, kî mê•’îš lu•qo•ḥāh- zōṯ. 2 23 καὶ εἶπεν Αδαμ Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου• αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη. 23 Dixitque adam: Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea: hæc vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est. 23 And adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. 23 the man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called 'woman,' for she was taken out of man."
24 ‘al- kên ya•‘ă•zāḇ- ’îš, ’eṯ- ’ā•ḇîw wə•’eṯ- ’im•mōw; wə•ḏā•ḇaq bə•’iš•tōw, wə•hā•yū lə•ḇā•śār ’e•ḥāḏ. 24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 24 Quam ob rem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhærebit uxori suæ: et erunt duo in carne una. 24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh. 24 That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.
25 way•yih•yū šə•nê•hem ‘ă•rūm•mîm, hā•’ā•ḏām wə•’iš•tōw; wə•lō yiṯ•bō•šā•šū. 25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο. 25 Erat autem uterque nudus, adam scilicet et uxor ejus: et non erubescebant. 25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. 25 adam and his wife were both naked, and they felt no shame.
Genesis 3
1 wə•han•nā•ḥāš hā•yāh ‘ā•rūm, mik•kōl ḥay•yaṯ haś•śā•ḏeh, ’ă•šer ‘ā•śāh Yah•weh ’ĕ•lō•hîm; way•yō•mer ’el- hā•’iš•šāh, ’ap̄ kî- ’ā•mar ’ĕ•lō•hîm, lō ṯō•ḵə•lū, mik•kōl ‘êṣ hag•gān. 1 ῾Ο δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός• καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ; 1 Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terræ quæ fecerat Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem: Cur præcepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno paradisi? 1 Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? 1 Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the LORD God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?"
2 wat•tō•mer hā•’iš•šāh ’el- han•nā•ḥāš; mip•pə•rî ‘êṣ- hag•gān nō•ḵêl. 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει ᾿Απὸ καρποῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγόμεθα, 2 Cui respondit mulier: De fructu lignorum, quæ sunt in paradiso, vescimur: 2 And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: 2 The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden,
3 ū•mip•pə•rî hā•‘êṣ ’ă•šer bə•ṯō•wḵ- hag•gān ’ā•mar ’ĕ•lō•hîm, lō ṯō•ḵə•lū mim•men•nū, wə•lō ṯig•gə•‘ū bōw; pen- tə•mu•ṯūn. 3 ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ θεός Οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε. 3 de fructu vero ligni quod est in medio paradisi, præcepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus illud, ne forte moriamur. 3 But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. 3 but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'"
4 way•yō•mer han•nā•ḥāš ’el- hā•’iš•šāh; lō- mō•wṯ tə•mu•ṯūn. 4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε• 4 Dixit autem serpens ad mulierem: Nequaquam morte moriemini. 4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die: 4 "You will not certainly die," the serpent said to the woman.
5 kî yō•ḏê•a‘ ’ĕ•lō•hîm, kî, bə•yō•wm ’ă•ḵā•lə•ḵem mim•men•nū, wə•nip̄•qə•ḥū ‘ê•nê•ḵem; wih•yî•ṯem kê•lō•hîm, yō•ḏə•‘ê ṭō•wḇ wā•rā‘. 5 ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν. 5 Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum. 5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. 5 "For God knows that when you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil."
6 wat•tê•re hā•’iš•šāh kî ṭō•wḇ hā•‘êṣ lə•ma•’ă•ḵāl wə•ḵî ṯa•’ă•wāh- hū lā•‘ê•na•yim, wə•neḥ•māḏ hā•‘êṣ lə•haś•kîl, wat•tiq•qaḥ mip•pir•yōw wat•tō•ḵal; wat•tit•tên gam- lə•’î•šāh ‘im•māh way•yō•ḵal. 6 καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν• καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον. 6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile: et tulit de fructu illius, et comedit: deditque viro suo, qui comedit. 6 And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat. 6 When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.
7 wat•tip•pā•qaḥ•nāh ‘ê•nê šə•nê•hem, way•yê•ḏə•‘ū, kî ‘ê•rum•mim hêm; way•yiṯ•pə•rū ‘ă•lêh ṯə•’ê•nāh, way•ya•‘ă•śū lā•hem ḥă•ḡō•rōṯ. 7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα. 7 Et aperti sunt oculi amborum; cumque cognovissent se esse nudos, consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomata. 7 And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. 7 Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked; so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.
8 way•yiš•mə•‘ū ’eṯ- qō•wl Yah•weh ’ĕ•lō•hîm miṯ•hal•lêḵ bag•gān lə•rū•aḥ hay•yō•wm; way•yiṯ•ḥab•bê hā•’ā•ḏām wə•’iš•tōw, mip•pə•nê Yah•weh ’ĕ•lō•hîm, bə•ṯō•wḵ ‘êṣ hag•gān. 8 Καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου. 8 Et cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem, abscondit se adam et uxor ejus a facie Domini Dei in medio ligni paradisi. 8 And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden. 8 Then the man and his wife heard the sound of the LORD God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the LORD God among the trees of the garden.
9 way•yiq•rā Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ’el- hā•’ā•ḏām; way•yō•mer lōw ’ay•yek•kāh. 9 καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Αδαμ, ποῦ εἶ; 9 Vocavitque Dominus Deus adam, et dixit ei: Ubi es? 9 And the LORD God called unto adam, and said unto him, Where art thou? 9 But the LORD God called to the man, "Where are you?"
10 way•yō•mer ’eṯ- qō•lə•ḵā šā•ma‘•tî bag•gān; wā•’î•rā kî- ‘ê•rōm ’ā•nō•ḵî wā•’ê•ḥā•ḇê. 10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τὴν φωνήν σου ἤκουσα περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην. 10 Qui ait: Vocem tuam audivi in paradiso, et timui, eo quod nudus essem, et abscondi me. 10 And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself. 10 He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked; so I hid."
11 way•yō•mer mî hig•gîḏ lə•ḵā, kî ‘ê•rōm ’āt•tāh; hă•min- hā•‘êṣ, ’ă•šer ṣiw•wî•ṯî•ḵā lə•ḇil•tî ’ă•ḵāl- mim•men•nū ’ā•ḵā•lə•tā. 11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ; μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἔφαγες; 11 Cui dixit: Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno de quo præceperam tibi ne comederes, comedisti? 11 And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? 11 And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?"
12 way•yō•mer hā•’ā•ḏām; hā•’iš•šāh ’ă•šer nā•ṯat•tāh ‘im•mā•ḏî, hî nā•ṯə•nāh- lî min- hā•‘êṣ wā•’ō•ḵêl. 12 καὶ εἶπεν ὁ Αδαμ ῾Η γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾽ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον. 12 Dixitque adam: Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno, et comedi. 12 And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. 12 the man said, "The woman you put here with me--she gave me some fruit from the tree, and I ate it."
13 way•yō•mer Yah•weh ’ĕ•lō•hîm lā•’iš•šāh mah- zōṯ ‘ā•śîṯ; wat•tō•mer hā•’iš•šāh, han•nā•ḥāš hiš•šî•’a•nî wā•’ō•ḵêl. 13 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή ῾Ο ὄφις ἠπάτησέν με, καὶ ἔφαγον. 13 Et dixit Dominus Deus ad mulierem: Quare hoc fecisti? Quæ respondit: Serpens decepit me, et comedi. 13 And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. 13 Then the LORD God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate."
14 way•yō•mer Yah•weh ’ĕ•lō•hîm ’el- han•nā•ḥāš kî ‘ā•śî•ṯā zōṯ ’ā•rūr ’at•tāh mik•kāl hab•bə•hê•māh, ū•mik•kōl ḥay•yaṯ haś•śā•ḏeh; ‘al- gə•ḥō•nə•ḵā ṯê•lêḵ, wə•‘ā•p̄ār tō•ḵal kāl- yə•mê ḥay•ye•ḵā. 14 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει ῞Οτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς• ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 14 Et ait Dominus Deus ad serpentem: [Quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia animantia, et bestias terræ: super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ. 14 And the LORD God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life: 14 So the LORD God said to the serpent, "Because you have done this, "Cursed are you above all livestock and all wild animals! You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life.
15 wə•’ê•ḇāh ’ā•šîṯ, bê•nə•ḵā ū•ḇên hā•’iš•šāh, ū•ḇên zar•‘ă•ḵā ū•ḇên zar•‘āh; hū yə•šū•p̄ə•ḵā rōš, wə•’at•tāh tə•šū•p̄en•nū ‘ā•qêḇ. s 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς• αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. 15 Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius: ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus.] 15 And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. 15 And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel."
16 ’el- hā•’iš•šāh ’ā•mar, har•bāh ’ar•beh ‘iṣ•ṣə•ḇō•w•nêḵ wə•hê•rō•nêḵ, bə•‘e•ṣeḇ tê•lə•ḏî ḇā•nîm; wə•’el- ’î•šêḵ tə•šū•qā•ṯêḵ, wə•hū yim•šāl- bāḵ. s 16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν Πληθύνων πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα• καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύσει. 16 Mulieri quoque dixit: Multiplicabo ærumnas tuas, et conceptus tuos: in dolore paries filios, et sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui. 16 Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. 16 To the woman he said, "I will make your pains in childbearing very severe; with painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you."
17 ū•lə•’ā•ḏām ’ā•mar, kî- šā•ma‘•tā lə•qō•wl ’iš•te•ḵā wat•tō•ḵal min- hā•‘êṣ, ’ă•šer ṣiw•wî•ṯî•ḵā lê•mōr, lō ṯō•ḵal mim•men•nū; ’ă•rū•rāh hā•’ă•ḏā•māh ba•‘ă•ḇū•re•ḵā, bə•‘iṣ•ṣā•ḇō•wn tō•ḵă•len•nāh, kōl yə•mê ḥay•ye•ḵā. 17 τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν ῞Οτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου• ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου• 17 Adæ vero dixit: Quia audisti vocem uxoris tuæ, et comedisti de ligno, ex quo præceperam tibi ne comederes, maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ. 17 And unto adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; 17 To adam he said, "Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, 'You must not eat from it,' "Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat food from it all the days of your life.
18 wə•qō•wṣ wə•ḏar•dar taṣ•mî•aḥ lāḵ; wə•’ā•ḵal•tā ’eṯ- ‘ê•śeḇ haś•śā•ḏeh. 18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 18 Spinas et tribulos germinabit tibi, et comedes herbam terræ. 18 Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field; 18 It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field.
19 bə•zê•‘aṯ ’ap•pe•ḵā tō•ḵal le•ḥem, ‘aḏ šū•ḇə•ḵā ’el- hā•’ă•ḏā•māh, kî mim•men•nāh luq•qā•ḥə•tā; kî- ‘ā•p̄ār ’at•tāh, wə•’el- ‘ā•p̄ār tā•šūḇ. 19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης• ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ.— 19 In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es: quia pulvis es et in pulverem reverteris. 19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. 19 By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return."
20 way•yiq•rā hā•’ā•ḏām šêm ’iš•tōw ḥaw•wāh; kî hî hā•yə•ṯāh ’êm kāl- ḥāy. 20 καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων. 20 Et vocavit adam nomen uxoris suæ, Heva: eo quod mater esset cunctorum viventium. 20 And adam called his wife's name Eve; because she was the mother of all living. 20 adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living.
21 way•ya•‘aś Yah•weh ’ĕ•lō•hîm lə•’ā•ḏām ū•lə•’iš•tōw kā•ṯə•nō•wṯ ‘ō•wr way•yal•bi•šêm. p̄ 21 Καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς.— 21 Fecit quoque Dominus Deus Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas, et induit eos: 21 Unto adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them. 21 The LORD God made garments of skin for adam and his wife and clothed them.
22 way•yō•mer Yah•weh ’ĕ•lō•hîm, hên hā•’ā•ḏām hā•yāh kə•’a•ḥaḏ mim•men•nū, lā•ḏa•‘aṯ ṭō•wḇ wā•rā‘; wə•‘at•tāh pen- yiš•laḥ yā•ḏōw, wə•lā•qaḥ gam mê•‘êṣ ha•ḥay•yîm, wə•’ā•ḵal wā•ḥay lə•‘ō•lām. 22 καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Ιδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 22 et ait: Ecce adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum: nunc ergo ne forte mittat manum suam, et sumat etiam de ligno vitæ, et comedat, et vivat in æternum. 22 And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever: 22 And the LORD God said, "the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, and live forever."
23 way•šal•lə•ḥê•hū Yah•weh ’ĕ•lō•hîm mig•gan- ‘ê•ḏen; la•‘ă•ḇōḏ ’eṯ- hā•’ă•ḏā•māh, ’ă•šer luq•qaḥ miš•šām. 23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθη. 23 Et emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua sumptus est. 23 Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. 23 So the LORD God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken.
24 way•ḡā•reš ’eṯ- hā•’ā•ḏām; way•yaš•kên miq•qe•ḏem lə•ḡan- ‘ê•ḏen ’eṯ- hak•kə•ru•ḇîm, wə•’êṯ la•haṭ ha•ḥe•reḇ ham•miṯ•hap•pe•ḵeṯ, liš•mōr ’eṯ- de•reḵ ‘êṣ ha•ḥay•yîm. s 24 καὶ ἐξέβαλεν τὸν Αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. 24 Ejecitque adam: et collocavit ante paradisum voluptatis cherubim, et flammeum gladium, atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitæ. 24 So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. 24 After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.

Notes


  • [[]]
Personal tools