SUMMA THEOLOGIAE IIa XC-XCII

Index

Question 90.1 The essence of law
Question 90.2
Question 90.3
Question 90.4

Question 91.1 The various kinds of law
Question 91.2
Question 91.3
Question 91.4
Question 91.5
Question 91.6

Question 92.1 The effects of law
Question 92.2

LatinEnglish
q. 90 pr. Consequenter considerandum est de principiis exterioribus actuum. Principium autem exterius ad malum inclinans est Diabolus, de cuius tentatione in primo dictum est. Principium autem exterius movens ad bonum est Deus, qui et nos instruit per legem, et iuvat per gratiam. Unde primo, de lege; secundo, de gratia dicendum est. Circa legem autem, primo oportet considerare de ipsa lege in communi; secundo, de partibus eius. Circa legem autem in communi tria occurrunt consideranda, primo quidem, de essentia ipsius; secundo, de differentia legum; tertio, de effectibus legis. Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum lex sit aliquid rationis. Secundo, de fine legis. Tertio, de causa eius. Quarto, de promulgatione ipsius. Question 90. The essence of law Is law something pertaining to reason? The end of law Its cause The promulgation of law
q. 90 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod lex non sit aliquid rationis. Dicit enim apostolus, ad Rom. VII, video aliam legem in membris meis, et cetera. Sed nihil quod est rationis, est in membris, quia ratio non utitur organo corporali. Ergo lex non est aliquid rationis. Objection 1. It would seem that law is not something pertaining to reason. For the Apostle says (Romans 7:23): "I see another law in my members," etc. But nothing pertaining to reason is in the members; since the reason does not make use of a bodily organ. Therefore law is not something pertaining to reason.
q. 90 a. 1 arg. 2 Praeterea, in ratione non est nisi potentia, habitus et actus. Sed lex non est ipsa potentia rationis. Similiter etiam non est aliquis habitus rationis, quia habitus rationis sunt virtutes intellectuales, de quibus supra dictum est. Nec etiam est actus rationis, quia cessante rationis actu, lex cessaret, puta in dormientibus. Ergo lex non est aliquid rationis. Objection 2. Further, in the reason there is nothing else but power, habit, and act. But law is not the power itself of reason. In like manner, neither is it a habit of reason: because the habits of reason are the intellectual virtues of which we have spoken above (Article 57). Nor again is it an act of reason: because then law would cease, when the act of reason ceases, for instance, while we are asleep. Therefore law is nothing pertaining to reason.
q. 90 a. 1 arg. 3 Praeterea, lex movet eos qui subiiciuntur legi, ad recte agendum. Sed movere ad agendum proprie pertinet ad voluntatem, ut patet ex praemissis. Ergo lex non pertinet ad rationem, sed magis ad voluntatem, secundum quod etiam iurisperitus dicit, quod placuit principi, legis habet vigorem. Objection 3. Further, the law moves those who are subject to it to act aright. But it belongs properly to the will to move to act, as is evident from what has been said above (Question 9, Article 1). Therefore law pertains, not to the reason, but to the will; according to the words of the Jurist (Lib. i, ff., De Const. Prin. leg. i): "Whatsoever pleaseth the sovereign, has force of law."
q. 90 a. 1 s. c. Sed contra est quod ad legem pertinet praecipere et prohibere. Sed imperare est rationis, ut supra habitum est. Ergo lex est aliquid rationis. On the contrary, It belongs to the law to command and to forbid. But it belongs to reason to command, as stated above (Question 17, Article 1). Therefore law is something pertaining to reason.
q. 90 a. 1 co. Respondeo dicendum quod lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur, dicitur enim lex a ligando, quia obligat ad agendum. Regula autem et mensura humanorum actuum est ratio, quae est primum principium actuum humanorum, ut ex praedictis patet, rationis enim est ordinare ad finem, qui est primum principium in agendis, secundum philosophum. In unoquoque autem genere id quod est principium, est mensura et regula illius generis, sicut unitas in genere numeri, et motus primus in genere motuum. Unde relinquitur quod lex sit aliquid pertinens ad rationem. I answer that, Law is a rule and measure of acts, whereby man is induced to act or is restrained from acting: for "lex" [law] is derived from "ligare" [to bind], because it binds one to act. Now the rule and measure of human acts is the reason, which is the first principle of human acts, as is evident from what has been stated above (1, 1, ad 3); since it belongs to the reason to direct to the end, which is the first principle in all matters of action, according to the Philosopher (Phys. ii). Now that which is the principle in any genus, is the rule and measure of that genus: for instance, unity in the genus of numbers, and the first movement in the genus of movements. Consequently it follows that law is something pertaining to reason.
q. 90 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, cum lex sit regula quaedam et mensura, dicitur dupliciter esse in aliquo. Uno modo, sicut in mensurante et regulante. Et quia hoc est proprium rationis, ideo per hunc modum lex est in ratione sola. Alio modo, sicut in regulato et mensurato. Et sic lex est in omnibus quae inclinantur in aliquid ex aliqua lege, ita quod quaelibet inclinatio proveniens ex aliqua lege, potest dici lex, non essentialiter, sed quasi participative. Et hoc modo inclinatio ipsa membrorum ad concupiscendum lex membrorum vocatur. Reply to Objection 1. Since law is a kind of rule and measure, it may be in something in two ways. First, as in that which measures and rules: and since this is proper to reason, it follows that, in this way, law is in the reason alone. Secondly, as in that which is measured and ruled. In this way, law is in all those things that are inclined to something by reason of some law: so that any inclination arising from a law, may be called a law, not essentially but by participation as it were. And thus the inclination of the members to concupiscence is called "the law of the members."
q. 90 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod, sicut in actibus exterioribus est considerare operationem et operatum, puta aedificationem et aedificatum; ita in operibus rationis est considerare ipsum actum rationis, qui est intelligere et ratiocinari, et aliquid per huiusmodi actum constitutum. Quod quidem in speculativa ratione primo quidem est definitio; secundo, enunciatio; tertio vero, syllogismus vel argumentatio. Et quia ratio etiam practica utitur quodam syllogismo in operabilibus, ut supra habitum est, secundum quod philosophus docet in VII Ethic.; ideo est invenire aliquid in ratione practica quod ita se habeat ad operationes, sicut se habet propositio in ratione speculativa ad conclusiones. Et huiusmodi propositiones universales rationis practicae ordinatae ad actiones, habent rationem legis. Quae quidem propositiones aliquando actualiter considerantur, aliquando vero habitualiter a ratione tenentur. Reply to Objection 2. Just as, in external action, we may consider the work and the work done, for instance the work of building and the house built; so in the acts of reason, we may consider the act itself of reason, i.e. to understand and to reason, and something produced by this act. With regard to the speculative reason, this is first of all the definition; secondly, the proposition; thirdly, the syllogism or argument. And since also the practical reason makes use of a syllogism in respect of the work to be done, as stated above (13, 3; 76, 1) and since as the Philosopher teaches (Ethic. vii, 3); hence we find in the practical reason something that holds the same position in regard to operations, as, in the speculative intellect, the proposition holds in regard to conclusions. Such like universal propositions of the practical intellect that are directed to actions have the nature of law. And these propositions are sometimes under our actual consideration, while sometimes they are retained in the reason by means of a habit.
q. 90 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod ratio habet vim movendi a voluntate, ut supra dictum est, ex hoc enim quod aliquis vult finem, ratio imperat de his quae sunt ad finem. Sed voluntas de his quae imperantur, ad hoc quod legis rationem habeat, oportet quod sit aliqua ratione regulata. Et hoc modo intelligitur quod voluntas principis habet vigorem legis, alioquin voluntas principis magis esset iniquitas quam lex. Reply to Objection 3. Reason has its power of moving from the will, as stated above (Question 17, Article 1): for it is due to the fact that one wills the end, that the reason issues its commands as regards things ordained to the end. But in order that the volition of what is commanded may have the nature of law, it needs to be in accord with some rule of reason. And in this sense is to be understood the saying that the will of the sovereign has the force of law; otherwise the sovereign's will would savor of lawlessness rather than of law.
q. 90 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod lex non ordinetur semper ad bonum commune sicut ad finem. Ad legem enim pertinet praecipere et prohibere. Sed praecepta ordinantur ad quaedam singularia bona. Non ergo semper finis legis est bonum commune. Objection 1. It would seem that the law is not always directed to the common good as to its end. For it belongs to law to command and to forbid. But commands are directed to certain individual goods. Therefore the end of the law is not always the common good.
q. 90 a. 2 arg. 2 Praeterea, lex dirigit hominem ad agendum. Sed actus humani sunt in particularibus. Ergo et lex ad aliquod particulare bonum ordinatur. Objection 2. Further, the law directs man in his actions. But human actions are concerned with particular matters. Therefore the law is directed to some particular good.
q. 90 a. 2 arg. 3 Praeterea, Isidorus dicit, in libro Etymol., si ratione lex constat, lex erit omne quod ratione constiterit. Sed ratione consistit non solum quod ordinatur ad bonum commune, sed etiam quod ordinatur ad bonum privatum. Ergo lex non ordinatur solum ad bonum commune, sed etiam ad bonum privatum unius. Objection 3. Further, Isidore says (Etym. v, 3): "If the law is based on reason, whatever is based on reason will be a law." But reason is the foundation not only of what is ordained to the common good, but also of that which is directed private good. Therefore the law is not only directed to the good of all, but also to the private good of an individual.
q. 90 a. 2 s. c. Sed contra est quod Isidorus dicit, in V Etymol., quod lex est nullo privato commodo, sed pro communi utilitate civium conscripta. On the contrary, Isidore says (Etym. v, 21) that "laws are enacted for no private profit, but for the common benefit of the citizens."
q. 90 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, lex pertinet ad id quod est principium humanorum actuum, ex eo quod est regula et mensura. Sicut autem ratio est principium humanorum actuum, ita etiam in ipsa ratione est aliquid quod est principium respectu omnium aliorum. Unde ad hoc oportet quod principaliter et maxime pertineat lex. Primum autem principium in operativis, quorum est ratio practica, est finis ultimus. Est autem ultimus finis humanae vitae felicitas vel beatitudo, ut supra habitum est. Unde oportet quod lex maxime respiciat ordinem qui est in beatitudinem. Rursus, cum omnis pars ordinetur ad totum sicut imperfectum ad perfectum; unus autem homo est pars communitatis perfectae, necesse est quod lex proprie respiciat ordinem ad felicitatem communem. Unde et philosophus, in praemissa definitione legalium, mentionem facit et de felicitate et communione politica. Dicit enim, in V Ethic., quod legalia iusta dicimus factiva et conservativa felicitatis et particularum ipsius, politica communicatione, perfecta enim communitas civitas est, ut dicitur in I Polit. In quolibet autem genere id quod maxime dicitur, est principium aliorum, et alia dicuntur secundum ordinem ad ipsum, sicut ignis, qui est maxime calidus, est causa caliditatis in corporibus mixtis, quae intantum dicuntur calida, inquantum participant de igne. Unde oportet quod, cum lex maxime dicatur secundum ordinem ad bonum commune, quodcumque aliud praeceptum de particulari opere non habeat rationem legis nisi secundum ordinem ad bonum commune. Et ideo omnis lex ad bonum commune ordinatur. I answer that, As stated above (Article 1), the law belongs to that which is a principle of human acts, because it is their rule and measure. Now as reason is a principle of human acts, so in reason itself there is something which is the principle in respect of all the rest: wherefore to this principle chiefly and mainly law must needs be referred. Now the first principle in practical matters, which are the object of the practical reason, is the last end: and the last end of human life is bliss or happiness, as stated above (2, 7; 3, 1). Consequently the law must needs regard principally the relationship to happiness. Moreover, since every part is ordained to the whole, as imperfect to perfect; and since one man is a part of the perfect community, the law must needs regard properly the relationship to universal happiness. Wherefore the Philosopher, in the above definition of legal matters mentions both happiness and the body politic: for he says (Ethic. v, 1) that we call those legal matters "just, which are adapted to produce and preserve happiness and its parts for the body politic": since the state is a perfect community, as he says in Polit. i, 1. Now in every genus, that which belongs to it chiefly is the principle of the others, and the others belong to that genus in subordination to that thing: thus fire, which is chief among hot things, is the cause of heat in mixed bodies, and these are said to be hot in so far as they have a share of fire. Consequently, since the law is chiefly ordained to the common good, any other precept in regard to some individual work, must needs be devoid of the nature of a law, save in so far as it regards the common good. Therefore every law is ordained to the common good.
q. 90 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod praeceptum importat applicationem legis ad ea quae ex lege regulantur. Ordo autem ad bonum commune, qui pertinet ad legem, est applicabilis ad singulares fines. Et secundum hoc, etiam de particularibus quibusdam praecepta dantur. Reply to Objection 1. A command denotes an application of a law to matters regulated by the law. Now the order to the common good, at which the law aims, is applicable to particular ends. And in this way commands are given even concerning particular matters.
q. 90 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod operationes quidem sunt in particularibus, sed illa particularia referri possunt ad bonum commune, non quidem communitate generis vel speciei, sed communitate causae finalis, secundum quod bonum commune dicitur finis communis. Reply to Objection 2. Actions are indeed concerned with particular matters: but those particular matters are referable to the common good, not as to a common genus or species, but as to a common final cause, according as the common good is said to be the common end.
q. 90 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut nihil constat firmiter secundum rationem speculativam nisi per resolutionem ad prima principia indemonstrabilia, ita firmiter nihil constat per rationem practicam nisi per ordinationem ad ultimum finem, qui est bonum commune. Quod autem hoc modo ratione constat, legis rationem habet. Reply to Objection 3. Just as nothing stands firm with regard to the speculative reason except that which is traced back to the first indemonstrable principles, so nothing stands firm with regard to the practical reason, unless it be directed to the last end which is the common good: and whatever stands to reason in this sense, has the nature of a law.
q. 90 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod cuiuslibet ratio sit factiva legis. Dicit enim apostolus, ad Rom. II, quod cum gentes, quae legem non habent, naturaliter ea quae legis sunt faciunt, ipsi sibi sunt lex. Hoc autem communiter de omnibus dicit. Ergo quilibet potest facere sibi legem. Objection 1. It would seem that the reason of any man is competent to make laws. For the Apostle says (Romans 2:14) that "when the Gentiles, who have not the law, do by nature those things that are of the law, . . . they are a law to themselves." Now he says this of all in general. Therefore anyone can make a law for himself.
q. 90 a. 3 arg. 2 Praeterea, sicut philosophus dicit, in libro II Ethic., intentio legislatoris est ut inducat hominem ad virtutem. Sed quilibet homo potest alium inducere ad virtutem. Ergo cuiuslibet hominis ratio est factiva legis. Objection 2. Further, as the Philosopher says (Ethic. ii. 1), "the intention of the lawgiver is to lead men to virtue." But every man can lead another to virtue. Therefore the reason of any man is competent to make laws.
q. 90 a. 3 arg. 3 Praeterea, sicut princeps civitatis est civitatis gubernator, ita quilibet paterfamilias est gubernator domus. Sed princeps civitatis potest legem in civitate facere. Ergo quilibet paterfamilias potest in sua domo facere legem. Objection 3. Further, just as the sovereign of a state governs the state, so every father of a family governs his household. But the sovereign of a state can make laws for the state. Therefore every father of a family can make laws for his household.
q. 90 a. 3 s. c. Sed contra est quod Isidorus dicit, in libro Etymol., et habetur in decretis, dist. II, lex est constitutio populi, secundum quam maiores natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt. Non est ergo cuiuslibet facere legem. On the contrary, Isidore says (Etym. v. 10): "A law is an ordinance of the people, whereby something is sanctioned by the Elders together with the Commonalty."
q. 90 a. 3 co. Respondeo dicendum quod lex proprie, primo et principaliter respicit ordinem ad bonum commune. Ordinare autem aliquid in bonum commune est vel totius multitudinis, vel alicuius gerentis vicem totius multitudinis. Et ideo condere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel pertinet ad personam publicam quae totius multitudinis curam habet. Quia et in omnibus aliis ordinare in finem est eius cuius est proprius ille finis. I answer that, A law, properly speaking, regards first and foremost the order to the common good. Now to order anything to the common good, belongs either to the whole people, or to someone who is the viceregent of the whole people. And therefore the making of a law belongs either to the whole people or to a public personage who has care of the whole people: since in all other matters the directing of anything to the end concerns him to whom the end belongs.
q. 90 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra dictum est, lex est in aliquo non solum sicut in regulante, sed etiam participative sicut in regulato. Et hoc modo unusquisque sibi est lex, inquantum participat ordinem alicuius regulantis. Unde et ibidem subditur, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis. Reply to Objection 1. As stated above (A. 1 ad 1), a law is in a person not only as in one that rules, but also by participation as in one that is ruled. In the latter way each one is a law to himself, in so far as he shares the direction that he receives from one who rules him. Hence the same text goes on: "Who shows the work of the law written in their hearts."
q. 90 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod persona privata non potest inducere efficaciter ad virtutem. Potest enim solum monere, sed si sua monitio non recipiatur, non habet vim coactivam; quam debet habere lex, ad hoc quod efficaciter inducat ad virtutem, ut philosophus dicit, in X Ethic. Hanc autem virtutem coactivam habet multitudo vel persona publica, ad quam pertinet poenas infligere, ut infra dicetur. Et ideo solius eius est leges facere. Reply to Objection 2. A private person cannot lead another to virtue efficaciously: for he can only advise, and if his advice be not taken, it has no coercive power, such as the law should have, in order to prove an efficacious inducement to virtue, as the Philosopher says (Ethic. x. 9). But this coercive power is vested in the whole people or in some public personage, to whom it belongs to inflict penalties, as we shall state further on (Q. 92, A. 2 ad 3; II-II, Q. 64, A. 3). Wherefore the framing of laws belongs to him alone.
q. 90 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut homo est pars domus, ita domus est pars civitatis, civitas autem est communitas perfecta, ut dicitur in I Politic. Et ideo sicut bonum unius hominis non est ultimus finis, sed ordinatur ad commune bonum; ita etiam et bonum unius domus ordinatur ad bonum unius civitatis, quae est communitas perfecta. Unde ille qui gubernat aliquam familiam, potest quidem facere aliqua praecepta vel statuta; non tamen quae proprie habeant rationem legis. Reply to Objection 3. As one man is a part of the household, so a household is a part of the state: and the state is a perfect community, according to Polit. i. 1. And therefore, as the good of one man is not the last end, but is ordained to the common good; so too the good of one household is ordained to the good of a single state, which is a perfect community. Consequently he that governs a family, can indeed make certain commands or ordinances, but not such as to have properly the force of law.
q. 90 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod promulgatio non sit de ratione legis. Lex enim naturalis maxime habet rationem legis. Sed lex naturalis non indiget promulgatione. Ergo non est de ratione legis quod promulgetur. Objection 1. It would seem that promulgation is not essential to a law. For the natural law above all has the character of law. But the natural law needs no promulgation. Therefore it is not essential to a law that it be promulgated.
q. 90 a. 4 arg. 2 Praeterea, ad legem pertinet proprie obligare ad aliquid faciendum vel non faciendum. Sed non solum obligantur ad implendam legem illi coram quibus promulgatur lex, sed etiam alii. Ergo promulgatio non est de ratione legis. Objection 2. Further, it belongs properly to a law to bind one to do or not to do something. But the obligation of fulfilling a law touches not only those in whose presence it is promulgated, but also others. Therefore promulgation is not essential to a law.
q. 90 a. 4 arg. 3 Praeterea, obligatio legis extenditur etiam in futurum, quia leges futuris negotiis necessitatem imponunt, ut iura dicunt. Sed promulgatio fit ad praesentes. Ergo promulgatio non est de necessitate legis. Objection 3. Further, the binding force of a law extends even to the future, since "laws are binding in matters of the future," as the jurists say (Cod. 1, tit. De lege et constit. leg. vii). But promulgation concerns those who are present. Therefore it is not essential to a law.
q. 90 a. 4 s. c. Sed contra est quod dicitur in decretis, IV dist., quod leges instituuntur cum promulgantur. On the contrary, It is laid down in the Decretals, dist. 4, that "laws are established when they are promulgated."
q. 90 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, lex imponitur aliis per modum regulae et mensurae. Regula autem et mensura imponitur per hoc quod applicatur his quae regulantur et mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem. Et sic ex quatuor praedictis potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata. I answer that, As stated above (Article 1), a law is imposed on others by way of a rule and measure. Now a rule or measure is imposed by being applied to those who are to be ruled and measured by it. Wherefore, in order that a law obtain the binding force which is proper to a law, it must needs be applied to the men who have to be ruled by it. Such application is made by its being notified to them by promulgation. Wherefore promulgation is necessary for the law to obtain its force. Thus from the four preceding articles, the definition of law may be gathered; and it is nothing else than an ordinance of reason for the common good, made by him who has care of the community, and promulgated.
q. 90 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod promulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam. Reply to Objection 1. The natural law is promulgated by the very fact that God instilled it into man's mind so as to be known by him naturally.
q. 90 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod illi coram quibus lex non promulgatur, obligantur ad legem servandam, inquantum in eorum notitiam devenit per alios, vel devenire potest, promulgatione facta. Reply to Objection 2. Those who are not present when a law is promulgated, are bound to observe the law, in so far as it is notified or can be notified to them by others, after it has been promulgated.
q. 90 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod promulgatio praesens in futurum extenditur per firmitatem Scripturae, quae quodammodo semper eam promulgat. Unde Isidorus dicit, in II Etymol., quod lex a legendo vocata est, quia scripta est. Reply to Objection 3. The promulgation that takes place now, extends to future time by reason of the durability of written characters, by which means it is continually promulgated. Hence Isidore says (Etym. v, 3; ii, 10) that "lex [law] is derived from legere [to read] because it is written."
q. 91 pr. Deinde considerandum est de diversitate legum. Et circa hoc quaeruntur sex. Primo, utrum sit aliqua lex aeterna. Secundo, utrum sit aliqua lex naturalis. Tertio, utrum sit aliqua lex humana. Quarto, utrum sit aliqua lex divina. Quinto, utrum sit una tantum, vel plures. Sexto, utrum sit aliqua lex peccati. Question 91. The various kinds of law Is there an eternal law? Is there a natural law? Is there a human law? Is there a Divine law? Is there one Divine law, or several? Is there a law of sin?
q. 91 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod non sit aliqua lex aeterna. Omnis enim lex aliquibus imponitur. Sed non fuit ab aeterno aliquis cui lex posset imponi, solus enim Deus fuit ab aeterno. Ergo nulla lex est aeterna. Objection 1. It would seem that there is no eternal law. Because every law is imposed on someone. But there was not someone from eternity on whom a law could be imposed: since God alone was from eternity. Therefore no law is eternal.
q. 91 a. 1 arg. 2 Praeterea, promulgatio est de ratione legis. Sed promulgatio non potuit esse ab aeterno, quia non erat ab aeterno cui promulgaretur. Ergo nulla lex potest esse aeterna. Objection 2. Further, promulgation is essential to law. But promulgation could not be from eternity: because there was no one to whom it could be promulgated from eternity. Therefore no law can be eternal.
q. 91 a. 1 arg. 3 Praeterea, lex importat ordinem ad finem. Sed nihil est aeternum quod ordinetur ad finem, solus enim ultimus finis est aeternus. Ergo nulla lex est aeterna. Objection 3. Further, a law implies order to an end. But nothing ordained to an end is eternal: for the last end alone is eternal. Therefore no law is eternal.
q. 91 a. 1 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in I de Lib. Arb., lex quae summa ratio nominatur, non potest cuipiam intelligenti non incommutabilis aeternaque videri. On the contrary, Augustine says (De Lib. Arb. i, 6): "That Law which is the Supreme Reason cannot be understood to be otherwise than unchangeable and eternal."
q. 91 a. 1 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, nihil est aliud lex quam quoddam dictamen practicae rationis in principe qui gubernat aliquam communitatem perfectam. Manifestum est autem, supposito quod mundus divina providentia regatur, ut in primo habitum est, quod tota communitas universi gubernatur ratione divina. Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in Deo sicut in principe universitatis existens, legis habet rationem. Et quia divina ratio nihil concipit ex tempore, sed habet aeternum conceptum, ut dicitur Prov. VIII; inde est quod huiusmodi legem oportet dicere aeternam. I answer that, As stated above (90, 1, ad 2; A3,4), a law is nothing else but a dictate of practical reason emanating from the ruler who governs a perfect community. Now it is evident, granted that the world is ruled by Divine Providence, as was stated in the I, 22, A1,2, that the whole community of the universe is governed by Divine Reason. Wherefore the very Idea of the government of things in God the Ruler of the universe, has the nature of a law. And since the Divine Reason's conception of things is not subject to time but is eternal, according to Proverbs 8:23, therefore it is that this kind of law must be called eternal.
q. 91 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ea quae in seipsis non sunt, apud Deum existunt, inquantum sunt ab ipso praecognita et praeordinata; secundum illud Rom. IV, qui vocat ea quae non sunt, tanquam ea quae sunt. Sic igitur aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum. Reply to Objection 1. Those things that are not in themselves, exist with God, inasmuch as they are foreknown and preordained by Him, according to Romans 4:17: "Who calls those things that are not, as those that are." Accordingly the eternal concept of the Divine law bears the character of an eternal law, in so far as it is ordained by God to the government of things foreknown by Him.
q. 91 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod promulgatio fit et verbo et scripto; et utroque modo lex aeterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis, quia et verbum divinum est aeternum, et Scriptura libri vitae est aeterna. Sed ex parte creaturae audientis aut inspicientis, non potest esse promulgatio aeterna. Reply to Objection 2. Promulgation is made by word of mouth or in writing; and in both ways the eternal law is promulgated: because both the Divine Word and the writing of the Book of Life are eternal. But the promulgation cannot be from eternity on the part of the creature that hears or reads.
q. 91 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod lex importat ordinem ad finem active, inquantum scilicet per eam ordinantur aliqua in finem, non autem passive, idest quod ipsa lex ordinetur ad finem, nisi per accidens in gubernante cuius finis est extra ipsum, ad quem etiam necesse est ut lex eius ordinetur. Sed finis divinae gubernationis est ipse Deus, nec eius lex est aliud ab ipso. Unde lex aeterna non ordinatur in alium finem. Reply to Objection 3. The law implies order to the end actively, in so far as it directs certain things to the end; but not passively--that is to say, the law itself is not ordained to the end--except accidentally, in a governor whose end is extrinsic to him, and to which end his law must needs be ordained. But the end of the Divine government is God Himself, and His law is not distinct from Himself. Wherefore the eternal law is not ordained to another end.
q. 91 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sit in nobis aliqua lex naturalis. Sufficienter enim homo gubernatur per legem aeternam, dicit enim Augustinus, in I de Lib. Arb., quod lex aeterna est qua iustum est ut omnia sint ordinatissima. Sed natura non abundat in superfluis, sicut nec deficit in necessariis. Ergo non est aliqua lex homini naturalis. Objection 1. It would seem that there is no natural law in us. Because man is governed sufficiently by the eternal law: for Augustine says (De Lib. Arb. i) that "the eternal law is that by which it is right that all things should be most orderly." But nature does not abound in superfluities as neither does she fail in necessaries. Therefore no law is natural to man.
q. 91 a. 2 arg. 2 Praeterea, per legem ordinatur homo in suis actibus ad finem, ut supra habitum est. Sed ordinatio humanorum actuum ad finem non est per naturam, sicut accidit in creaturis irrationabilibus, quae solo appetitu naturali agunt propter finem, sed agit homo propter finem per rationem et voluntatem. Ergo non est aliqua lex homini naturalis. Objection 2. Further, by the law man is directed, in his acts, to the end, as stated above (Question 90, Article 2). But the directing of human acts to their end is not a function of nature, as is the case in irrational creatures, which act for an end solely by their natural appetite; whereas man acts for an end by his reason and will. Therefore no law is natural to man.
q. 91 a. 2 arg. 3 Praeterea, quanto aliquis est liberior, tanto minus est sub lege. Sed homo est liberior omnibus animalibus, propter liberum arbitrium, quod prae aliis animalibus habet. Cum igitur alia animalia non subdantur legi naturali, nec homo alicui legi naturali subditur. Objection 3. Further, the more a man is free, the less is he under the law. But man is freer than all the animals, on account of his free-will, with which he is endowed above all other animals. Since therefore other animals are not subject to a natural law, neither is man subject to a natural law.
q. 91 a. 2 s. c. Sed contra est quod, Rom. II, super illud, cum gentes, quae legem non habent, naturaliter ea quae legis sunt faciunt, dicit Glossa, etsi non habent legem scriptam, habent tamen legem naturalem, qua quilibet intelligit et sibi conscius est quid sit bonum et quid malum. On the contrary, A gloss on Romans 2:14: "When the Gentiles, who have not the law, do by nature those things that are of the law," comments as follows: "Although they have no written law, yet they have the natural law, whereby each one knows, and is conscious of, what is good and what is evil."
q. 91 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, lex, cum sit regula et mensura, dupliciter potest esse in aliquo, uno modo, sicut in regulante et mensurante; alio modo, sicut in regulato et mensurato, quia inquantum participat aliquid de regula vel mensura, sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae divinae providentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis patet; manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem aeternam, inquantum scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur. Unde cum Psalmista dixisset, sacrificate sacrificium iustitiae, quasi quibusdam quaerentibus quae sunt iustitiae opera, subiungit, multi dicunt, quis ostendit nobis bona? Cui quaestioni respondens, dicit, signatum est super nos lumen vultus tui, domine, quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura. I answer that, As stated above (90, 1, ad 1), law, being a rule and measure, can be in a person in two ways: in one way, as in him that rules and measures; in another way, as in that which is ruled and measured, since a thing is ruled and measured, in so far as it partakes of the rule or measure. Wherefore, since all things subject to Divine providence are ruled and measured by the eternal law, as was stated above (Article 1); it is evident that all things partake somewhat of the eternal law, in so far as, namely, from its being imprinted on them, they derive their respective inclinations to their proper acts and ends. Now among all others, the rational creature is subject to Divine providence in the most excellent way, in so far as it partakes of a share of providence, by being provident both for itself and for others. Wherefore it has a share of the Eternal Reason, whereby it has a natural inclination to its proper act and end: and this participation of the eternal law in the rational creature is called the natural law. Hence the Psalmist after saying (Psalm 4:6): "Offer up the sacrifice of justice," as though someone asked what the works of justice are, adds: "Many say, Who showeth us good things?" in answer to which question he says: "The light of Thy countenance, O Lord, is signed upon us": thus implying that the light of natural reason, whereby we discern what is good and what is evil, which is the function of the natural law, is nothing else than an imprint on us of the Divine light. It is therefore evident that the natural law is nothing else than the rational creature's participation of the eternal law.
q. 91 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procederet, si lex naturalis esset aliquid diversum a lege aeterna. Non autem est nisi quaedam participatio eius, ut dictum est. Reply to Objection 1. This argument would hold, if the natural law were something different from the eternal law: whereas it is nothing but a participation thereof, as stated above.
q. 91 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod omnis operatio, rationis et voluntatis derivatur in nobis ab eo quod est secundum naturam, ut supra habitum est, nam omnis ratiocinatio derivatur a principiis naturaliter notis, et omnis appetitus eorum quae sunt ad finem, derivatur a naturali appetitu ultimi finis. Et sic etiam oportet quod prima directio actuum nostrorum ad finem, fiat per legem naturalem. Reply to Objection 2. Every act of reason and will in us is based on that which is according to nature, as stated above (Question 10, Article 1): for every act of reasoning is based on principles that are known naturally, and every act of appetite in respect of the means is derived from the natural appetite in respect of the last end. Accordingly the first direction of our acts to their end must needs be in virtue of the natural law.
q. 91 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod etiam animalia irrationalia participant rationem aeternam suo modo, sicut et rationalis creatura. Sed quia rationalis creatura participat eam intellectualiter et rationaliter, ideo participatio legis aeternae in creatura rationali proprie lex vocatur, nam lex est aliquid rationis, ut supra dictum est. In creatura autem irrationali non participatur rationaliter, unde non potest dici lex nisi per similitudinem. Reply to Objection 3. Even irrational animals partake in their own way of the Eternal Reason, just as the rational creature does. But because the rational creature partakes thereof in an intellectual and rational manner, therefore the participation of the eternal law in the rational creature is properly called a law, since a law is something pertaining to reason, as stated above (Question 90, Article 1). Irrational creatures, however, do not partake thereof in a rational manner, wherefore there is no participation of the eternal law in them, except by way of similitude.
q. 91 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod non sit aliqua lex humana. Lex enim naturalis est participatio legis aeternae, ut dictum est. Sed per legem aeternam omnia sunt ordinatissima, ut Augustinus dicit, in I de Lib. Arb. Ergo lex naturalis sufficit ad omnia humana ordinanda. Non est ergo necessarium quod sit aliqua lex humana. Objection 1. It would seem that there is not a human law. For the natural law is a participation of the eternal law, as stated above (Article 2). Now through the eternal law "all things are most orderly," as Augustine states (De Lib. Arb. i, 6). Therefore the natural law suffices for the ordering of all human affairs. Consequently there is no need for a human law.
q. 91 a. 3 arg. 2 Praeterea, lex habet rationem mensurae, ut dictum est. Sed ratio humana non est mensura rerum, sed potius e converso, ut in X Metaphys. dicitur. Ergo ex ratione humana nulla lex procedere potest. Objection 2. Further, a law bears the character of a measure, as stated above (Question 90, Article 1). But human reason is not a measure of things, but vice versa, as stated in Metaph. x, text. 5. Therefore no law can emanate from human reason.
q. 91 a. 3 arg. 3 Praeterea, mensura debet esse certissima, ut dicitur in X Metaphys. Sed dictamen humanae rationis de rebus gerendis est incertum; secundum illud Sap. IX, cogitationes mortalium timidae, et incertae providentiae nostrae. Ergo ex ratione humana nulla lex procedere potest. Objection 3. Further, a measure should be most certain, as stated in Metaph. x, text. 3. But the dictates of human reason in matters of conduct are uncertain, according to Wisdom 9:14: "The thoughts of mortal men are fearful, and our counsels uncertain." Therefore no law can emanate from human reason.
q. 91 a. 3 s. c. Sed contra est quod Augustinus, in I de Lib. Arb., ponit duas leges, unam aeternam et aliam temporalem, quam dicit esse humanam. On the contrary, Augustine (De Lib. Arb. i, 6) distinguishes two kinds of law, the one eternal, the other temporal, which he calls human.
q. 91 a. 3 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, lex est quoddam dictamen practicae rationis. Similis autem processus esse invenitur rationis practicae et speculativae, utraque enim ex quibusdam principiis ad quasdam conclusiones procedit, ut superius habitum est. Secundum hoc ergo dicendum est quod, sicut in ratione speculativa ex principiis indemonstrabilibus naturaliter cognitis producuntur conclusiones diversarum scientiarum, quarum cognitio non est nobis naturaliter indita, sed per industriam rationis inventa; ita etiam ex praeceptis legis naturalis, quasi ex quibusdam principiis communibus et indemonstrabilibus, necesse est quod ratio humana procedat ad aliqua magis particulariter disponenda. Et istae particulares dispositiones adinventae secundum rationem humanam, dicuntur leges humanae, servatis aliis conditionibus quae pertinent ad rationem legis, ut supra dictum est. Unde et Tullius dicit, in sua Rhetor., quod initium iuris est a natura profectum; deinde quaedam in consuetudinem ex utilitate rationis venerunt; postea res et a natura profectas et a consuetudine probatas legum metus et religio sanxit. I answer that, As stated above (90, 1, ad 2), a law is a dictate of the practical reason. Now it is to be observed that the same procedure takes place in the practical and in the speculative reason: for each proceeds from principles to conclusions, as stated above (De Lib. Arb. i, 6). Accordingly we conclude that just as, in the speculative reason, from naturally known indemonstrable principles, we draw the conclusions of the various sciences, the knowledge of which is not imparted to us by nature, but acquired by the efforts of reason, so too it is from the precepts of the natural law, as from general and indemonstrable principles, that the human reason needs to proceed to the more particular determination of certain matters. These particular determinations, devised by human reason, are called human laws, provided the other essential conditions of law be observed, as stated above (90, A2,3,4). Wherefore Tully says in his Rhetoric (De Invent. Rhet. ii) that "justice has its source in nature; thence certain things came into custom by reason of their utility; afterwards these things which emanated from nature and were approved by custom, were sanctioned by fear and reverence for the law."
q. 91 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ratio humana non potest participare ad plenum dictamen rationis divinae, sed suo modo et imperfecte. Et ideo sicut ex parte rationis speculativae, per naturalem participationem divinae sapientiae, inest nobis cognitio quorundam communium principiorum, non autem cuiuslibet veritatis propria cognitio, sicut in divina sapientia continetur; ita etiam ex parte rationis practicae naturaliter homo participat legem aeternam secundum quaedam communia principia, non autem secundum particulares directiones singulorum, quae tamen in aeterna lege continentur. Et ideo necesse est ulterius quod ratio humana procedat ad particulares quasdam legum sanctiones. Reply to Objection 1. The human reason cannot have a full participation of the dictate of the Divine Reason, but according to its own mode, and imperfectly. Consequently, as on the part of the speculative reason, by a natural participation of Divine Wisdom, there is in us the knowledge of certain general principles, but not proper knowledge of each single truth, such as that contained in the Divine Wisdom; so too, on the part of the practical reason, man has a natural participation of the eternal law, according to certain general principles, but not as regards the particular determinations of individual cases, which are, however, contained in the eternal law. Hence the need for human reason to proceed further to sanction them by law.
q. 91 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod ratio humana secundum se non est regula rerum, sed principia ei naturaliter indita, sunt quaedam regulae generales et mensurae omnium eorum quae sunt per hominem agenda, quorum ratio naturalis est regula et mensura, licet non sit mensura eorum quae sunt a natura. Reply to Objection 2. Human reason is not, of itself, the rule of things: but the principles impressed on it by nature, are general rules and measures of all things relating to human conduct, whereof the natural reason is the rule and measure, although it is not the measure of things that are from nature.
q. 91 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod ratio practica est circa operabilia, quae sunt singularia et contingentia, non autem circa necessaria, sicut ratio speculativa. Et ideo leges humanae non possunt illam infallibilitatem habere quam habent conclusiones demonstrativae scientiarum. Nec oportet quod omnis mensura sit omni modo infallibilis et certa, sed secundum quod est possibile in genere suo. Reply to Objection 3. The practical reason is concerned with practical matters, which are singular and contingent: but not with necessary things, with which the speculative reason is concerned. Wherefore human laws cannot have that inerrancy that belongs to the demonstrated conclusions of sciences. Nor is it necessary for every measure to be altogether unerring and certain, but according as it is possible in its own particular genus.
q. 91 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod non fuerit necessarium esse aliquam legem divinam. Quia, ut dictum est, lex naturalis est quaedam participatio legis aeternae in nobis. Sed lex aeterna est lex divina, ut dictum est. Ergo non oportet quod praeter legem naturalem, et leges humanas ab ea derivatas, sit aliqua alia lex divina. Objection 1. It would seem that there was no need for a Divine law. Because, as stated above (Article 2), the natural law is a participation in us of the eternal law. But the eternal law is a Divine law, as stated above (Article 1). Therefore there was no need for a Divine law in addition to the natural law, and human laws derived therefrom.
q. 91 a. 4 arg. 2 Praeterea, Eccli. XV dicitur quod Deus dimisit hominem in manu consilii sui. Consilium autem est actus rationis, ut supra habitum est. Ergo homo dimissus est gubernationi suae rationis. Sed dictamen rationis humanae est lex humana, ut dictum est. Ergo non oportet quod homo alia lege divina gubernetur. Objection 2. Further, it is written (Sirach 15:14) that "God left man in the hand of his own counsel." Now counsel is an act of reason, as stated above (Question 14, Article 1). Therefore man was left to the direction of his reason. But a dictate of human reason is a human law as stated above (Article 3). Therefore there is no need for man to be governed also by a Divine law.
q. 91 a. 4 arg. 3 Praeterea, natura humana est sufficientior irrationalibus creaturis. Sed irrationales creaturae non habent aliquam legem divinam praeter inclinationem naturalem eis inditam. Ergo multo minus creatura rationalis debet habere aliquam legem divinam praeter naturalem legem. Objection 3. Further, human nature is more self-sufficing than irrational creatures. But irrational creatures have no Divine law besides the natural inclination impressed on them. Much less, therefore, should the rational creature have a Divine law in addition to the natural law.
q. 91 a. 4 s. c. Sed contra est quod David expetit legem a Deo sibi poni, dicens, legem pone mihi, domine, in via iustificationum tuarum. On the contrary, David prayed God to set His law before him, saying (Psalm 118:33): "Set before me for a law the way of Thy justifications, O Lord."
q. 91 a. 4 co. Respondeo dicendum quod praeter legem naturalem et legem humanam, necessarium fuit ad directionem humanae vitae habere legem divinam. Et hoc propter quatuor rationes. Primo quidem, quia per legem dirigitur homo ad actus proprios in ordine ad ultimum finem. Et si quidem homo ordinaretur tantum ad finem qui non excederet proportionem naturalis facultatis hominis, non oporteret quod homo haberet aliquid directivum ex parte rationis, supra legem naturalem et legem humanitus positam, quae ab ea derivatur. Sed quia homo ordinatur ad finem beatitudinis aeternae, quae excedit proportionem naturalis facultatis humanae, ut supra habitum est; ideo necessarium fuit ut supra legem naturalem et humanam, dirigeretur etiam ad suum finem lege divinitus data. Secundo, quia propter incertitudinem humani iudicii, praecipue de rebus contingentibus et particularibus, contingit de actibus humanis diversorum esse diversa iudicia, ex quibus etiam diversae et contrariae leges procedunt. Ut ergo homo absque omni dubitatione scire possit quid ei sit agendum et quid vitandum, necessarium fuit ut in actibus propriis dirigeretur per legem divinitus datam, de qua constat quod non potest errare. Tertio, quia de his potest homo legem ferre, de quibus potest iudicare. Iudicium autem hominis esse non potest de interioribus motibus, qui latent, sed solum de exterioribus actibus, qui apparent. Et tamen ad perfectionem virtutis requiritur quod in utrisque actibus homo rectus existat. Et ideo lex humana non potuit cohibere et ordinare sufficienter interiores actus, sed necessarium fuit quod ad hoc superveniret lex divina. Quarto quia, sicut Augustinus dicit, in I de Lib. Arb., lex humana non potest omnia quae male fiunt, punire vel prohibere, quia dum auferre vellet omnia mala, sequeretur quod etiam multa bona tollerentur, et impediretur utilitas boni communis, quod est necessarium ad conversationem humanam. Ut ergo nullum malum improhibitum et impunitum remaneat, necessarium fuit supervenire legem divinam, per quam omnia peccata prohibentur. Et istae quatuor causae tanguntur in Psalmo XVIII, ubi dicitur, lex domini immaculata, idest nullam peccati turpitudinem permittens; convertens animas, quia non solum exteriores actus, sed etiam interiores dirigit; testimonium domini fidele, propter certitudinem veritatis et rectitudinis; sapientiam praestans parvulis, inquantum ordinat hominem ad supernaturalem finem et divinum. I answer that, Besides the natural and the human law it was necessary for the directing of human conduct to have a Divine law. And this for four reasons. First, because it is by law that man is directed how to perform his proper acts in view of his last end. And indeed if man were ordained to no other end than that which is proportionate to his natural faculty, there would be no need for man to have any further direction of the part of his reason, besides the natural law and human law which is derived from it. But since man is ordained to an end of eternal happiness which is inproportionate to man's natural faculty, as stated above (Question 5, Article 5), therefore it was necessary that, besides the natural and the human law, man should be directed to his end by a law given by God. Secondly, because, on account of the uncertainty of human judgment, especially on contingent and particular matters, different people form different judgments on human acts; whence also different and contrary laws result. In order, therefore, that man may know without any doubt what he ought to do and what he ought to avoid, it was necessary for man to be directed in his proper acts by a law given by God, for it is certain that such a law cannot err. Thirdly, because man can make laws in those matters of which he is competent to judge. But man is not competent to judge of interior movements, that are hidden, but only of exterior acts which appear: and yet for the perfection of virtue it is necessary for man to conduct himself aright in both kinds of acts. Consequently human law could not sufficiently curb and direct interior acts; and it was necessary for this purpose that a Divine law should supervene. Fourthly, because, as Augustine says (De Lib. Arb. i, 5,6), human law cannot punish or forbid all evil deeds: since while aiming at doing away with all evils, it would do away with many good things, and would hinder the advance of the common good, which is necessary for human intercourse. In order, therefore, that no evil might remain unforbidden and unpunished, it was necessary for the Divine law to supervene, whereby all sins are forbidden. And these four causes are touched upon in Psalm 118:8, where it is said: "The law of the Lord is unspotted," i.e. allowing no foulness of sin; "converting souls," because it directs not only exterior, but also interior acts; "the testimony of the Lord is faithful," because of the certainty of what is true and right; "giving wisdom to little ones," by directing man to an end supernatural and Divine.
q. 91 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod per naturalem legem participatur lex aeterna secundum proportionem capacitatis humanae naturae. Sed oportet ut altiori modo dirigatur homo in ultimum finem supernaturalem. Et ideo superadditur lex divinitus data, per quam lex aeterna participatur altiori modo. Reply to Objection 1. By the natural law the eternal law is participated proportionately to the capacity of human nature. But to his supernatural end man needs to be directed in a yet higher way. Hence the additional law given by God, whereby man shares more perfectly in the eternal law.
q. 91 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod consilium est inquisitio quaedam, unde oportet quod procedat ex aliquibus principiis. Nec sufficit quod procedat ex principiis naturaliter inditis, quae sunt praecepta legis naturae, propter praedicta, sed oportet quod superaddantur quaedam alia principia, scilicet praecepta legis divinae. Reply to Objection 2. Counsel is a kind of inquiry: hence it must proceed from some principles. Nor is it enough for it to proceed from principles imparted by nature, which are the precepts of the natural law, for the reasons given above: but there is need for certain additional principles, namely, the precepts of the Divine law.
q. 91 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod creaturae irrationales non ordinantur ad altiorem finem quam sit finis qui est proportionatus naturali virtuti ipsarum. Et ideo non est similis ratio. Reply to Objection 3. Irrational creatures are not ordained to an end higher than that which is proportionate to their natural powers: consequently the comparison fails.
q. 91 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod lex divina sit una tantum. Unius enim regis in uno regno est una lex. Sed totum humanum genus comparatur ad Deum sicut ad unum regem; secundum illud Psalmi XLVI, rex omnis terrae Deus. Ergo est una tantum lex divina. Objection 1. It would seem that there is but one Divine law. Because, where there is one king in one kingdom there is but one law. Now the whole of mankind is compared to God as to one king, according to Psalm 46:8: "God is the King of all the earth." Therefore there is but one Divine law.
q. 91 a. 5 arg. 2 Praeterea, omnis lex ordinatur ad finem quem legislator intendit in eis quibus legem fert. Sed unum et idem est quod Deus intendit in omnibus hominibus; secundum illud I ad Tim. II, vult omnes homines salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire. Ergo una tantum est lex divina. Objection 2. Further, every law is directed to the end which the lawgiver intends for those for whom he makes the law. But God intends one and the same thing for all men; since according to 1 Timothy 2:4: "He will have all men to be saved, and to come to the knowledge of the truth." Therefore there is but one Divine law.
q. 91 a. 5 arg. 3 Praeterea, lex divina propinquior esse videtur legi aeternae, quae est una, quam lex naturalis, quanto altior est revelatio gratiae quam cognitio naturae. Sed lex naturalis est una omnium hominum. Ergo multo magis lex divina. Objection 3. Further, the Divine law seems to be more akin to the eternal law, which is one, than the natural law, according as the revelation of grace is of a higher order than natural knowledge. Therefore much more is the Divine law but one.
q. 91 a. 5 s. c. Sed contra est quod apostolus dicit, ad Heb. VII, translato sacerdotio, necesse est ut legis translatio fiat. Sed sacerdotium est duplex, ut ibidem dicitur, scilicet sacerdotium leviticum, et sacerdotium Christi. Ergo etiam duplex est lex divina, scilicet lex vetus, et lex nova. On the contrary, The Apostle says (Hebrews 7:12): "The priesthood being translated, it is necessary that a translation also be made of the law." But the priesthood is twofold, as stated in the same passage, viz. the levitical priesthood, and the priesthood of Christ. Therefore the Divine law is twofold, namely the Old Law and the New Law.
q. 91 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, sicut in primo dictum est, distinctio est causa numeri. Dupliciter autem inveniuntur aliqua distingui. Uno modo, sicut ea quae sunt omnino specie diversa, ut equus et bos. Alio modo, sicut perfectum et imperfectum in eadem specie, sicut puer et vir. Et hoc modo lex divina distinguitur in legem veterem et legem novam. Unde apostolus, ad Gal. III, comparat statum veteris legis statui puerili existenti sub paedagogo, statum autem novae legis comparat statui viri perfecti, qui iam non est sub paedagogo. Attenditur autem perfectio et imperfectio utriusque legis secundum tria quae ad legem pertinent, ut supra dictum est. Primo enim ad legem pertinet ut ordinetur ad bonum commune sicut ad finem, ut supra dictum est. Quod quidem potest esse duplex. Scilicet bonum sensibile et terrenum, et ad tale bonum ordinabat directe lex vetus; unde statim, Exodi III, in principio legis, invitatur populus ad regnum terrenum Chananaeorum. Et iterum bonum intelligibile et caeleste, et ad hoc ordinat lex nova. Unde statim Christus ad regnum caelorum in suae praedicationis principio invitavit, dicens, poenitentiam agite, appropinquavit enim regnum caelorum, Matth. IV. Et ideo Augustinus dicit, in IV contra Faustum, quod temporalium rerum promissiones testamento veteri continentur, et ideo vetus appellatur, sed aeternae vitae promissio ad novum pertinet testamentum. Secundo ad legem pertinet dirigere humanos actus secundum ordinem iustitiae. In quo etiam superabundat lex nova legi veteri, interiores actus animi ordinando; secundum illud Matth. V, nisi abundaverit iustitia vestra plus quam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis in regnum caelorum. Et ideo dicitur quod lex vetus cohibet manum, lex nova animum. Tertio ad legem pertinet inducere homines ad observantias mandatorum. Et hoc quidem lex vetus faciebat timore poenarum, lex autem nova facit hoc per amorem, qui in cordibus nostris infunditur per gratiam Christi, quae in lege nova confertur, sed in lege veteri figurabatur. Et ideo dicit Augustinus, contra Adimantum Manichaei discipulum, quod brevis differentia est legis et Evangelii, timor et amor. I answer that, As stated in the I, 30, 3, distinction is the cause of number. Now things may be distinguished in two ways. First, as those things that are altogether specifically different, e.g. a horse and an ox. Secondly, as perfect and imperfect in the same species, e.g. a boy and a man: and in this way the Divine law is divided into Old and New. Hence the Apostle (Galatians 3:24-25) compares the state of man under the Old Law to that of a child "under a pedagogue"; but the state under the New Law, to that of a full grown man, who is "no longer under a pedagogue." Now the perfection and imperfection of these two laws is to be taken in connection with the three conditions pertaining to law, as stated above. For, in the first place, it belongs to law to be directed to the common good as to its end, as stated above (Question 90, Article 2). This good may be twofold. It may be a sensible and earthly good; and to this, man was directly ordained by the Old Law: wherefore, at the very outset of the law, the people were invited to the earthly kingdom of the Chananaeans (Exodus 3:8-17). Again it may be an intelligible and heavenly good: and to this, man is ordained by the New Law. Wherefore, at the very beginning of His preaching, Christ invited men to the kingdom of heaven, saying (Matthew 4:17): "Do penance, for the kingdom of heaven is at hand." Hence Augustine says (Contra Faust. iv) that "promises of temporal goods are contained in the Old Testament, for which reason it is called old; but the promise of eternal life belongs to the New Testament." Secondly, it belongs to the law to direct human acts according to the order of righteousness (4): wherein also the New Law surpasses the Old Law, since it directs our internal acts, according to Matthew 5:20: "Unless your justice abound more than that of the Scribes and Pharisees, you shall not enter into the kingdom of heaven." Hence the saying that "the Old Law restrains the hand, but the New Law controls the mind" ( Sentent. iii, D, xl). Thirdly, it belongs to the law to induce men to observe its commandments. This the Old Law did by the fear of punishment: but the New Law, by love, which is poured into our hearts by the grace of Christ, bestowed in the New Law, but foreshadowed in the Old. Hence Augustine says (Contra Adimant. Manich. discip. xvii) that "there is little difference [The 'little difference' refers to the Latin words 'timor' and 'amor'--'fear' and 'love.'] between the Law and the Gospel--fear and love."
q. 91 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut paterfamilias in domo alia mandata proponit pueris et adultis, ita etiam unus rex Deus, in uno suo regno, aliam legem dedit hominibus adhuc imperfectis existentibus; et aliam perfectiorem iam manuductis per priorem legem ad maiorem capacitatem divinorum. Reply to Objection 1. As the father of a family issues different commands to the children and to the adults, so also the one King, God, in His one kingdom, gave one law to men, while they were yet imperfect, and another more perfect law, when, by the preceding law, they had been led to a greater capacity for Divine things.
q. 91 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod salus hominum non poterat esse nisi per Christum; secundum illud Act. IV, non est aliud nomen datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri. Et ideo lex perfecte ad salutem omnes inducens, dari non potuit nisi post Christi adventum. Antea vero dari oportuit populo ex quo Christus erat nasciturus, legem praeparatoriam ad Christi susceptionem, in qua quaedam rudimenta salutaris iustitiae continerentur. Reply to Objection 2. The salvation of man could not be achieved otherwise than through Christ, according to Acts 4:12: "There is no other name . . . given to men, whereby we must be saved." Consequently the law that brings all to salvation could not be given until after the coming of Christ. But before His coming it was necessary to give to the people, of whom Christ was to be born, a law containing certain rudiments of righteousness unto salvation, in order to prepare them to receive Him.
q. 91 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod lex naturalis dirigit hominem secundum quaedam praecepta communia, in quibus conveniunt tam perfecti quam imperfecti, et ideo est una omnium. Sed lex divina dirigit hominem etiam in quibusdam particularibus, ad quae non similiter se habent perfecti et imperfecti. Et ideo oportuit legem divinam esse duplicem, sicut iam dictum est. Reply to Objection 3. The natural law directs man by way of certain general precepts, common to both the perfect and the imperfect: wherefore it is one and the same for all. But the Divine law directs man also in certain particular matters, to which the perfect and imperfect do not stand in the same relation. Hence the necessity for the Divine law to be twofold, as already explained.
q. 91 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non sit aliqua lex fomitis. Dicit enim Isidorus, in V Etymol., quod lex ratione consistit. Fomes autem non consistit ratione, sed magis a ratione deviat. Ergo fomes non habet rationem legis. Objection 1. It would seem that there is no law of the "fomes" of sin. For Isidore says (Etym. v) that the "law is based on reason." But the "fomes" of sin is not based on reason, but deviates from it. Therefore the "fomes" has not the nature of a law.
q. 91 a. 6 arg. 2 Praeterea, omnis lex obligatoria est, ita quod qui ipsam non servant, transgressores dicuntur. Sed fomes non constituit aliquem transgressorem ex hoc quod ipsum non sequitur, sed magis transgressor redditur si quis ipsum sequatur. Ergo fomes non habet rationem legis. Objection 2. Further, every law is binding, so that those who do not obey it are called transgressors. But man is not called a transgressor, from not following the instigations of the "fomes"; but rather from his following them. Therefore the "fomes" has not the nature of a law.
q. 91 a. 6 arg. 3 Praeterea, lex ordinatur ad bonum commune, ut supra habitum est. Sed fomes non inclinat ad bonum commune, sed magis ad bonum privatum. Ergo fomes non habet rationem legis. Objection 3. Further, the law is ordained to the common good, as stated above (Question 90, Article 2). But the "fomes" inclines us, not to the common, but to our own private good. Therefore the "fomes" has not the nature of sin.
q. 91 a. 6 s. c. Sed contra est quod apostolus dicit, Rom. VII, video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae. On the contrary, The Apostle says (Romans 7:23): "I see another law in my members, fighting against the law of my mind."
q. 91 a. 6 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, lex essentialiter invenitur in regulante et mensurante, participative autem in eo quod mensuratur et regulatur; ita quod omnis inclinatio vel ordinatio quae invenitur in his quae subiecta sunt legi, participative dicitur lex, ut ex supradictis patet. Potest autem in his quae subduntur legi, aliqua inclinatio inveniri dupliciter a legislatore. Uno modo, inquantum directe inclinat suos subditos ad aliquid; et diversos interdum ad diversos actus; secundum quem modum potest dici quod alia est lex militum, et alia est lex mercatorum. Alio modo, indirecte, inquantum scilicet per hoc quod legislator destituit aliquem sibi subditum aliqua dignitate, sequitur quod transeat in alium ordinem et quasi in aliam legem, puta si miles ex militia destituatur, transibit in legem rusticorum vel mercatorum. Sic igitur sub Deo legislatore diversae creaturae diversas habent naturales inclinationes, ita ut quod uni est quodammodo lex, alteri sit contra legem, ut si dicam quod furibundum esse est quodammodo lex canis, est autem contra legem ovis vel alterius mansueti animalis. Est ergo hominis lex, quam sortitur ex ordinatione divina secundum propriam conditionem, ut secundum rationem operetur. Quae quidem lex fuit tam valida in primo statu, ut nihil vel praeter rationem vel contra rationem posset subrepere homini. Sed dum homo a Deo recessit, incurrit in hoc quod feratur secundum impetum sensualitatis, et unicuique etiam particulariter hoc contingit, quanto magis a ratione recesserit, ut sic quodammodo bestiis assimiletur, quae sensualitatis impetu feruntur; secundum illud Psalmi XLVIII, homo, cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, et similis factus est illis. Sic igitur ipsa sensualitatis inclinatio, quae fomes dicitur, in aliis quidem animalibus simpliciter habet rationem legis, illo tamen modo quo in talibus lex dici potest, secundum directam inclinationem. In hominibus autem secundum hoc non habet rationem legis, sed magis est deviatio a lege rationis. Sed inquantum per divinam iustitiam homo destituitur originali iustitia et vigore rationis, ipse impetus sensualitatis qui eum ducit, habet rationem legis, inquantum est poenalis et ex lege divina consequens, hominem destituente propria dignitate. I answer that, As stated above (2; 90, 1, ad 1), the law, as to its essence, resides in him that rules and measures; but, by way of participation, in that which is ruled and measured; so that every inclination or ordination which may be found in things subject to the law, is called a law by participation, as stated above (2; 90, 1, ad 1). Now those who are subject to a law may receive a twofold inclination from the lawgiver. First, in so far as he directly inclines his subjects to something; sometimes indeed different subjects to different acts; in this way we may say that there is a military law and a mercantile law. Secondly, indirectly; thus by the very fact that a lawgiver deprives a subject of some dignity, the latter passes into another order, so as to be under another law, as it were: thus if a soldier be turned out of the army, he becomes a subject of rural or of mercantile legislation. Accordingly under the Divine Lawgiver various creatures have various natural inclinations, so that what is, as it were, a law for one, is against the law for another: thus I might say that fierceness is, in a way, the law of a dog, but against the law of a sheep or another meek animal. And so the law of man, which, by the Divine ordinance, is allotted to him, according to his proper natural condition, is that he should act in accordance with reason: and this law was so effective in the primitive state, that nothing either beside or against reason could take man unawares. But when man turned his back on God, he fell under the influence of his sensual impulses: in fact this happens to each one individually, the more he deviates from the path of reason, so that, after a fashion, he is likened to the beasts that are led by the impulse of sensuality, according to Psalm 48:21: "Man, when he was in honor, did not understand: he hath been compared to senseless beasts, and made like to them." So, then, this very inclination of sensuality which is called the "fomes," in other animals has simply the nature of a law (yet only in so far as a law may be said to be in such things), by reason of a direct inclination. But in man, it has not the nature of law in this way, rather is it a deviation from the law of reason. But since, by the just sentence of God, man is destitute of original justice, and his reason bereft of its vigor, this impulse of sensuality, whereby he is led, in so far as it is a penalty following from the Divine law depriving man of his proper dignity, has the nature of a law.
q. 91 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procedit de fomite secundum se considerato, prout inclinat ad malum. Sic enim non habet rationem legis, ut dictum est, sed secundum quod sequitur ex divinae legis iustitia, tanquam si diceretur lex esse quod aliquis nobilis, propter suam culpam, ad servilia opera induci permitteretur. Reply to Objection 1. This argument considers the "fomes" in itself, as an incentive to evil. It is not thus that it has the nature of a law, as stated above, but according as it results from the justice of the Divine law: it is as though we were to say that the law allows a nobleman to be condemned to hard labor for some misdeed.
q. 91 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod obiectio illa procedit de eo quod est lex quasi regula et mensura, sic enim deviantes a lege transgressores constituuntur. Sic autem fomes non est lex, sed per quandam participationem, ut supra dictum est. Reply to Objection 2. This argument considers law in the light of a rule or measure: for it is in this sense that those who deviate from the law become transgressors. But the "fomes" is not a law in this respect, but by a kind of participation, as stated above.
q. 91 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit de fomite quantum ad inclinationem propriam, non autem quantum ad suam originem. Et tamen si consideretur inclinatio sensualitatis prout est in aliis animalibus, sic ordinatur ad bonum commune, idest ad conservationem naturae in specie vel in individuo. Et hoc est etiam in homine, prout sensualitas subditur rationi. Sed fomes dicitur secundum quod exit rationis ordinem. Reply to Objection 3. This argument considers the "fomes" as to its proper inclination, and not as to its origin. And yet if the inclination of sensuality be considered as it is in other animals, thus it is ordained to the common good, namely, to the preservation of nature in the species or in the individual. And this is in man also, in so far as sensuality is subject to reason. But it is called "fomes" in so far as it strays from the order of reason.
q. 92 pr. Deinde considerandum est de effectibus legis. Et circa hoc quaeruntur duo. Primo, utrum effectus legis sit homines facere bonos. Secundo, utrum effectus legis sint imperare, vetare, permittere et punire, sicut legisperitus dicit. Question 92. The effects of law Is an effect of law to make men good? Are the effects of law to command, to forbid, to permit, and to punish, as the Jurist states?
q. 92 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod legis non sit facere homines bonos. Homines enim sunt boni per virtutem, virtus enim est quae bonum facit habentem, ut dicitur in II Ethic. Sed virtus est homini a solo Deo, ipse enim eam facit in nobis sine nobis, ut supra dictum est in definitione virtutis. Ergo legis non est facere homines bonos. Objection 1. It seems that it is not an effect of law to make men good. For men are good through virtue, since virtue, as stated in Ethic. ii, 6 is "that which makes its subject good." But virtue is in man from God alone, because He it is Who "works it in us without us," as we stated above (Question 55, Article 4) in giving the definition of virtue. Therefore the law does not make men good.
q. 92 a. 1 arg. 2 Praeterea, lex non prodest homini nisi legi obediat. Sed hoc ipsum quod homo obedit legi, est ex bonitate. Ergo bonitas praeexigitur in homine ad legem. Non igitur lex facit homines bonos. Objection 2. Further, Law does not profit a man unless he obeys it. But the very fact that a man obeys a law is due to his being good. Therefore in man goodness is presupposed to the law. Therefore the law does not make men good.
q. 92 a. 1 arg. 3 Praeterea, lex ordinatur ad bonum commune, ut supra dictum est. Sed quidam bene se habent in his quae ad commune pertinent, qui tamen in propriis non bene se habent. Non ergo ad legem pertinet quod faciat homines bonos. Objection 3. Further, Law is ordained to the common good, as stated above (Question 90, Article 2). But some behave well in things regarding the community, who behave ill in things regarding themselves. Therefore it is not the business of the law to make men good.
q. 92 a. 1 arg. 4 Praeterea, quaedam leges sunt tyrannicae, ut philosophus dicit, in sua politica. Sed tyrannus non intendit ad bonitatem subditorum, sed solum ad propriam utilitatem. Non ergo legis est facere homines bonos. Objection 4. Further, some laws are tyrannical, as the Philosopher says (Polit. iii, 6). But a tyrant does not intend the good of his subjects, but considers only his own profit. Therefore law does not make men good.
q. 92 a. 1 s. c. Sed contra est quod philosophus dicit, in II Ethic., quod voluntas cuiuslibet legislatoris haec est, ut faciat cives bonos. On the contrary, The Philosopher says (Ethic. ii, 1) that the "intention of every lawgiver is to make good citizens."
q. 92 a. 1 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, lex nihil aliud est quam dictamen rationis in praesidente, quo subditi gubernantur. Cuiuslibet autem subditi virtus est ut bene subdatur ei a quo gubernatur, sicut videmus quod virtus irascibilis et concupiscibilis in hoc consistit quod sint bene obedientes rationi. Et per hunc modum virtus cuiuslibet subiecti est ut bene subiiciatur principanti, ut philosophus dicit, in I Polit. Ad hoc autem ordinatur unaquaeque lex, ut obediatur ei a subditis. Unde manifestum est quod hoc sit proprium legis, inducere subiectos ad propriam ipsorum virtutem. Cum igitur virtus sit quae bonum facit habentem, sequitur quod proprius effectus legis sit bonos facere eos quibus datur, vel simpliciter vel secundum quid. Si enim intentio ferentis legem tendat in verum bonum, quod est bonum commune secundum iustitiam divinam regulatum, sequitur quod per legem homines fiant boni simpliciter. Si vero intentio legislatoris feratur ad id quod non est bonum simpliciter, sed utile vel delectabile sibi, vel repugnans iustitiae divinae; tunc lex non facit homines bonos simpliciter, sed secundum quid, scilicet in ordine ad tale regimen. Sic autem bonum invenitur etiam in per se malis, sicut aliquis dicitur bonus latro, quia operatur accommode ad finem. I answer that, as stated above (90, 1, ad 2; A3,4), a law is nothing else than a dictate of reason in the ruler by whom his subjects are governed. Now the virtue of any subordinate thing consists in its being well subordinated to that by which it is regulated: thus we see that the virtue of the irascible and concupiscible faculties consists in their being obedient to reason; and accordingly "the virtue of every subject consists in his being well subjected to his ruler," as the Philosopher says (Polit. i). But every law aims at being obeyed by those who are subject to it. Consequently it is evident that the proper effect of law is to lead its subjects to their proper virtue: and since virtue is "that which makes its subject good," it follows that the proper effect of law is to make those to whom it is given, good, either simply or in some particular respect. For if the intention of the lawgiver is fixed on true good, which is the common good regulated according to Divine justice, it follows that the effect of the law is to make men good simply. If, however, the intention of the lawgiver is fixed on that which is not simply good, but useful or pleasurable to himself, or in opposition to Divine justice; then the law does not make men good simply, but in respect to that particular government. In this way good is found even in things that are bad of themselves: thus a man is called a good robber, because he works in a way that is adapted to his end.
q. 92 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod duplex est virtus, ut ex supradictis patet, scilicet acquisita, et infusa. Ad utramque autem aliquid operatur operum assuetudo, sed diversimode, nam virtutem quidem acquisitam causat; ad virtutem autem infusam disponit, et eam iam habitam conservat et promovet. Et quia lex ad hoc datur ut dirigat actus humanos, inquantum actus humani operantur ad virtutem, intantum lex facit homines bonos. Unde et philosophus dicit, II Polit., quod legislatores assuefacientes faciunt bonos. Reply to Objection 1. Virtue is twofold, as explained above (Question 63, Article 2), viz. acquired and infused. Now the fact of being accustomed to an action contributes to both, but in different ways; for it causes the acquired virtue; while it disposes to infused virtue, and preserves and fosters it when it already exists. And since law is given for the purpose of directing human acts; as far as human acts conduce to virtue, so far does law make men good. Wherefore the Philosopher says in the second book of the Politics (Ethic. ii) that "lawgivers make men good by habituating them to good works."
q. 92 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod non semper aliquis obedit legi ex bonitate perfecta virtutis, sed quandoque quidem ex timore poenae; quandoque autem ex solo dictamine rationis, quod est quoddam principium virtutis, ut supra habitum est. Reply to Objection 2. It is not always through perfect goodness of virtue that one obeys the law, but sometimes it is through fear of punishment, and sometimes from the mere dictates of reason, which is a beginning of virtue, as stated above (Question 63, Article 1).
q. 92 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod bonitas cuiuslibet partis consideratur in proportione ad suum totum, unde et Augustinus dicit, in III Confess., quod turpis omnis pars est quae suo toti non congruit. Cum igitur quilibet homo sit pars civitatis, impossibile est quod aliquis homo sit bonus, nisi sit bene proportionatus bono communi, nec totum potest bene consistere nisi ex partibus sibi proportionatis. Unde impossibile est quod bonum commune civitatis bene se habeat, nisi cives sint virtuosi, ad minus illi quibus convenit principari. Sufficit autem, quantum ad bonum communitatis, quod alii intantum sint virtuosi quod principum mandatis obediant. Et ideo philosophus dicit, in III Polit., quod eadem est virtus principis et boni viri; non autem eadem est virtus cuiuscumque civis et boni viri. Reply to Objection 3. The goodness of any part is considered in comparison with the whole; hence Augustine says (Confess. iii) that "unseemly is the part that harmonizes not with the whole." Since then every man is a part of the state, it is impossible that a man be good, unless he be well proportionate to the common good: nor can the whole be well consistent unless its parts be proportionate to it. Consequently the common good of the state cannot flourish, unless the citizens be virtuous, at least those whose business it is to govern. But it is enough for the good of the community, that the other citizens be so far virtuous that they obey the commands of their rulers. Hence the Philosopher says (Polit. ii, 2) that "the virtue of a sovereign is the same as that of a good man, but the virtue of any common citizen is not the same as that of a good man."
q. 92 a. 1 ad 4 Ad quartum dicendum quod lex tyrannica, cum non sit secundum rationem, non est simpliciter lex, sed magis est quaedam perversitas legis. Et tamen inquantum habet aliquid de ratione legis, intendit ad hoc quod cives sint boni. Non enim habet de ratione legis nisi secundum hoc quod est dictamen alicuius praesidentis in subditis, et ad hoc tendit ut subditi legi sint bene obedientes; quod est eos esse bonos, non simpliciter, sed in ordine ad tale regimen. Reply to Objection 4. A tyrannical law, through not being according to reason, is not a law, absolutely speaking, but rather a perversion of law; and yet in so far as it is something in the nature of a law, it aims at the citizens' being good. For all it has in the nature of a law consists in its being an ordinance made by a superior to his subjects, and aims at being obeyed by them, which is to make them good, not simply, but with respect to that particular government.
q. 92 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod legis actus non sint convenienter assignati in hoc quod dicitur quod legis actus est imperare, vetare, permittere et punire. Lex enim omnis praeceptum commune est, ut legisconsultus dicit. Sed idem est imperare quod praecipere. Ergo alia tria superfluunt. Objection 1. It would seem that the acts of law are not suitably assigned as consisting in "command," "prohibition," "permission" and "punishment." For "every law is a general precept," as the jurist states. But command and precept are the same. Therefore the other three are superfluous.
q. 92 a. 2 arg. 2 Praeterea, effectus legis est ut inducat subditos ad bonum, sicut supra dictum est. Sed consilium est de meliori bono quam praeceptum. Ergo magis pertinet ad legem consulere quam praecipere. Objection 2. Further, the effect of a law is to induce its subjects to be good, as stated above (Article 1). But counsel aims at a higher good than a command does. Therefore it belongs to law to counsel rather than to command.
q. 92 a. 2 arg. 3 Praeterea, sicut homo aliquis incitatur ad bonum per poenas, ita etiam et per praemia. Ergo sicut punire ponitur effectus legis, ita etiam et praemiare. Objection 3. Further, just as punishment stirs a man to good deeds, so does reward. Therefore if to punish is reckoned an effect of law, so also is to reward.
q. 92 a. 2 arg. 4 Praeterea, intentio legislatoris est ut homines faciat bonos, sicut supra dictum est. Sed ille qui solo metu poenarum obedit legi, non est bonus, nam timore servili, qui est timor poenarum, etsi bonum aliquis faciat, non tamen bene aliquid fit, ut Augustinus dicit. Non ergo videtur esse proprium legis quod puniat. Objection 4. Further, the intention of a lawgiver is to make men good, as stated above (Article 1). But he that obeys the law, merely through fear of being punished, is not good: because "although a good deed may be done through servile fear, i.e. fear of punishment, it is not done well," as Augustine says (Contra duas Epist. Pelag. ii). Therefore punishment is not a proper effect of law.
q. 92 a. 2 s. c. Sed contra est quod Isidorus dicit, in V Etymol., omnis lex aut permittit aliquid, ut, vir fortis praemium petat. Aut vetat, ut, sacrarum virginum nuptias nulli liceat petere. Aut punit, ut, qui caedem fecerit, capite plectatur. On the contrary, Isidore says (Etym. v, 19): "Every law either permits something, as: 'A brave man may demand his reward'": or forbids something, as: "No man may ask a consecrated virgin in marriage": or punishes, as: "Let him that commits a murder be put to death."
q. 92 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut enuntiatio est rationis dictamen per modum enuntiandi, ita etiam lex per modum praecipiendi. Rationis autem proprium est ut ex aliquo ad aliquid inducat. Unde sicut in demonstrativis scientiis ratio inducit ut assentiatur conclusioni per quaedam principia, ita etiam inducit ut assentiatur legis praecepto per aliquid. Praecepta autem legis sunt de actibus humanis, in quibus lex dirigit, ut supra dictum est. Sunt autem tres differentiae humanorum actuum. Nam sicut supra dictum est, quidam actus sunt boni ex genere, qui sunt actus virtutum, et respectu horum, ponitur legis actus praecipere vel imperare; praecipit enim lex omnes actus virtutum, ut dicitur in V Ethic. Quidam vero sunt actus mali ex genere, sicut actus vitiosi, et respectu horum, lex habet prohibere. Quidam vero ex genere suo sunt actus indifferentes, et respectu horum, lex habet permittere. Et possunt etiam indifferentes dici omnes illi actus qui sunt vel parum boni vel parum mali. Id autem per quod inducit lex ad hoc quod sibi obediatur, est timor poenae, et quantum ad hoc, ponitur legis effectus punire. I answer that, Just as an assertion is a dictate of reason asserting something, so is a law a dictate of reason, commanding something. Now it is proper to reason to lead from one thing to another. Wherefore just as, in demonstrative sciences, the reason leads us from certain principles to assent to the conclusion, so it induces us by some means to assent to the precept of the law. Now the precepts of law are concerned with human acts, in which the law directs, as stated above (90, A1,2; 91, 4). Again there are three kinds of human acts: for, as stated above (Question 18, Article 8), some acts are good generically, viz. acts of virtue; and in respect of these the act of the law is a precept or command, for "the law commands all acts of virtue" (Ethic. v, 1). Some acts are evil generically, viz. acts of vice, and in respect of these the law forbids. Some acts are generically indifferent, and in respect of these the law permits; and all acts that are either not distinctly good or not distinctly bad may be called indifferent. And it is the fear of punishment that law makes use of in order to ensure obedience: in which respect punishment is an effect of law.
q. 92 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut cessare a malo habet quandam rationem boni, ita etiam prohibitio habet quandam rationem praecepti. Et secundum hoc, large accipiendo praeceptum, universaliter lex praeceptum dicitur. Reply to Objection 1. Just as to cease from evil is a kind of good, so a prohibition is a kind of precept: and accordingly, taking precept in a wide sense, every law is a kind of precept.
q. 92 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod consulere non est proprius actus legis, sed potest pertinere etiam ad personam privatam, cuius non est condere legem. Unde etiam apostolus, I ad Cor. VII, cum consilium quoddam daret, dixit, ego dico, non dominus. Et ideo non ponitur inter effectus legis. Reply to Objection 2. To advise is not a proper act of law, but may be within the competency even of a private person, who cannot make a law. Wherefore too the Apostle, after giving a certain counsel (1 Corinthians 7:12) says: "I speak, not the Lord." Consequently it is not reckoned as an effect of law.
q. 92 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod etiam praemiare potest ad quemlibet pertinere, sed punire non pertinet nisi ad ministrum legis, cuius auctoritate poena infertur. Et ideo praemiare non ponitur actus legis, sed solum punire. Reply to Objection 3. To reward may also pertain to anyone: but to punish pertains to none but the framer of the law, by whose authority the pain is inflicted. Wherefore to reward is not reckoned an effect of law, but only to punish.
q. 92 a. 2 ad 4 Ad quartum dicendum quod per hoc quod aliquis incipit assuefieri ad vitandum mala et ad implendum bona propter metum poenae, perducitur quandoque ad hoc quod delectabiliter et ex propria voluntate hoc faciat. Et secundum hoc, lex etiam puniendo perducit ad hoc quod homines sint boni. Reply to Objection 4. From becoming accustomed to avoid evil and fulfill what is good, through fear of punishment, one is sometimes led on to do so likewise, with delight and of one's own accord. Accordingly, law, even by punishing, leads men on to being good.
THE LOGIC MUSEUM II