SUMMA THEOLOGIAE IIa LXXV-LXXVIII

Index

Question 75.1 The general cause of sins
Question 75.2
Question 75.3
Question 75.4

Question 76.1 The internal causes of sin such as ignorance
Question 76.2
Question 76.3
Question 76.4

Question 77.1 The internal causes of sin :passion
Question 77.2
Question 77.3
Question 77.4
Question 77.5
Question 77.6
Question 77.7
Question 77.8

Question 78.1 The internal causes of sin :malice
Question 78.2
Question 78.3
Question 78.4

LatinEnglish
q. 75 pr. Deinde considerandum est de causis peccatorum. Et primo, in generali; secundo, in speciali. Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum peccatum habeat causam. Secundo, utrum habeat causam interiorem. Tertio, utrum habeat causam exteriorem. Quarto, utrum peccatum sit causa peccati. Question 75. The causes of sin, in general Does sin have a cause? Does it have an internal cause? Does it have an external cause? Is one sin the cause of another?
q. 75 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod peccatum non habeat causam. Peccatum enim habet rationem mali, ut dictum est. Sed malum non habet causam, ut Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom. Ergo peccatum non habet causam. Objection 1. It would seem that sin has no cause. For sin has the nature of evil, as stated above (Question 71, Article 6). But evil has no cause, as Dionysius says (Div. Nom. iv). Therefore sin has no cause.
q. 75 a. 1 arg. 2 Praeterea, causa est ad quam de necessitate sequitur aliud. Sed quod est ex necessitate, non videtur esse peccatum, eo quod omne peccatum est voluntarium. Ergo peccatum non habet causam. Objection 2. Further, a cause is that from which something follows of necessity. Now that which is of necessity, seems to be no sin, for every sin is voluntary. Therefore sin has no cause.
q. 75 a. 1 arg. 3 Praeterea, si peccatum habet causam, aut habet pro causa bonum, aut malum. Non autem bonum, quia bonum non facit nisi bonum; non enim potest arbor bona fructus malos facere, ut dicitur Matth. VII similiter autem nec malum potest esse causa peccati, quia malum poenae sequitur ad peccatum; malum autem culpae est idem quod peccatum. Peccatum igitur non habet causam. Objection 3. Further, if sin has a cause, this cause is either good or evil. It is not a good, because good produces nothing but good, for "a good tree cannot bring forth evil fruit" (Matthew 7:18). Likewise neither can evil be the cause of sin, because the evil of punishment is a sequel to sin, and the evil of guilt is the same as sin. Therefore sin has no cause.
q. 75 a. 1 s. c. Sed contra, omne quod fit, habet causam, quia, ut dicitur Iob V, nihil in terra sine causa fit. Sed peccatum fit, est enim dictum vel factum vel concupitum contra legem Dei. Ergo peccatum habet causam. On the contrary, Whatever is done has a cause, for, according to Job 5:6, "nothing upon earth is done without a cause." But sin is something done; since it a "word, deed, or desire contrary to the law of God." Therefore sin has a cause.
q. 75 a. 1 co. Respondeo dicendum quod peccatum est quidam actus inordinatus. Ex parte igitur actus, potest habere per se causam, sicut et quilibet alius actus. Ex parte autem inordinationis, habet causam eo modo quo negatio vel privatio potest habere causam. Negationis autem alicuius potest duplex causa assignari. Primo quidem, defectus causae, idest ipsius causae negatio, est causa negationis secundum seipsam, ad remotionem enim causae sequitur remotio effectus; sicut obscuritatis causa est absentia solis. Alio modo, causa affirmationis ad quam sequitur negatio, est per accidens causa negationis consequentis, sicut ignis, causando calorem ex principali intentione, consequenter causat privationem frigiditatis. Quorum primum potest sufficere ad simplicem negationem. Sed cum inordinatio peccati, et quodlibet malum, non sit simplex negatio, sed privatio eius quod quid natum est et debet habere; necesse est quod talis inordinatio habeat causam agentem per accidens, quod enim natum est inesse et debet, nunquam abesset nisi propter causam aliquam impedientem. Et secundum hoc consuevit dici quod malum, quod in quadam privatione consistit, habet causam deficientem, vel agentem per accidens. Omnis autem causa per accidens reducitur ad causam per se. Cum igitur peccatum ex parte inordinationis habeat causam agentem per accidens, ex parte autem actus habeat causam agentem per se; sequitur quod inordinatio peccati consequatur ex ipsa causa actus. Sic igitur voluntas carens directione regulae rationis et legis divinae, intendens aliquod bonum commutabile, causat actum quidem peccati per se, sed inordinationem actus per accidens et praeter intentionem, provenit enim defectus ordinis in actu, ex defectu directionis in voluntate. I answer that, A sin is an inordinate act. Accordingly, so far as it is an act, it can have a direct cause, even as any other act; but, so far as it is inordinate, it has a cause, in the same way as a negation or privation can have a cause. Now two causes may be assigned to a negation: in the first place, absence of the cause of affirmation; i.e. the negation of the cause itself, is the cause of the negation in itself; since the result of the removing the cause is the removal of the effect: thus the absence of the sun is the cause of darkness. In the second place, the cause of an affirmation, of which a negation is a sequel, is the accidental cause of the resulting negation: thus fire by causing heat in virtue of its principal tendency, consequently causes a privation of cold. The first of these suffices to cause a simple negation. But, since the inordinateness of sin and of every evil is not a simple negation, but the privation of that which something ought naturally to have, such an inordinateness must needs have an accidental efficient cause. For that which naturally is and ought to be in a thing, is never lacking except on account of some impeding cause. And accordingly we are wont to say that evil, which consists in a certain privation, has a deficient cause, or an accidental efficient cause. Now every accidental cause is reducible to the direct cause. Since then sin, on the part of its inordinateness, has an accidental efficient cause, and on the part of the act, a direct efficient cause, it follows that the inordinateness of sin is a result of the cause of the act. Accordingly then, the will lacking the direction of the rule of reason and of the Divine law, and intent on some mutable good, causes the act of sin directly, and the inordinateness of the act, indirectly, and beside the intention: for the lack of order in the act results from the lack of direction in the will.
q. 75 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod peccatum non solum significat ipsam privationem boni, quae est inordinatio; sed significat actum sub tali privatione, quae habet rationem mali. Quod quidem qualiter habeat causam, dictum est. Reply to Objection 1. Sin signifies not only the privation of good, which privation is its inordinateness, but also the act which is the subject of that privation, which has the nature of evil: and how this evil has a cause, has been explained.
q. 75 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod, si illa definitio causae universaliter debeat verificari, oportet ut intelligatur de causa sufficienti et non impedita. Contingit enim aliquid esse causam sufficientem alterius, et tamen non ex necessitate sequitur effectus, propter aliquod impedimentum superveniens, alioquin sequeretur quod omnia ex necessitate contingerent, ut patet in VI Metaphys. Sic igitur, etsi peccatum habeat causam, non tamen sequitur quod sit necessaria, quia effectus potest impediri. Reply to Objection 2. If this definition is to be verified in all cases, it must be understood as applying to a cause which is sufficient and not impeded. For it happens that a thing is the sufficient cause of something else, and that the effect does not follow of necessity, on account of some supervening impediment: else it would follow that all things happen of necessity, as is proved in Metaph. vi, text. 5. Accordingly, though sin has a cause, it does not follow that this is a necessary cause, since its effect can be impeded.
q. 75 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut dictum est, voluntas sine adhibitione regulae rationis vel legis divinae, est causa peccati. Hoc autem quod est non adhibere regulam rationis vel legis divinae, secundum se non habet rationem mali, nec poenae nec culpae, antequam applicetur ad actum. Unde secundum hoc, peccati primi non est causa aliquod malum, sed bonum aliquod cum absentia alicuius alterius boni. Reply to Objection 3. As stated above, the will in failing to apply the rule of reason or of the Divine law, is the cause of sin. Now the fact of not applying the rule of reason or of the Divine law, has not in itself the nature of evil, whether of punishment or of guilt, before it is applied to the act. Wherefore accordingly, evil is not the cause of the first sin, but some good lacking some other good.
q. 75 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod peccatum non habeat causam interiorem. Id enim quod est interius alicui rei, semper adest ei. Si igitur peccatum habeat causam interiorem, semper homo peccaret, cum, posita causa, ponatur effectus. Objection 1. It would seem that sin has no internal cause. For that which is within a thing is always in it. If therefore sin had an internal cause, man would always be sinning, since given the cause, the effect follows.
q. 75 a. 2 arg. 2 Praeterea, idem non est causa sui ipsius. Sed interiores motus hominis sunt peccatum. Ergo non sunt causa peccati. Objection 2. Further, a thing is not its own cause. But the internal movements of a man are sins. Therefore they are not the cause of sin.
q. 75 a. 2 arg. 3 Praeterea, quidquid est intra hominem, aut est naturale, aut voluntarium. Sed id quod est naturale, non potest esse peccati causa, quia peccatum est contra naturam, ut dicit Damascenus. Quod autem est voluntarium, si sit inordinatum, iam est peccatum. Non ergo aliquid intrinsecum potest esse causa primi peccati. Objection 3. Further, whatever is within man is either natural or voluntary. Now that which is natural cannot be the cause of sin, for sin is contrary to nature, as Damascene states (De Fide Orth. ii, 3; iv, 21); while that which is voluntary, if it be inordinate, is already a sin. Therefore nothing intrinsic can be the cause of the first sin.
q. 75 a. 2 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, quod voluntas est causa peccati. On the contrary, Augustine says (De Duabus Anim. x, 10,11; Retract. i, 9) that "the will is the cause of sin."
q. 75 a. 2 co. Respondeo dicendum quod, sicut iam dictum est, per se causam peccati oportet accipere ex parte ipsius actus. Actus autem humani potest accipi causa interior et mediata, et immediata. Immediata quidem causa humani actus est ratio et voluntas, secundum quam homo est liber arbitrio. Causa autem remota est apprehensio sensitivae partis, et etiam appetitus sensitivus, sicut enim ex iudicio rationis voluntas movetur ad aliquid secundum rationem, ita etiam ex apprehensione sensus appetitus sensitivus in aliquid inclinatur. Quae quidem inclinatio interdum trahit voluntatem et rationem, sicut infra patebit. Sic igitur duplex causa peccati interior potest assignari, una proxima, ex parte rationis et voluntatis; alia vero remota, ex parte imaginationis vel appetitus sensitivi. Sed quia supra dictum est quod causa peccati est aliquod bonum apparens motivum cum defectu debiti motivi, scilicet regulae rationis vel legis divinae; ipsum motivum quod est apparens bonum, pertinet ad apprehensionem sensus et appetitum. Ipsa autem absentia debitae regulae pertinet ad rationem, quae nata est huiusmodi regulam considerare. Sed ipsa perfectio voluntarii actus peccati pertinet ad voluntatem, ita quod ipse voluntatis actus, praemissis suppositis, iam est quoddam peccatum. I answer that, As stated above (Article 1), the direct cause of sin must be considered on the part of the act. Now we may distinguish a twofold internal cause of human acts, one remote, the other proximate. The proximate internal cause of the human act is the reason and will, in respect of which man has a free-will; while the remote cause is the apprehension of the sensitive part, and also the sensitive appetite. For just as it is due to the judgment of reason, that the will is moved to something in accord with reason, so it is due to an apprehension of the senses that the sensitive appetite is inclined to something; which inclination sometimes influences the will and reason, as we shall explain further on (77, 1). Accordingly a double interior cause of sin may be assigned; one proximate, on the part of the reason and will; and the other remote, on the part of the imagination or sensitive appetite. But since we have said above (1, ad 3) that the cause of sin is some apparent good as motive, yet lacking the due motive, viz. the rule of reason or the Divine law, this motive which is an apparent good, appertains to the apprehension of the senses and to the appetite; while the lack of the due rule appertains to the reason, whose nature it is to consider this rule; and the completeness of the voluntary sinful act appertains to the will, so that the act of the will, given the conditions we have just mentioned, is already a sin.
q. 75 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod id quod est intrinsecum sicut potentia naturalis, semper inest, id autem quod est intrinsecum sicut actus interior appetitivae vel apprehensivae virtutis, non semper inest. Ipsa autem potentia voluntatis est causa peccati in potentia, sed reducitur in actum per motus praecedentes et sensitivae partis primo, et rationis consequenter. Ex hoc enim quod aliquid proponitur ut appetibile secundum sensum et appetitus sensitivus inclinatur in illud, ratio interdum cessat a consideratione regulae debitae, et sic voluntas producit actum peccati. Quia igitur motus praecedentes non semper sunt in actu, neque peccatum semper est in actu. Reply to Objection 1. That which is within a thing as its natural power, is always in it: but that which is within it, as the internal act of the appetitive or apprehensive power, is not always in it. Now the power of the will is the potential cause of sin, but is made actual by the preceding movements, both of the sensitive part, in the first place, and afterwards, of the reason. For it is because a thing is proposed as appetible to the senses, and because the appetite is inclined, that the reason sometimes fails to consider the due rule, so that the will produces the act of sin. Since therefore the movements that precede it are not always actual, neither is man always actually sinning.
q. 75 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod non omnes motus interiores sunt de substantia peccati, quod consistit principaliter in actu voluntatis, sed quidam praecedunt, et quidam consequuntur ipsum peccatum. Reply to Objection 2. It is not true that all the internal acts belong to the substance of sin, for this consists principally in the act of the will; but some precede and some follow the sin itself.
q. 75 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod illud quod est causa peccati sicut potentia producens actum, est naturale. Motus etiam sensitivae partis, ex quo sequitur peccatum, interdum est naturalis, sicut cum propter appetitum cibi aliquis peccat. Sed efficitur peccatum innaturale ex hoc ipso quod deficit regula naturalis, quam homo secundum naturam suam debet attendere. Reply to Objection 3. That which causes sin, as a power produces its act, is natural; and again, the movement of the sensitive part, from which sin follows, is natural sometimes, as, for instance, when anyone sins through appetite for food. Yet sin results in being unnatural from the very fact that the natural rule fails, which man, in accord with his nature, ought to observe.
q. 75 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod peccatum non habeat causam exteriorem. Peccatum enim est actus voluntarius. Voluntaria autem sunt eorum quae sunt in nobis; et ita non habent exteriorem causam. Ergo peccatum non habet exteriorem causam. Objection 1. It would seem that sin has no external cause. For sin is a voluntary act. Now voluntary acts belong to principles that are within us, so that they have no external cause. Therefore sin has no external cause.
q. 75 a. 3 arg. 2 Praeterea, sicut natura est principium interius, ita etiam voluntas. Sed peccatum in rebus naturalibus nunquam accidit nisi ex aliqua interiori causa, ut puta monstruosi partus proveniunt ex corruptione alicuius principii interioris. Ergo neque in moralibus potest contingere peccatum nisi ex interiori causa. Non ergo habet peccatum causam exteriorem. Objection 2. Further, as nature is an internal principle, so is the will. Now in natural things sin can be due to no other than an internal cause; for instance, the birth of a monster is due to the corruption of some internal principle. Therefore in the moral order, sin can arise from no other than an internal cause. Therefore it has no external cause.
q. 75 a. 3 arg. 3 Praeterea, multiplicata causa, multiplicatur effectus. Sed quanto plura sunt et maiora exterius inducentia ad peccandum, tanto minus id quod quis inordinate agit, ei imputatur ad peccatum. Ergo nihil exterius est causa peccati. Objection 3. Further, if the cause is multiplied, the effect is multiplied. Now the more numerous and weighty the external inducements to sin are, the less is a man's inordinate act imputed to him as a sin. Therefore nothing external is a cause of sin.
q. 75 a. 3 s. c. Sed contra est quod dicitur Num. XXXI, nonne istae sunt quae deceperunt filios Israel, et praevaricari vos fecerunt in domino super peccato Phogor? Ergo aliquid exterius potest esse causa faciens peccare. On the contrary, It is written (Numbers 21:16): "Are not these they, that deceived the children of Israel by the counsel of Balaam, and made you transgress against the Lord by the sin of Phogor?" Therefore something external can be a cause of sin.
q. 75 a. 3 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, causa interior peccati est et voluntas, ut perficiens actum peccati; et ratio, quantum ad carentiam debitae regulae; et appetitus sensitivus inclinans. Sic ergo aliquid extrinsecum tripliciter posset esse causa peccati, vel quia moveret immediate ipsam voluntatem; vel quia moveret rationem; vel quia moveret appetitum sensitivum. Voluntatem autem, ut supra dictum est, interius movere non potest nisi Deus; qui non potest esse causa peccati, ut infra ostendetur. Unde relinquitur quod nihil exterius potest esse causa peccati, nisi vel inquantum movet rationem, sicut homo vel Daemon persuadens peccatum; vel sicut movens appetitum sensitivum, sicut aliqua sensibilia exteriora movent appetitum sensitivum. Sed neque persuasio exterior in rebus agendis ex necessitate movet rationem; neque etiam res exterius propositae ex necessitate movent appetitum sensitivum, nisi forte aliquo modo dispositum; et tamen etiam appetitus sensitivus non ex necessitate movet rationem et voluntatem. Unde aliquid exterius potest esse aliqua causa movens ad peccandum, non tamen sufficienter ad peccatum inducens, sed causa sufficienter complens peccatum est sola voluntas. I answer that, As stated above (Article 2), the internal cause of sin is both the will, as completing the sinful act, and the reason, as lacking the due rule, and the appetite, as inclining to sin. Accordingly something external might be a cause of sin in three ways, either by moving the will itself immediately, or by moving the reason, or by moving the sensitive appetite. Now, as stated above (9, 6; 10, 4), none can move the will inwardly save God alone, who cannot be a cause of sin, as we shall prove further on (79, 1). Hence it follows that nothing external can be a cause of sin, except by moving the reason, as a man or devil by enticing to sin; or by moving the sensitive appetite, as certain external sensibles move it. Yet neither does external enticement move the reason, of necessity, in matters of action, nor do things proposed externally, of necessity move the sensitive appetite, except perhaps it be disposed thereto in a certain way; and even the sensitive appetite does not, of necessity, move the reason and will. Therefore something external can be a cause moving to sin, but not so as to be a sufficient cause thereof: and the will alone is the sufficient completive cause of sin being accomplished.
q. 75 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ex hoc ipso quod exteriora moventia ad peccandum non sufficienter et ex necessitate inducunt, sequitur quod remaneat in nobis peccare et non peccare. Reply to Objection 1. From the very fact that the external motive causes of sin do not lead to sin sufficiently and necessarily, it follows that it remains in our power to sin or not to sin.
q. 75 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod per hoc quod ponitur interior causa peccati, non excluditur exterior, non enim id quod est exterius est causa peccati, nisi mediante causa interiori, ut dictum est. Reply to Objection 2. The fact that sin has an internal cause does not prevent its having an external cause; for nothing external is a cause of sin, except through the medium of the internal cause, as stated.
q. 75 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, multiplicatis exterioribus causis inclinantibus ad peccandum, multiplicantur actus peccati, quia plures ex illis causis, et pluries, inclinantur ad actus peccati. Sed tamen minuitur ratio culpae, quae consistit in hoc quod aliquid sit voluntarium et in nobis. Reply to Objection 3. If the external causes inclining to sin be multiplied, the sinful acts are multiplied, because they incline to the sinful act in both greater numbers and greater frequency. Nevertheless the character of guilt is lessened, since this depends on the act being voluntary and in our power.
q. 75 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod peccatum non sit causa peccati. Sunt enim quatuor genera causarum, quorum nullum potest ad hoc congruere quod peccatum sit causa peccati. Finis enim habet rationem boni, quod non competit peccato, quod de sua ratione est malum. Et eadem ratione nec peccatum potest esse causa efficiens, quia malum non est causa agens, sed est infirmum et impotens, ut Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom. Causa autem materialis et formalis videntur habere solum locum in naturalibus corporibus quae sunt composita ex materia et forma. Ergo peccatum non potest habere causam materialem et formalem. Objection 1. It would seem that one sin cannot be the cause of another. For there are four kinds of cause, none of which will fit in with one sin causing another. Because the end has the character of good; which is inconsistent with sin, which has the character of evil. In like manner neither can a sin be an efficient cause, since "evil is not an efficient cause, but is weak and powerless," as Dionysius declares (Div. Nom. iv). The material and formal cause seems to have no place except in natural bodies, which are composed of matter and form. Therefore sin cannot have either a material or a formal cause.
q. 75 a. 4 arg. 2 Praeterea, agere sibi simile est rei perfectae, ut dicitur in IV Meteor. Sed peccatum de sui ratione est imperfectum. Ergo peccatum non potest esse causa peccati. Objection 2. Further, "to produce its like belongs to a perfect thing," as stated in Meteor. iv, 2 [Cf. De Anima ii.]. But sin is essentially something imperfect. Therefore one sin cannot be a cause of another.
q. 75 a. 4 arg. 3 Praeterea, si huius peccati sit causa aliud peccatum, eadem ratione et illius erit causa aliquod aliud peccatum, et sic procedetur in infinitum, quod est inconveniens. Non ergo peccatum est causa peccati. Objection 3. Further, if one sin is the cause of a second sin, in the same way, yet another sin will be the cause of the first, and thus we go on indefinitely, which is absurd. Therefore one sin is not the cause of another.
q. 75 a. 4 s. c. Sed contra est quod Gregorius dicit, super Ezech., peccatum quod per poenitentiam citius non deletur, peccatum est et causa peccati. On the contrary, Gregory says on Ezechiel (Hom. xi): "A sin is not quickly blotted out by repentance, is both a sin and a cause of sin."
q. 75 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, cum peccatum habeat causam ex parte actus, hoc modo unum peccatum posset esse causa alterius, sicut unus actus humanus potest esse causa alterius. Contingit igitur unum peccatum esse causam alterius secundum quatuor genera causarum. Primo quidem, secundum modum causae efficientis vel moventis, et per se et per accidens. Per accidens quidem, sicut removens prohibens dicitur movens per accidens, cum enim per unum actum peccati homo amittit gratiam, vel caritatem, vel verecundiam, vel quodcumque aliud retrahens a peccato, incidit ex hoc in aliud peccatum; et sic primum peccatum est causa secundi per accidens. Per se autem, sicut cum ex uno actu peccati homo disponitur ad hoc quod alium actum consimilem facilius committit, ex actibus enim causantur dispositiones et habitus inclinantes ad similes actus. Secundum vero genus causae materialis, unum peccatum est causa alterius, inquantum praeparat ei materiam, sicut avaritia praeparat materiam litigio, quod plerumque est de divitiis congregatis. Secundum vero genus causae finalis, unum peccatum est causa alterius, inquantum propter finem unius peccati aliquis committit aliud peccatum, sicut cum aliquis committit simoniam propter finem ambitionis, vel fornicationem propter furtum. Et quia finis dat formam in moralibus, ut supra habitum est, ex hoc etiam sequitur quod unum peccatum sit formalis causa alterius, in actu enim fornicationis quae propter furtum committitur, est quidem fornicatio sicut materiale, furtum vero sicut formale. I answer that, Forasmuch as a sin has a cause on the part of the act of sin, it is possible for one sin to be the cause of another, in the same way as one human act is the cause of another. Hence it happens that one sin may be the cause of another in respect of the four kinds of causes. First, after the manner of an efficient or moving cause, both directly and indirectly. Indirectly, as that which removes an impediment is called an indirect cause of movement: for when man, by one sinful act, loses grace, or charity, or shame, or anything else that withdraws him from sin, he thereby falls into another sin, so that the first sin is the accidental cause of the second. Directly, as when, by one sinful act, man is disposed to commit more readily another like act: because acts cause dispositions and habits inclining to like acts. Secondly, after the manner of a material cause, one sin is the cause of another, by preparing its matter: thus covetousness prepares the matter for strife, which is often about the wealth a man has amassed together. Thirdly, after the manner of a final cause, one sin causes another, in so far as a man commits one sin for the sake of another which is his end; as when a man is guilty of simony for the end of ambition, or fornication for the purpose of theft. And since the end gives the form to moral matters, as stated above (1, 3; 18, A4,6), it follows that one sin is also the formal cause of another: because in the act of fornication committed for the purpose of theft, the former is material while the latter is formal.
q. 75 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod peccatum, inquantum est inordinatum, habet rationem mali, sed inquantum est actus quidam, habet aliquod bonum, saltem apparens, pro fine. Et ita ex parte actus potest esse causa et finalis et effectiva alterius peccati, licet non ex parte inordinationis. Materiam autem habet peccatum non ex qua, sed circa quam. Formam autem habet ex fine. Et ideo secundum quatuor genera causarum peccatum potest dici causa peccati, ut dictum est. Reply to Objection 1. Sin, in so far as it is inordinate, has the character of evil; but, in so far as it is an act, it has some good, at least apparent, for its end: so that, as an act, but not as being inordinate, it can be the cause, both final and efficient, of another sin. A sin has matter, not "of which" but "about which" it is: and it has its form from its end. Consequently one sin can be the cause of another, in respect of the four kinds of cause, as stated above.
q. 75 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod peccatum est imperfectum imperfectione morali ex parte inordinationis, sed ex parte actus potest habere perfectionem naturae. Et secundum hoc potest esse causa peccati. Reply to Objection 2. Sin is something imperfect on account of its moral imperfection on the part of its inordinateness. Nevertheless, as an act it can have natural perfection: and thus it can be the cause of another sin.
q. 75 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod non omnis causa peccati est peccatum. Unde non oportet quod procedatur in infinitum; sed potest perveniri ad aliquod primum peccatum, cuius causa non est aliud peccatum. Reply to Objection 3. Not every cause of one sin is another sin; so there is no need to go on indefinitely: for one may come to one sin which is not caused by another sin.
q. 76 pr. Deinde considerandum est de causis peccati in speciali. Et primo, de causis interioribus peccati; secundo, de exterioribus; tertio, de peccatis quae sunt causa aliorum peccatorum. Prima autem consideratio, secundum praemissa, erit tripartita, nam primo, agetur de ignorantia, quae est causa peccati ex parte rationis; secundo, de infirmitate seu passione, quae est causa peccati ex parte appetitus sensitivi; tertio, de malitia, quae est causa peccati ex parte voluntatis. Circa primum quaeruntur quatuor. Primo, utrum ignorantia sit causa peccati. Secundo, utrum ignorantia sit peccatum. Tertio, utrum totaliter a peccato excuset. Quarto, utrum diminuat peccatum. Question 76. The causes of sin, in particular Is ignorance a cause of sin? Is ignorance a sin? Does it excuse from sin altogether? Does it diminish sin?
q. 76 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod ignorantia non possit esse causa peccati. Quia quod non est, nullius est causa. Sed ignorantia est non ens, cum sit privatio quaedam scientiae. Ergo ignorantia non est causa peccati. Objection 1. It would seem that ignorance cannot be a cause of sin: because a non-being is not the cause of anything. Now ignorance is a non-being, since it is a privation of knowledge. Therefore ignorance is not a cause of sin.
q. 76 a. 1 arg. 2 Praeterea, causae peccati sunt accipiendae ex parte conversionis, ut ex supradictis patet. Sed ignorantia videtur respicere aversionem. Ergo non debet poni causa peccati. Objection 2. Further, causes of sin should be reckoned in respect of sin being a "turning to" something, as was stated above (Question 75, Article 1). Now ignorance seems to savor of "turning away" from something. Therefore it should not be reckoned a cause of sin.
q. 76 a. 1 arg. 3 Praeterea, omne peccatum in voluntate consistit, ut supra dictum est. Sed voluntas non fertur nisi in aliquod cognitum, quia bonum apprehensum est obiectum voluntatis. Ergo ignorantia non potest esse causa peccati. Objection 3. Further, every sin is seated in the will. Now the will does not turn to that which is not known, because its object is the good apprehended. Therefore ignorance cannot be a cause of sin.
q. 76 a. 1 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de natura et gratia, quod quidam per ignorantiam peccant. On the contrary, Augustine says (De Nat. et Grat. lxvii) "that some sin through ignorance."
q. 76 a. 1 co. Respondeo dicendum quod, secundum philosophum, in VIII Physic., causa movens est duplex, una per se, et alia per accidens. Per se quidem, quae propria virtute movet, sicut generans est causa movens gravia et levia. Per accidens autem, sicut removens prohibens, vel sicut ipsa remotio prohibentis. Et hoc modo ignorantia potest esse causa actus peccati, est enim privatio scientiae perficientis rationem, quae prohibet actum peccati, inquantum dirigit actus humanos. Considerandum est autem quod ratio secundum duplicem scientiam est humanorum actuum directiva, scilicet secundum scientiam universalem, et particularem. Conferens enim de agendis, utitur quodam syllogismo, cuius conclusio est iudicium seu electio vel operatio. Actiones autem in singularibus sunt. Unde conclusio syllogismi operativi est singularis. Singularis autem propositio non concluditur ex universali nisi mediante aliqua propositione singulari, sicut homo prohibetur ab actu parricidii per hoc quod scit patrem non esse occidendum, et per hoc quod scit hunc esse patrem. Utriusque ergo ignorantia potest causare parricidii actum, scilicet et universalis principii, quod est quaedam regula rationis; et singularis circumstantiae. Unde patet quod non quaelibet ignorantia peccantis est causa peccati, sed illa tantum quae tollit scientiam prohibentem actum peccati. Unde si voluntas alicuius esset sic disposita quod non prohiberetur ab actu parricidii, etiam si patrem agnosceret; ignorantia patris non est huic causa peccati, sed concomitanter se habet ad peccatum. Et ideo talis non peccat propter ignorantiam, sed peccat ignorans, secundum philosophum, in III Ethic. I answer that, According to the Philosopher (Phys. viii, 27) a moving cause is twofold, direct and indirect. A direct cause is one that moves by its own power, as the generator is the moving cause of heavy and light things. An indirect cause, is either one that removes an impediment, or the removal itself of an impediment: and it is in this way that ignorance can be the cause of a sinful act; because it is a privation of knowledge perfecting the reason that forbids the act of sin, in so far as it directs human acts. Now we must observe that the reason directs human acts in accordance with a twofold knowledge, universal and particular: because in conferring about what is to be done, it employs a syllogism, the conclusion of which is an act of judgment, or of choice, or an operation. Now actions are about singulars: wherefore the conclusion of a practical syllogism is a singular proposition. But a singular proposition does not follow from a universal proposition, except through the medium of a particular proposition: thus a man is restrained from an act of parricide, by the knowledge that it is wrong to kill one's father, and that this man is his father. Hence ignorance about either of these two propositions, viz. of the universal principle which is a rule of reason, or of the particular circumstance, could cause an act of parricide. Hence it is clear that not every kind of ignorance is the cause of a sin, but that alone which removes the knowledge which would prevent the sinful act. Consequently if a man's will be so disposed that he would not be restrained from the act of parricide, even though he recognized his father, his ignorance about his father is not the cause of his committing the sin, but is concomitant with the sin: wherefore such a man sins, not "through ignorance" but "in ignorance," as the Philosopher states (Ethic. iii, 1).
q. 76 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod non ens non potest esse alicuius causa per se, potest tamen esse causa per accidens, sicut remotio prohibentis. Reply to Objection 1. Non-being cannot be the direct cause of anything: but it can be an accidental cause, as being the removal of an impediment.
q. 76 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod sicut scientia quam tollit ignorantia, respicit peccatum ex parte conversionis; ita etiam ignorantia ex parte conversionis est causa peccati ut removens prohibens. Reply to Objection 2. As knowledge, which is removed by ignorance, regards sin as turning towards something, so too, ignorance of this respect of a sin is the cause of that sin, as removing its impediment.
q. 76 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod in illud quod est quantum ad omnia ignotum, non potest ferri voluntas, sed si aliquid est secundum aliquid notum et secundum aliquid ignotum, potest voluntas illud velle. Et hoc modo ignorantia est causa peccati, sicut cum aliquis scit hunc quem occidit, esse hominem, sed nescit eum esse patrem; vel cum aliquis scit aliquem actum esse delectabilem, nescit tamen eum esse peccatum. Reply to Objection 3. The will cannot turn to that which is absolutely unknown: but if something be known in one respect, and unknown in another, the will can will it. It is thus that ignorance is the cause of sin: for instance, when a man knows that what he is killing is a man, but not that it is his own father; or when one knows that a certain act is pleasurable, but not that it is a sin.
q. 76 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod ignorantia non sit peccatum. Peccatum enim est dictum vel factum vel concupitum contra legem Dei, ut supra habitum est. Sed ignorantia non importat aliquem actum, neque interiorem neque exteriorem. Ergo ignorantia non est peccatum. Objection 1. It would seem that ignorance is not a sin. For sin is "a word, deed or desire contrary to God's law," as stated above (Question 71, Article 5). Now ignorance does not denote an act, either internal or external. Therefore ignorance is not a sin.
q. 76 a. 2 arg. 2 Praeterea, peccatum directius opponitur gratiae quam scientiae. Sed privatio gratiae non est peccatum, sed magis poena quaedam consequens peccatum. Ergo ignorantia, quae est privatio scientiae, non est peccatum. Objection 2. Further, sin is more directly opposed to grace than to knowledge. Now privation of grace is not a sin, but a punishment resulting from sin. Therefore ignorance which is privation of knowledge is not a sin.
q. 76 a. 2 arg. 3 Praeterea, si ignorantia est peccatum, hoc non est nisi inquantum est voluntaria. Sed si ignorantia sit peccatum inquantum est voluntaria, videtur peccatum in ipso actu voluntatis consistere magis quam in ignorantia. Ergo ignorantia non erit peccatum, sed magis aliquid consequens ad peccatum. Objection 3. Further, if ignorance is a sin, this can only be in so far as it is voluntary. But if ignorance is a sin, through being voluntary, it seems that the sin will consist in the act itself of the will, rather than in the ignorance. Therefore the ignorance will not be a sin, but rather a result of sin.
q. 76 a. 2 arg. 4 Praeterea, omne peccatum per poenitentiam tollitur; nec aliquod peccatum transiens reatu remanet actu, nisi solum originale. Ignorantia autem non tollitur per poenitentiam, sed adhuc remanet actu, omni reatu per poenitentiam remoto. Ergo ignorantia non est peccatum, nisi forte sit originale. Objection 4. Further, every sin is taken away by repentance, nor does any sin, except only original sin, pass as to guilt, yet remain in act. Now ignorance is not removed by repentance, but remains in act, all its guilt being removed by repentance. Therefore ignorance is not a sin, unless perchance it be original sin.
q. 76 a. 2 arg. 5 Praeterea, si ipsa ignorantia sit peccatum, quandiu ignorantia remaneret in homine, tandiu actu peccaret. Sed continue manet ignorantia in ignorante. Ergo ignorans continue peccaret. Quod patet esse falsum, quia sic ignorantia esset gravissimum. Non ergo ignorantia est peccatum. Objection 5. Further, if ignorance be a sin, then a man will be sinning, as long as he remains in ignorance. But ignorance is continual in the one who is ignorant. Therefore a person in ignorance would be continually sinning, which is clearly false, else ignorance would be a most grievous sin. Therefore ignorance is not a sin.
q. 76 a. 2 s. c. Sed contra, nihil meretur poenam nisi peccatum. Sed ignorantia meretur poenam, secundum illud I ad Cor. XIV, si quis ignorat, ignorabitur. Ergo ignorantia est peccatum. On the contrary, Nothing but sin deserves punishment. But ignorance deserves punishment, according to 1 Corinthians 14:38: "If any man know not, he shall not be known." Therefore ignorance is a sin.
q. 76 a. 2 co. Respondeo dicendum quod ignorantia in hoc a nescientia differt, quod nescientia dicit simplicem scientiae negationem, unde cuicumque deest aliquarum rerum scientia, potest dici nescire illas; secundum quem modum Dionysius in Angelis nescientiam ponit, VII cap. Cael. Hier. Ignorantia vero importat scientiae privationem, dum scilicet alicui deest scientia eorum quae aptus natus est scire. Horum autem quaedam aliquis scire tenetur, illa scilicet sine quorum scientia non potest debitum actum recte exercere. Unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalia iuris praecepta, singuli autem ea quae ad eorum statum vel officium spectant. Quaedam vero sunt quae etsi aliquis natus est scire, non tamen ea scire tenetur, sicut theoremata geometriae, et contingentia particularia, nisi in casu. Manifestum est autem quod quicumque negligit habere vel facere id quod tenetur habere vel facere, peccat peccato omissionis. Unde propter negligentiam, ignorantia eorum quae aliquis scire tenetur, est peccatum. Non autem imputatur homini ad negligentiam, si nesciat ea quae scire non potest. Unde horum ignorantia invincibilis dicitur, quia scilicet studio superari non potest. Et propter hoc talis ignorantia, cum non sit voluntaria, eo quod non est in potestate nostra eam repellere, non est peccatum. Ex quo patet quod nulla ignorantia invincibilis est peccatum, ignorantia autem vincibilis est peccatum, si sit eorum quae aliquis scire tenetur; non autem si sit eorum quae quis scire non tenetur. I answer that, Ignorance differs from nescience, in that nescience denotes mere absence of knowledge; wherefore whoever lacks knowledge about anything, can be said to be nescient about it: in which sense Dionysius puts nescience in the angels (Coel. Hier. vii). On the other hand, ignorance denotes privation of knowledge, i.e. lack of knowledge of those things that one has a natural aptitude to know. Some of these we are under an obligation to know, those, to wit, without the knowledge of which we are unable to accomplish a due act rightly. Wherefore all are bound in common to know the articles of faith, and the universal principles of right, and each individual is bound to know matters regarding his duty or state. Meanwhile there are other things which a man may have a natural aptitude to know, yet he is not bound to know them, such as the geometrical theorems, and contingent particulars, except in some individual case. Now it is evident that whoever neglects to have or do what he ought to have or do, commits a sin of omission. Wherefore through negligence, ignorance of what one is bound to know, is a sin; whereas it is not imputed as a sin to man, if he fails to know what he is unable to know. Consequently ignorance of such like things is called "invincible," because it cannot be overcome by study. For this reason such like ignorance, not being voluntary, since it is not in our power to be rid of it, is not a sin: wherefore it is evident that no invincible ignorance is a sin. On the other hand, vincible ignorance is a sin, if it be about matters one is bound to know; but not, if it be about things one is not bound to know.
q. 76 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut supra dictum est, in hoc quod dicitur dictum vel factum vel concupitum, sunt intelligendae etiam negationes oppositae, secundum quod omissio habet rationem peccati. Et ita negligentia, secundum quam ignorantia est peccatum, continetur sub praedicta definitione peccati, inquantum praetermittitur aliquid quod debuit dici vel fieri vel concupisci, ad scientiam debitam acquirendam. Reply to Objection 1. As stated above (71, 6, ad 1), when we say that sin is a "word, deed or desire," we include the opposite negations, by reason of which omissions have the character of sin; so that negligence, in as much as ignorance is a sin, is comprised in the above definition of sin; in so far as one omits to say what one ought, or to do what one ought, or to desire what one ought, in order to acquire the knowledge which we ought to have.
q. 76 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod privatio gratiae, etsi secundum se non sit peccatum, tamen ratione negligentiae praeparandi se ad gratiam, potest habere rationem peccati, sicut et ignorantia. Et tamen quantum ad hoc est dissimile, quia homo potest aliquam scientiam acquirere per suos actus, gratia vero non acquiritur ex nostris actibus, sed ex Dei munere. Reply to Objection 2. Although privation of grace is not a sin in itself, yet by reason of negligence in preparing oneself for grace, it may have the character of sin, even as ignorance; nevertheless even here there is a difference, since man can acquire knowledge by his acts, whereas grace is not acquired by acts, but by God's favor.
q. 76 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod, sicut in peccato transgressionis peccatum non consistit in solo actu voluntatis, sed etiam in actu volito qui est imperatus a voluntate; ita in peccato omissionis non solum actus voluntatis est peccatum, sed etiam ipsa omissio, inquantum est aliqualiter voluntaria. Et hoc modo ipsa negligentia sciendi, vel inconsideratio, est peccatum. Reply to Objection 3. Just as in a sin of transgression, the sin consists not only in the act of the will, but also in the act willed, which is commanded by the will; so in a sin of omission not only the act of the will is a sin, but also the omission, in so far as it is in some way voluntary; and accordingly, the neglect to know, or even lack of consideration is a sin.
q. 76 a. 2 ad 4 Ad quartum dicendum quod licet, transeunte reatu per poenitentiam, remaneat ignorantia secundum quod est privatio scientiae; non tamen remanet negligentia, secundum quam ignorantia peccatum dicitur. Reply to Objection 4. Although when the guilt has passed away through repentance, the ignorance remains, according as it is a privation of knowledge, nevertheless the negligence does not remain, by reason of which the ignorance is said to be a sin.
q. 76 a. 2 ad 5 Ad quintum dicendum quod, sicut in aliis peccatis omissionis solo illo tempore homo actu peccat, pro quo praeceptum affirmativum obligat; ita est etiam de peccato ignorantiae. Non enim continuo ignorans actu peccat, sed solum quando est tempus acquirendi scientiam quam habere tenetur. Reply to Objection 5. Just as in other sins of omission, man sins actually only at the time at which the affirmative precept is binding, so is it with the sin of ignorance. For the ignorant man sins actually indeed, not continually, but only at the time for acquiring the knowledge that he ought to have.
q. 76 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod ignorantia, ex toto excuset a peccato. Quia, ut Augustinus dicit, omne peccatum voluntarium est. Sed ignorantia causat involuntarium ut supra habitum est. Ergo ignorantia totaliter excusat peccatum. Objection 1. It would seem that ignorance excuses from sin altogether. For as Augustine says (Retract. i, 9), every sin is voluntary. Now ignorance causes involuntariness, as stated above (Question 6, Article 8). Therefore ignorance excuses from sin altogether.
q. 76 a. 3 arg. 2 Praeterea, id quod aliquis facit praeter intentionem, per accidens agit. Sed intentio non potest esse de eo quod est ignotum. Ergo id quod per ignorantiam homo agit, per accidens se habet in actibus humanis. Sed quod est per accidens, non dat speciem. Nihil ergo quod est per ignorantiam factum, debet iudicari peccatum vel virtuosum in humanis actibus. Objection 2. Further, that which is done beside the intention, is done accidentally. Now the intention cannot be about what is unknown. Therefore what a man does through ignorance is accidental in human acts. But what is accidental does not give the species. Therefore nothing that is done through ignorance in human acts, should be deemed sinful or virtuous.
q. 76 a. 3 arg. 3 Praeterea, homo est subiectum virtutis et peccati inquantum est particeps rationis. Sed ignorantia excludit scientiam, per quam ratio perficitur. Ergo ignorantia totaliter excusat a peccato. Objection 3. Further, man is the subject of virtue and sin, inasmuch as he is partaker of reason. Now ignorance excludes knowledge which perfects the reason. Therefore ignorance excuses from sin altogether.
q. 76 a. 3 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de Lib. Arb., quod quaedam per ignorantiam facta, recte improbantur. Sed solum illa recte improbantur quae sunt peccata. Ergo quaedam per ignorantiam facta, sunt peccata. Non ergo ignorantia omnino excusat a peccato. On the contrary, Augustine says (De Lib. Arb. iii, 18) that "some things done through ignorance are rightly reproved." Now those things alone are rightly reproved which are sins. Therefore some things done through ignorance are sins. Therefore ignorance does not altogether excuse from sin.
q. 76 a. 3 co. Respondeo dicendum quod ignorantia de se habet quod faciat actum quem causat, involuntarium esse. Iam autem dictum est quod ignorantia dicitur causare actum quem scientia opposita prohibebat. Et ita talis actus, si scientia adesset, esset contrarius voluntati, quod importat nomen involuntarii. Si vero scientia quae per ignorantiam privatur, non prohiberet actum, propter inclinationem voluntatis in ipsum; ignorantia huius scientiae non facit hominem involuntarium, sed non volentem, ut dicitur in III Ethic. Et talis ignorantia, quae non est causa actus peccati, ut dictum est, quia non causat involuntarium, non excusat a peccato. Et eadem ratio est de quacumque ignorantia non causante, sed consequente vel concomitante actum peccati. Sed ignorantia quae est causa actus, quia causat involuntarium, de se habet quod excuset a peccato, eo quod voluntarium est de ratione peccati. Sed quod aliquando non totaliter excuset a peccato, potest contingere ex duobus. Uno modo, ex parte ipsius rei ignoratae. Intantum enim ignorantia excusat a peccato, inquantum ignoratur aliquid esse peccatum. Potest autem contingere quod aliquis ignoret quidem aliquam circumstantiam peccati, quam si sciret, retraheretur a peccando, sive illa circumstantia faciat ad rationem peccati sive non; et tamen adhuc remanet in eius scientia aliquid per quod cognoscit illud esse actum peccati. Puta si aliquis percutiens aliquem, sciat quidem ipsum esse hominem, quod sufficit ad rationem peccati; non tamen scit eum esse patrem, quod est circumstantia constituens novam speciem peccati; vel forte nescit quod ille se defendens repercutiat eum, quod si sciret, non percuteret, quod non pertinet ad rationem peccati. Unde licet talis propter ignorantiam peccet, non tamen totaliter excusatur a peccato, quia adhuc remanet ei cognitio peccati. Alio modo potest hoc contingere ex parte ipsius ignorantiae, quia scilicet ipsa ignorantia est voluntaria, vel directe, sicut cum aliquis studiose vult nescire aliqua, ut liberius peccet; vel indirecte, sicut cum aliquis propter laborem, vel propter alias occupationes, negligit addiscere id per quod a peccato retraheretur. Talis enim negligentia facit ignorantiam ipsam esse voluntariam et peccatum, dummodo sit eorum quae quis scire tenetur et potest. Et ideo talis ignorantia non totaliter excusat a peccato. Si vero sit talis ignorantia quae omnino sit involuntaria, sive quia est invincibilis, sive quia est eius quod quis scire non tenetur; talis ignorantia omnino excusat a peccato. I answer that, Ignorance, by its very nature, renders the act which it causes involuntary. Now it has already been stated (1,2) that ignorance is said to cause the act which the contrary knowledge would have prevented; so that this act, if knowledge were to hand, would be contrary to the will, which is the meaning of the word involuntary. If, however, the knowledge, which is removed by ignorance, would not have prevented the act, on account of the inclination of the will thereto, the lack of this knowledge does not make that man unwilling, but not willing, as stated in Ethic. iii, 1: and such like ignorance which is not the cause of the sinful act, as already stated, since it does not make the act to be involuntary, does not excuse from sin. The same applies to any ignorance that does not cause, but follows or accompanies the sinful act. On the other hand, ignorance which is the cause of the act, since it makes it to be involuntary, of its very nature excuses from sin, because voluntariness is essential to sin. But it may fail to excuse altogether from sin, and this for two reasons. First, on the part of the thing itself which is not known. For ignorance excuses from sin, in so far as something is not known to be a sin. Now it may happen that a person ignores some circumstance of a sin, the knowledge of which circumstance would prevent him from sinning, whether it belong to the substance of the sin, or not; and nevertheless his knowledge is sufficient for him to be aware that the act is sinful; for instance, if a man strike someone, knowing that it is a man (which suffices for it to be sinful) and yet be ignorant of the fact that it is his father, (which is a circumstance constituting another species of sin); or, suppose that he is unaware that this man will defend himself and strike him back, and that if he had known this, he would not have struck him (which does not affect the sinfulness of the act). Wherefore, though this man sins through ignorance, yet he is not altogether excused, because, not withstanding, he has knowledge of the sin. Secondly, this may happen on the part of the ignorance itself, because, to wit, this ignorance is voluntary, either directly, as when a man wishes of set purpose to be ignorant of certain things that he may sin the more freely; or indirectly, as when a man, through stress of work or other occupations, neglects to acquire the knowledge which would restrain him from sin. For such like negligence renders the ignorance itself voluntary and sinful, provided it be about matters one is bound and able to know. Consequently this ignorance does not altogether excuse from sin. If, however, the ignorance be such as to be entirely involuntary, either through being invincible, or through being of matters one is not bound to know, then such like ignorance excuses from sin altogether.
q. 76 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod non omnis ignorantia causat involuntarium, sicut supra dictum est. Unde non omnis ignorantia totaliter excusat a peccato. Reply to Objection 1. Not every ignorance causes involuntariness, as stated above (Question 6, Article 8). Hence not every ignorance excuses from sin altogether.
q. 76 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod inquantum remanet in ignorante de voluntario, intantum remanet de intentione peccati. Et secundum hoc, non erit per accidens peccatum. Reply to Objection 2. So far as voluntariness remains in the ignorant person, the intention of sin remains in him: so that, in this respect, his sin is not accidental.
q. 76 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod, si esset talis ignorantia quae totaliter usum rationis excluderet, omnino a peccato excusaret, sicut patet in furiosis et amentibus. Non autem semper ignorantia causans peccatum est talis. Et ideo non semper totaliter excusat a peccato. Reply to Objection 3. If the ignorance be such as to exclude the use of reason entirely, it excuses from sin altogether, as is the case with madmen and imbeciles: but such is not always the ignorance that causes the sin; and so it does not always excuse from sin altogether.
q. 76 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod ignorantia non diminuat peccatum. Illud enim quod est commune in omni peccato, non diminuit peccatum. Sed ignorantia est communis in omni peccato, dicit enim philosophus, in III Ethic., quod omnis malus est ignorans. Ergo ignorantia non diminuit peccatum. Objection 1. It would seem that ignorance does not diminish a sin. For that which is common to all sins does not diminish sin. Now ignorance is common to all sins, for the Philosopher says (Ethic. iii, 1) that "every evil man is ignorant." Therefore ignorance does not diminish sin.
q. 76 a. 4 arg. 2 Praeterea, peccatum additum peccato facit maius peccatum. Sed ipsa ignorantia est peccatum, ut dictum est. Ergo non diminuit peccatum. Objection 2. Further, one sin added to another makes a greater sin. But ignorance is itself a sin, as stated above (Article 2). Therefore it does not diminish a sin.
q. 76 a. 4 arg. 3 Praeterea, non est eiusdem aggravare et diminuere peccatum. Sed ignorantia aggravat peccatum, quoniam super illud apostoli, ignoras quoniam benignitas Dei, etc., dicit Ambrosius, gravissime peccas, si ignoras. Ergo ignorantia non diminuit peccatum. Objection 3. Further, the same thing does not both aggravate and diminish sin. Now ignorance aggravates sin; for Ambrose commenting on Romans 2:4, "Knowest thou not that the benignity of God leadeth thee to penance?" says: "Thy sin is most grievous if thou knowest not." Therefore ignorance does not diminish sin.
q. 76 a. 4 arg. 4 Praeterea, si aliqua ignorantia diminuit peccatum, hoc maxime videtur de illa quae totaliter tollit usum rationis. Sed huiusmodi ignorantia non minuit peccatum, sed magis auget, dicit enim philosophus, in III Ethic., quod ebrius meretur duplices maledictiones. Ergo ignorantia non minuit peccatum. Objection 4. Further, if any kind of ignorance diminishes a sin, this would seem to be chiefly the case as regards the ignorance which removes the use of reason altogether. Now this kind of ignorance does not diminish sin, but increases it: for the Philosopher says (Ethic. iii, 5) that the "punishment is doubled for a drunken man." Therefore ignorance does not diminish sin.
q. 76 a. 4 s. c. Sed contra, quidquid est ratio remissionis peccati, alleviat peccatum. Sed ignorantia est huiusmodi, ut patet I ad Tim. I, misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci. Ergo ignorantia diminuit, vel alleviat peccatum. On the contrary, Whatever is a reason for sin to be forgiven, diminishes sin. Now such is ignorance, as is clear from 1 Timothy 1:13: "I obtained . . . mercy . . . because I did it ignorantly." Therefore ignorance diminishes or alleviates sin.
q. 76 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, quia omne peccatum est voluntarium, intantum ignorantia potest diminuere peccatum, inquantum diminuit voluntarium, si autem voluntarium non diminuat, nullo modo diminuet peccatum. Manifestum est autem quod ignorantia quae totaliter a peccato excusat, quia totaliter voluntarium tollit, peccatum non minuit, sed omnino aufert. Ignorantia vero quae non est causa peccati, sed concomitanter se habet ad peccatum, nec minuit peccatum nec auget. Illa igitur sola ignorantia potest peccatum minuere, quae est causa peccati, et tamen totaliter a peccato non excusat. Contingit autem quandoque quod talis ignorantia directe et per se est voluntaria, sicut cum aliquis sua sponte nescit aliquid, ut liberius peccet. Et talis ignorantia videtur augere voluntarium et peccatum, ex intensione enim voluntatis ad peccandum provenit quod aliquis vult subire ignorantiae damnum, propter libertatem peccandi. Quandoque vero ignorantia quae est causa peccati, non est directe voluntaria, sed indirecte vel per accidens, puta cum aliquis non vult laborare in studio, ex quo sequitur eum esse ignorantem; vel cum aliquis vult bibere vinum immoderate, ex quo sequitur eum inebriari et discretione carere. Et talis ignorantia diminuit voluntarium, et per consequens peccatum. Cum enim aliquid non cognoscitur esse peccatum, non potest dici quod voluntas directe et per se feratur in peccatum, sed per accidens, unde est ibi minor contemptus, et per consequens minus peccatum. I answer that, Since every sin is voluntary, ignorance can diminish sin, in so far as it diminishes its voluntariness; and if it does not render it less voluntary, it nowise alleviates the sin. Now it is evident that the ignorance which excuses from sin altogether (through making it altogether involuntary) does not diminish a sin, but does away with it altogether. On the other hand, ignorance which is not the cause of the sin being committed, but is concomitant with it, neither diminishes nor increases the sin. Therefore sin cannot be alleviated by any ignorance, but only by such as is a cause of the sin being committed, and yet does not excuse from the sin altogether. Now it happens sometimes that such like ignorance is directly and essentially voluntary, as when a man is purposely ignorant that he may sin more freely, and ignorance of this kind seems rather to make the act more voluntary and more sinful, since it is through the will's intention to sin that he is willing to bear the hurt of ignorance, for the sake of freedom in sinning. Sometimes, however, the ignorance which is the cause of a sin being committed, is not directly voluntary, but indirectly or accidentally, as when a man is unwilling to work hard at his studies, the result being that he is ignorant, or as when a man willfully drinks too much wine, the result being that he becomes drunk and indiscreet, and this ignorance diminishes voluntariness and consequently alleviates the sin. For when a thing is not known to be a sin, the will cannot be said to consent to the sin directly, but only accidentally; wherefore, in that case there is less contempt, and therefore less sin.
q. 76 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ignorantia secundum quam omnis malus est ignorans, non est causa peccati; sed aliquid consequens ad causam, scilicet ad passionem vel habitum inclinantem in peccatum. Reply to Objection 1. The ignorance whereby "every evil man is ignorant," is not the cause of sin being committed, but something resulting from that cause, viz. of the passion or habit inclining to sin.
q. 76 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod peccatum peccato additum facit plura peccata, non tamen facit semper maius peccatum, quia forte non coincidunt in idem peccatum, sed sunt plura. Et potest contingere, si primum diminuat secundum, quod ambo simul non habeant tantam gravitatem quantam unum solum haberet. Sicut homicidium gravius peccatum est a sobrio homine factum, quam si fiat ab ebrio, quamvis haec sint duo peccata, quia ebrietas plus diminuit de ratione sequentis peccati, quam sit sua gravitas. Reply to Objection 2. One sin is added to another makes more sins, but it does not always make a sin greater, since, perchance, the two sins do not coincide, but are separate. It may happen, if the first diminishes the second, that the two together have not the same gravity as one of them alone would have; thus murder is a more grievous sin if committed by a man when sober, than if committed by a man when drunk, although in the latter case there are two sins: because drunkenness diminishes the sinfulness of the resulting sin more than its own gravity implies.
q. 76 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod verbum Ambrosii potest intelligi de ignorantia simpliciter affectata. Vel potest intelligi in genere peccati ingratitudinis, in qua summus gradus est quod homo etiam beneficia non recognoscat. Vel potest intelligi de ignorantia infidelitatis, quae fundamentum spiritualis aedificii subvertit. Reply to Objection 3. The words of Ambrose may be understood as referring to simply affected ignorance; or they may have reference to a species of the sin of ingratitude, the highest degree of which is that man even ignores the benefits he has received; or again, they may be an allusion to the ignorance of unbelief, which undermines the foundation of the spiritual edifice.
q. 76 a. 4 ad 4 Ad quartum dicendum quod ebrius meretur quidem duplices maledictiones, propter duo peccata quae committit, scilicet ebrietatem et aliud peccatum quod ex ebrietate sequitur. Tamen ebrietas, ratione ignorantiae adiunctae, diminuit sequens peccatum, et forte plus quam sit gravitas ipsius ebrietatis, ut dictum est. Vel potest dici quod illud verbum inducitur secundum ordinationem cuiusdam Pittaci legislatoris, qui statuit ebrios, si percusserint, amplius puniendos; non ad veniam respiciens, quam ebrii debent magis habere; sed ad utilitatem, quia plures iniuriantur ebrii quam sobrii; ut patet per philosophum, in II politicorum. Reply to Objection 4. The drunken man deserves a "double punishment" for the two sins which he commits, viz. drunkenness, and the sin which results from his drunkenness: and yet drunkenness, on account of the ignorance connected therewith, diminishes the resulting sin, and more, perhaps, than the gravity of the drunkenness implies, as stated above (ad 2). It might also be said that the words quoted refer to an ordinance of the legislator named Pittacus, who ordered drunkards to be more severely punished if they assaulted anyone; having an eye, not to the indulgence which the drunkard might claim, but to expediency, since more harm is done by the drunk than by the sober, as the Philosopher observes (Polit. ii).
q. 77 pr. Deinde considerandum est de causa peccati ex parte appetitus sensitivi, utrum passio animae sit causa peccati. Et circa hoc quaeruntur octo. Primo, utrum passio appetitus sensitivi possit movere vel inclinare voluntatem. Secundo, utrum possit superare rationem contra eius scientiam. Tertio, utrum peccatum quod ex passione provenit, sit peccatum ex infirmitate. Quarto, utrum haec passio quae est amor sui, sit causa omnis peccati. Quinto, de illis tribus causis quae ponuntur I Ioan. II, concupiscentia oculorum, concupiscentia carnis, et superbia vitae. Sexto, utrum passio quae est causa peccati, diminuat ipsum. Septimo, utrum totaliter excuset. Octavo, utrum peccatum quod ex passione est, possit esse mortale. Question 77. The cause of sin, on the part of the sensitive appetite Can a passion of the sensitive appetite move or incline the will? Can it overcome the reason against the latter's knowledge? Is a sin resulting from a passion a sin of weakness? Is the passion of self-love the cause of every sin? Three causes mentioned in 1 Jn. 2:16: "Concupiscence of the eyes, Concupiscence of the flesh," and "Pride of life" Does the passion which causes a sin diminish it? Does passion excuse from sin altogether? Can a sin committed through passion be mortal?
q. 77 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod voluntas non moveatur a passione appetitus sensitivi. Nulla enim potentia passiva movetur nisi a suo obiecto. Voluntas autem est potentia passiva et activa simul, inquantum est movens et mota, sicut in III de anima philosophus dicit universaliter de vi appetitiva. Cum ergo obiectum voluntatis non sit passio appetitus sensitivi, sed magis bonum rationis; videtur quod passio appetitus sensitivi non moveat voluntatem. Objection 1. It would seem that the will is not moved by a passion of the sensitive appetite. For no passive power is moved except by its object. Now the will is a power both passive and active, inasmuch as it is mover and moved, as the Philosopher says of the appetitive power in general (De Anima iii, text. 54). Since therefore the object of the will is not a passion of the sensitive appetite, but good defined by the reason, it seems that a passion of the sensitive appetite does not move the will.
q. 77 a. 1 arg. 2 Praeterea, superior motor non movetur ab inferiori, sicut anima non movetur a corpore. Sed voluntas, quae est appetitus rationis, comparatur ad appetitum sensitivum sicut motor superior ad inferiorem, dicit enim philosophus, in III de anima, quod appetitus rationis movet appetitum sensitivum, sicut in corporibus caelestibus sphaera movet sphaeram. Ergo voluntas non potest moveri a passione appetitus sensitivi. Objection 2. Further, the higher mover is not moved by the lower; thus the soul is not moved by the body. Now the will, which is the rational appetite, is compared to the sensitive appetite, as a higher mover to a lower: for the Philosopher says (De Anima iii, text. 57) that "the rational appetite moves the sensitive appetite, even as, in the heavenly bodies, one sphere moves another." Therefore the will cannot be moved by a passion of the sensitive appetite.
q. 77 a. 1 arg. 3 Praeterea, nullum immateriale potest moveri ab aliquo materiali. Sed voluntas est quaedam potentia immaterialis, non enim utitur organo corporali, cum sit in ratione, ut dicitur in III de anima. Appetitus autem sensitivus est vis materialis, utpote fundata in organo corporali. Ergo passio appetitus sensitivi non potest movere appetitum intellectivum. Objection 3. Further, nothing immaterial can be moved by that which is material. Now the will is an immaterial power, because it does not use a corporeal organ, since it is in the reason, as stated in De Anima iii, text. 42: whereas the sensitive appetite is a material force, since it is seated in an organ of the body. Therefore a passion of the sensitive appetite cannot move the intellective appetite.
q. 77 a. 1 s. c. Sed contra est quod dicitur Dan. XIII, concupiscentia subvertit cor tuum. On the contrary, It is written (Daniel 13:56): "Lust hath perverted thy heart."
q. 77 a. 1 co. Respondeo dicendum quod passio appetitus sensitivi non potest directe trahere aut movere voluntatem, sed indirecte potest. Et hoc dupliciter. Uno quidem modo, secundum quandam abstractionem. Cum enim omnes potentiae animae in una essentia animae radicentur, necesse est quod quando una potentia intenditur in suo actu, altera in suo actu remittatur, vel etiam totaliter impediatur. Tum quia omnis virtus ad plura dispersa fit minor, unde e contrario, quando intenditur circa unum, minus potest ad alia dispergi. Tum quia in operibus animae requiritur quaedam intentio, quae dum vehementer applicatur ad unum, non potest alteri vehementer attendere. Et secundum hunc modum, per quandam distractionem, quando motus appetitus sensitivi fortificatur secundum quamcumque passionem, necesse est quod remittatur, vel totaliter impediatur motus proprius appetitus rationalis, qui est voluntas. Alio modo, ex parte obiecti voluntatis, quod est bonum ratione apprehensum. Impeditur enim iudicium et apprehensio rationis propter vehementem et inordinatam apprehensionem imaginationis, et iudicium virtutis aestimativae, ut patet in amentibus. Manifestum est autem quod passionem appetitus sensitivi sequitur imaginationis apprehensio, et iudicium aestimativae, sicut etiam dispositionem linguae sequitur iudicium gustus. Unde videmus quod homines in aliqua passione existentes, non facile imaginationem avertunt ab his circa quae afficiuntur. Unde per consequens iudicium rationis plerumque sequitur passionem appetitus sensitivi; et per consequens motus voluntatis, qui natus est sequi iudicium rationis. I answer that, A passion of the sensitive appetite cannot draw or move the will directly; but it can do so indirectly, and this in two ways. First, by a kind of distraction: because, since all the soul's powers are rooted in the one essence of the soul, it follows of necessity that, when one power is intent in its act, another power becomes remiss, or is even altogether impeded, in its act, both because all energy is weakened through being divided, so that, on the contrary, through being centered on one thing, it is less able to be directed to several; and because, in the operations of the soul, a certain attention is requisite, and if this be closely fixed on one thing, less attention is given to another. In this way, by a kind of distraction, when the movement of the sensitive appetite is enforced in respect of any passion whatever, the proper movement of the rational appetite or will must, of necessity, become remiss or altogether impeded. Secondly, this may happen on the part of the will's object, which is good apprehended by reason. Because the judgment and apprehension of reason is impeded on account of a vehement and inordinate apprehension of the imagination and judgment of the estimative power, as appears in those who are out of their mind. Now it is evident that the apprehension of the imagination and the judgment of the estimative power follow the passion of the sensitive appetite, even as the verdict of the taste follows the disposition of the tongue: for which reason we observe that those who are in some kind of passion, do not easily turn their imagination away from the object of their emotion, the result being that the judgment of the reason often follows the passion of the sensitive appetite, and consequently the will's movement follows it also, since it has a natural inclination always to follow the judgment of the reason.
q. 77 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod per passionem appetitus sensitivi fit aliqua immutatio circa iudicium de obiecto voluntatis, sicut dictum est; quamvis ipsa passio appetitus sensitivi non sit directe voluntatis obiectum. Reply to Objection 1. Although the passion of the sensitive appetite is not the direct object of the will, yet it occasions a certain change in the judgment about the object of the will, as stated.
q. 77 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod superius non movetur ab inferiori directe, sed indirecte quodammodo moveri potest, sicut dictum est. Reply to Objection 2. The higher mover is not directly moved by the lower; but, in a manner, it can be moved by it indirectly, as stated.
q. 77 a. 1 ad 3 Et similiter dicendum est ad tertium. The Third Objection is solved in like manner.
q. 77 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod ratio non possit superari a passione contra suam scientiam. Fortius enim non vincitur a debiliori. Sed scientia, propter suam certitudinem, est fortissimum eorum quae in nobis sunt. Ergo non potest superari a passione, quae est debilis et cito transiens. Objection 1. It would seem that the reason cannot be overcome by a passion, against its knowledge. For the stronger is not overcome by the weaker. Now knowledge, on account of its certitude, is the strongest thing in us. Therefore it cannot be overcome by a passion, which is weak and soon passes away.
q. 77 a. 2 arg. 2 Praeterea, voluntas non est nisi boni vel apparentis boni. Sed cum passio trahit voluntatem in id quod est vere bonum, non inclinat rationem contra scientiam. Cum autem trahit eam in id quod est apparens bonum et non existens, trahit eam in id quod rationi videtur, hoc autem est in scientia rationis, quod ei videtur. Ergo passio nunquam inclinat rationem contra suam scientiam. Objection 2. Further, the will is not directed save to the good or the apparent good. Now when a passion draws the will to that which is really good, it does not influence the reason against its knowledge; and when it draws it to that which is good apparently, but not really, it draws it to that which appears good to the reason. But what appears to the reason is in the knowledge of the reason. Therefore a passion never influences the reason against its knowledge.
q. 77 a. 2 arg. 3 Si dicatur quod trahit rationem scientem aliquid in universali, ut contrarium iudicet in particulari, contra, universalis et particularis propositio, si opponantur, opponuntur secundum contradictionem, sicut omnis homo et non omnis homo. Sed duae opiniones quae sunt contradictoriarum, sunt contrariae, ut dicitur in II peri Herm. Si igitur aliquis sciens aliquid in universali, iudicaret oppositum in singulari, sequeretur quod haberet simul contrarias opiniones, quod est impossibile. Objection 3. Further, if it be said that it draws the reason from its knowledge of something in general, to form a contrary judgment about a particular matter--on the contrary, if a universal and a particular proposition be opposed, they are opposed by contradiction, e.g. "Every man," and "Not every man." Now if two opinions contradict one another, they are contrary to one another, as stated in Peri Herm. ii. If therefore anyone, while knowing something in general, were to pronounce an opposite judgment in a particular case, he would have two contrary opinions at the same time, which is impossible.
q. 77 a. 2 arg. 4 Praeterea, quicumque scit universale, scit etiam particulare quod novit sub universali contineri; sicut quicumque scit omnem mulam esse sterilem, scit hoc animal esse sterile, dummodo sciat quod sit mula; ut patet per id quod dicitur in I Poster. Sed ille qui scit aliquid in universali, puta nullam fornicationem esse faciendam, scit hoc particulare sub universali contineri, puta hunc actum esse fornicarium. Ergo videtur quod etiam in particulari sciat. Objection 4. Further, whoever knows the universal, knows also the particular which he knows to be contained in the universal: thus who knows that every mule is sterile, knows that this particular animal is sterile, provided he knows it to be a mule, as is clear from Poster. i, text. 2. Now he who knows something in general, e.g. that "no fornication is lawful," knows this general proposition to contain, for example, the particular proposition, "This is an act of fornication." Therefore it seems that his knowledge extends to the particular.
q. 77 a. 2 arg. 5 Praeterea, ea quae sunt in voce, sunt signa intellectus animae, secundum philosophum. Sed homo in passione existens frequenter confitetur id quod eligit esse malum etiam in particulari. Ergo etiam in particulari habet scientiam. Sic igitur videtur quod passiones non possint trahere rationem contra scientiam universalem, quia non potest esse quod habeat scientiam universalem, et existimet oppositum in particulari. Objection 5. Further, according to the Philosopher (Peri Herm. i), "words express the thoughts of the mind." Now it often happens that man, while in a state of passion, confesses that what he has chosen is an evil, even in that particular case. Therefore he has knowledge, even in particular. Therefore it seems that the passions cannot draw the reason against its universal knowledge; because it is impossible for it to have universal knowledge together with an opposite particular judgment.
q. 77 a. 2 s. c. Sed contra est quod dicit apostolus, Rom. VII, video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati. Lex autem quae est in membris, est concupiscentia, de qua supra locutus fuerat. Cum igitur concupiscentia sit passio quaedam, videtur quod passio trahat rationem etiam contra hoc quod scit. On the contrary, The Apostle says (Romans 7:23): "I see another law in my members, fighting against the law of my mind, and captivating me in the law of sin." Now the law that is in the members is concupiscence, of which he had been speaking previously. Since then concupiscence is a passion, it seems that a passion draws the reason counter to its knowledge.
q. 77 a. 2 co. Respondeo dicendum quod opinio Socratis fuit, ut philosophus dicit in VII Ethic., quod scientia nunquam posset superari a passione. Unde ponebat omnes virtutes esse scientias, et omnia peccata esse ignorantias. In quo quidem aliqualiter recte sapiebat. Quia cum voluntas sit boni vel apparentis boni, nunquam voluntas in malum moveretur, nisi id quod non est bonum, aliqualiter rationi bonum appareret, et propter hoc voluntas nunquam in malum tenderet, nisi cum aliqua ignorantia vel errore rationis. Unde dicitur Prov. XIV, errant qui operantur malum. Sed quia experimento patet quod multi agunt contra ea quorum scientiam habent; et hoc etiam auctoritate divina confirmatur, secundum illud Luc. XII, servus qui cognovit voluntatem domini sui et non fecit, plagis vapulabit multis; et Iac. IV dicitur, scienti bonum facere et non facienti, peccatum est illi, non simpliciter verum dixit, sed oportet distinguere, ut philosophus tradit in VII Ethic. Cum enim ad recte agendum homo dirigatur duplici scientia, scilicet universali et particulari; utriusque defectus sufficit ad hoc quod impediatur rectitudo operis et voluntatis, ut supra dictum est. Contingit igitur quod aliquis habeat scientiam in universali, puta nullam fornicationem esse faciendam; sed tamen non cognoscat in particulari hunc actum qui est fornicatio, non esse faciendum. Et hoc sufficit ad hoc quod voluntas non sequatur universalem scientiam rationis. Iterum considerandum est quod nihil prohibet aliquid sciri in habitu, quod tamen actu non consideratur. Potest igitur contingere quod aliquis etiam rectam scientiam habeat in singulari, et non solum in universali, sed tamen in actu non consideret. Et tunc non videtur difficile quod praeter id quod actu non considerat, homo agat. Quod autem homo non consideret in particulari id quod habitualiter scit, quandoque quidem contingit ex solo defectu intentionis, puta cum homo sciens geometriam, non intendit ad considerandum geometriae conclusiones, quas statim in promptu habet considerare. Quandoque autem homo non considerat id quod habet in habitu propter aliquod impedimentum superveniens, puta propter aliquam occupationem exteriorem, vel propter aliquam infirmitatem corporalem. Et hoc modo ille qui est in passione constitutus, non considerat in particulari id quod scit in universali, inquantum passio impedit talem considerationem. Impedit autem tripliciter. Primo, per quandam distractionem, sicut supra expositum est. Secundo, per contrarietatem, quia plerumque passio inclinat ad contrarium huius quod scientia universalis habet. Tertio, per quandam immutationem corporalem, ex qua ratio quodammodo ligatur, ne libere in actum exeat, sicut etiam somnus vel ebrietas, quadam corporali transmutatione facta, ligant usum rationis. Et quod hoc contingat in passionibus, patet ex hoc quod aliquando, cum passiones multum intenduntur, homo amittit totaliter usum rationis, multi enim propter abundantiam amoris et irae, sunt in insaniam conversi. Et per hunc modum passio trahit rationem ad iudicandum in particulari contra scientiam quam habet in universali. I answer that, As the Philosopher states (Ethic. vii, 2), the opinion of Socrates was that knowledge can never be overcome by passion; wherefore he held every virtue to be a kind of knowledge, and every sin a kind of ignorance. In this he was somewhat right, because, since the object of the will is a good or an apparent good, it is never moved to an evil, unless that which is not good appear good in some respect to the reason; so that the will would never tend to evil, unless there were ignorance or error in the reason. Hence it is written (Proverbs 14:22): "They err that work evil." Experience, however, shows that many act contrary to the knowledge that they have, and this is confirmed by Divine authority, according to the words of Luke 12:47: "The servant who knew that the will of his lord . . . and did not . . . shall be beaten with many stripes," and of James 4:17: "To him . . . who knoweth to do good, and doth it not, to him it is a sin." Consequently he was not altogether right, and it is necessary, with the Philosopher (Ethic. vii, 3) to make a distinction. Because, since man is directed to right action by a twofold knowledge, viz. universal and particular, a defect in either of them suffices to hinder the rectitude of the will and of the deed, as stated above (Question 76, Article 1). It may happen, then, that a man has some knowledge in general, e.g. that no fornication is lawful, and yet he does not know in particular that this act, which is fornication, must not be done; and this suffices for the will not to follow the universal knowledge of the reason. Again, it must be observed that nothing prevents a thing which is known habitually from not being considered actually: so that it is possible for a man to have correct knowledge not only in general but also in particular, and yet not to consider his knowledge actually: and in such a case it does not seem difficult for a man to act counter to what he does not actually consider. Now, that a man sometimes fails to consider in particular what he knows habitually, may happen through mere lack of attention: for instance, a man who knows geometry, may not attend to the consideration of geometrical conclusions, which he is ready to consider at any moment. Sometimes man fails to consider actually what he knows habitually, on account of some hindrance supervening, e.g. some external occupation, or some bodily infirmity; and, in this way, a man who is in a state of passion, fails to consider in particular what he knows in general, in so far as the passions hinder him from considering it. Now it hinders him in three ways. First, by way of distraction, as explained above (Article 1). Secondly, by way of opposition, because a passion often inclines to something contrary to what man knows in general. Thirdly, by way of bodily transmutation, the result of which is that the reason is somehow fettered so as not to exercise its act freely; even as sleep or drunkenness, on account of some change wrought on the body, fetters the use of reason. That this takes place in the passions is evident from the fact that sometimes, when the passions are very intense, man loses the use of reason altogether: for many have gone out of their minds through excess of love or anger. It is in this way that passion draws the reason to judge in particular, against the knowledge which it has in general.
q. 77 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod scientia universalis, quae est certissima, non habet principalitatem in operatione, sed magis scientia particularis, eo quod operationes sunt circa singularia. Unde non est mirum si in operabilibus passio agit contra scientiam universalem, absente consideratione in particulari. Reply to Objection 1. Universal knowledge, which is most certain, does not hold the foremost place in action, but rather particular knowledge, since actions are about singulars: wherefore it is not astonishing that, in matters of action, passion acts counter to universal knowledge, if the consideration of particular knowledge be lacking.
q. 77 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod hoc ipsum quod rationi videatur in particulari aliquid bonum quod non est bonum, contingit ex aliqua passione. Et tamen hoc particulare iudicium est contra universalem scientiam rationis. Reply to Objection 2. The fact that something appears good in particular to the reason, whereas it is not good, is due to a passion: and yet this particular judgment is contrary to the universal knowledge of the reason.
q. 77 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod non posset contingere quod aliquis haberet simul in actu scientiam aut opinionem veram de universali affirmativo, et opinionem falsam de particulari negativo, aut e converso. Sed bene potest contingere quod aliquis habeat veram scientiam habitualiter de universali affirmativo, et falsam opinionem in actu de particulari negativo, actus enim directe non contrariatur habitui, sed actui. Reply to Objection 3. It is impossible for anyone to have an actual knowledge or true opinion about a universal affirmative proposition, and at the same time a false opinion about a particular negative proposition, or vice versa: but it may well happen that a man has true habitual knowledge about a universal affirmative proposition, and actually a false opinion about a particular negative: because an act is directly opposed, not to a habit, but to an act.
q. 77 a. 2 ad 4 Ad quartum dicendum quod ille qui habet scientiam in universali, propter passionem impeditur ne possit sub illa universali sumere, et ad conclusionem pervenire, sed assumit sub alia universali, quam suggerit inclinatio passionis, et sub ea concludit. Unde philosophus dicit, in VII Ethic., quod syllogismus incontinentis habet quatuor propositiones, duas universales, quarum una est rationis, puta nullam fornicationem esse committendam; alia est passionis, puta delectationem esse sectandam. Passio igitur ligat rationem ne assumat et concludat sub prima, unde, ea durante, assumit et concludit sub secunda. Reply to Objection 4. He that has knowledge in a universal, is hindered, on account of a passion, from reasoning about that universal, so as to draw the conclusion: but he reasons about another universal proposition suggested by the inclination of the passion, and draws his conclusion accordingly. Hence the Philosopher says (Ethic. vii, 3) that the syllogism of an incontinent man has four propositions, two particular and two universal, of which one is of the reason, e.g. No fornication is lawful, and the other, of passion, e.g. Pleasure is to be pursued. Hence passion fetters the reason, and hinders it from arguing and concluding under the first proposition; so that while the passions lasts, the reason argues and concludes under the second.
q. 77 a. 2 ad 5 Ad quintum dicendum quod, sicut ebrius quandoque proferre potest verba significantia profundas sententias, quas tamen mente diiudicare non potest, ebrietate prohibente; ita in passione existens, etsi ore proferat hoc non esse faciendum, tamen interius hoc animo sentit quod sit faciendum, ut dicitur in VII Ethic. Reply to Objection 5. Even as a drunken man sometimes gives utterance to words of deep signification, of which, however, he is incompetent to judge, his drunkenness hindering him; so that a man who is in a state of passion, may indeed say in words that he ought not to do so and so, yet his inner thought is that he must do it, as stated in Ethic. vii, 3.
q. 77 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod peccatum quod est ex passione, non debeat dici ex infirmitate. Passio enim est quidam vehemens motus appetitus sensitivi, ut dictum est. Vehementia autem motus magis attestatur fortitudini quam infirmitati. Ergo peccatum quod est ex passione, non debet dici ex infirmitate. Objection 1. It would seem that a sin committed through passion should not be called a sin of weakness. For a passion is a vehement movement of the sensitive appetite, as stated above (Article 1). Now vehemence of movements is evidence of strength rather than of weakness. Therefore a sin committed through passion, should not be called a sin of weakness.
q. 77 a. 3 arg. 2 Praeterea, infirmitas hominis maxime attenditur secundum illud quod est in eo fragilius. Hoc autem est caro, unde dicitur in Psalmo LXXVII, recordatus est quia caro sunt. Ergo magis debet dici peccatum ex infirmitate quod est ex aliquo corporis defectu, quam quod est ex animae passione. Objection 2. Further, weakness in man regards that which is most fragile in him. Now this is the flesh; whence it is written (Psalm 77:39): "He remembered that they are flesh." Therefore sins of weakness should be those which result from bodily defects, rather than those which are due to a passion.
q. 77 a. 3 arg. 3 Praeterea, ad ea non videtur homo esse infirmus, quae eius voluntati subduntur. Sed facere vel non facere ea ad quae passio inclinat, hominis voluntati subditur, secundum illud Gen. IV, sub te erit appetitus tuus, et tu dominaberis illius. Ergo peccatum quod est ex passione, non est ex infirmitate. Objection 3. Further, man does not seem to be weak in respect of things which are subject to his will. Now it is subject to man's will, whether he do or do not the things to which his passions incline him, according to Genesis 4:7: "Thy appetite shall be under thee [Vulgate: 'The lust thereof shall be under thee.'], and thou shalt have dominion over it." Therefore sin committed through passion is not a sin of weakness.
q. 77 a. 3 s. c. Sed contra est quod Tullius, in IV libro de Tuscul. quaest., passiones animae aegritudines vocat. Aegritudines autem alio nomine infirmitates dicuntur. Ergo peccatum quod est ex passione, debet dici ex infirmitate. On the contrary, Cicero (De Quaest. Tusc. iv) calls the passions diseases of the soul. Now weakness is another name for disease. Therefore a sin that arises from passion should be called a sin of weakness.
q. 77 a. 3 co. Respondeo dicendum quod causa peccati propria est ex parte animae in qua principaliter est peccatum. Potest autem dici infirmitas in anima ad similitudinem infirmitatis corporis. Dicitur autem corpus hominis esse infirmum, quando debilitatur vel impeditur in executione propriae operationis, propter aliquam inordinationem partium corporis, ita scilicet quod humores et membra hominis non subduntur virtuti regitivae et motivae corporis. Unde et membrum dicitur esse infirmum, quando non potest perficere operationem membri sani, sicut oculus quando non potest clare videre, ut dicit philosophus, in X de historiis animalium. Unde et infirmitas animae dicitur quando impeditur anima in propria operatione, propter inordinationem partium ipsius. Sicut autem partes corporis dicuntur esse inordinatae, quando non sequuntur ordinem naturae; ita et partes animae dicuntur inordinatae, quando non subduntur ordini rationis, ratio enim est vis regitiva partium animae. Sic ergo quando extra ordinem rationis vis concupiscibilis aut irascibilis aliqua passione afficitur, et per hoc impedimentum praestatur modo praedicto debitae actioni hominis, dicitur peccatum esse ex infirmitate. Unde et philosophus, in I Ethic., comparat incontinentem paralytico, cuius partes moventur in contrarium eius quod ipse disponit. I answer that, The cause of sin is on the part of the soul, in which, chiefly, sin resides. Now weakness may be applied to the soul by way of likeness to weakness of the body. Accordingly, man's body is said to be weak, when it is disabled or hindered in the execution of its proper action, through some disorder of the body's parts, so that the humors and members of the human body cease to be subject to its governing and motive power. Hence a member is said to be weak, when it cannot do the work of a healthy member, the eye, for instance, when it cannot see clearly, as the Philosopher states (De Hist. Animal. x, 1). Therefore weakness of the soul is when the soul is hindered from fulfilling its proper action on account of a disorder in its parts. Now as the parts of the body are said to be out of order, when they fail to comply with the order of nature, so too the parts of the soul are said to be inordinate, when they are not subject to the order of reason, for the reason is the ruling power of the soul's parts. Accordingly, when the concupiscible or irascible power is affected by any passion contrary to the order of reason, the result being that an impediment arises in the aforesaid manner to the due action of man, it is said to be a sin of weakness. Hence the Philosopher (Ethic. vii, 8) compares the incontinent man to an epileptic, whose limbs move in a manner contrary to his intention.
q. 77 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod, sicut quanto fuerit motus fortior in corpore praeter ordinem naturae, tanto est maior infirmitas; ita quanto fuerit motus fortior passionis praeter ordinem rationis, tanto est maior infirmitas animae. Reply to Objection 1. Just as in the body the stronger the movement against the order of nature, the greater the weakness, so likewise, the stronger the movement of passion against the order of reason, the greater the weakness of the soul.
q. 77 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod peccatum principaliter consistit in actu voluntatis, qui non impeditur per corporis infirmitatem, potest enim qui est corpore infirmus, promptam habere voluntatem ad aliquid faciendum. Impeditur autem per passionem, ut supra dictum est. Unde cum dicitur peccatum esse ex infirmitate, magis est referendum ad infirmitatem animae quam ad infirmitatem corporis. Dicitur tamen etiam ipsa infirmitas animae infirmitas carnis, inquantum ex conditione carnis passiones animae insurgunt in nobis, eo quod appetitus sensitivus est virtus utens organo corporali. Reply to Objection 2. Sin consists chiefly in an act of the will, which is not hindered by weakness of the body: for he that is weak in body may have a will ready for action, and yet be hindered by a passion, as stated above (Article 1). Hence when we speak of sins of weakness, we refer to weakness of soul rather than of body. And yet even weakness of soul is called weakness of the flesh, in so far as it is owing to a condition of the flesh that the passions of the soul arise in us through the sensitive appetite being a power using a corporeal organ.
q. 77 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod in potestate quidem voluntatis est assentire vel non assentire his in quae passio inclinat, et pro tanto dicitur noster appetitus sub nobis esse. Sed tamen ipse assensus vel dissensus voluntatis impeditur per passionem, modo praedicto. Reply to Objection 3. It is in the will's power to give or refuse its consent to what passion inclines us to do, and it is in this sense that our appetite is said to be under us; and yet this consent or dissent of the will is hindered in the way already explained (1).
q. 77 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod amor sui non sit principium omnis peccati. Id enim quod est secundum se bonum et debitum, non est propria causa peccati. Sed amor sui est secundum se bonum et debitum, unde et praecipitur homini ut diligat proximum sicut seipsum, Levit. XIX. Ergo amor sui non potest esse propria causa peccati. Objection 1. It would seem that self-love is not the source of every sin. For that which is good and right in itself is not the proper cause of sin. Now love of self is a good and right thing in itself: wherefore man is commanded to love his neighbor as himself (Leviticus 19:18). Therefore self-love cannot be the proper cause of sin.
q. 77 a. 4 arg. 2 Praeterea, apostolus dicit, Rom. VII, occasione accepta, peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam, ubi Glossa dicit quod bona est lex, quae, dum concupiscentiam prohibet, omne malum prohibet, quod dicitur propter hoc, quia concupiscentia est causa omnis peccati. Sed concupiscentia est alia passio ab amore, ut supra habitum est. Ergo amor sui non est causa omnis peccati. Objection 2. Further, the Apostle says (Romans 7:8): "Sin taking occasion by the commandment wrought in me all manner of concupiscence"; on which words a gloss says that "the law is good, since by forbidding concupiscence, it forbids all evils," the reason for which is that concupiscence is the cause of every sin. Now concupiscence is a distinct passion from love, as stated above (3, 2; 23, 4). Therefore self-love is not the cause of every sin.
q. 77 a. 4 arg. 3 Praeterea, Augustinus, super illud Psalmi, incensa igni et suffossa, dicit quod omne peccatum est ex amore male inflammante, vel ex timore male humiliante. Non ergo solus amor sui est causa peccati. Objection 3. Further, Augustine in commenting on Psalm 79:17, "Things set on fire and dug down," says that "every sin is due either to love arousing us to undue ardor or to fear inducing false humility." Therefore self-love is not the only cause of sin.
q. 77 a. 4 arg. 4 Praeterea, sicut homo quandoque peccat propter inordinatum sui amorem, ita etiam interdum peccat propter inordinatum amorem proximi. Ergo amor sui non est causa omnis peccati. Objection 4. Further, as man sins at times through inordinate love of self, so does he sometimes through inordinate love of his neighbor. Therefore self-love is not the cause of every sin.
q. 77 a. 4 s. c. Sed contra est quod Augustinus dicit, XIV de Civ. Dei, quod amor sui usque ad contemptum Dei, facit civitatem Babylonis. Sed per quodlibet peccatum pertinet homo ad civitatem Babylonis. Ergo amor sui est causa omnis peccati. On the contrary, Augustine says (De Civ. Dei xiv, 28) that "self-love, amounting to contempt of God, builds up the city of Babylon." Now every sin makes man a citizen of Babylon. Therefore self-love is the cause of every sin.
q. 77 a. 4 co. Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, propria et per se causa peccati accipienda est ex parte conversionis ad commutabile bonum; ex qua quidem parte omnis actus peccati procedit ex aliquo inordinato appetitu alicuius temporalis boni. Quod autem aliquis appetat inordinate aliquod temporale bonum, procedit ex hoc quod inordinate amat seipsum, hoc enim est amare aliquem, velle ei bonum. Unde manifestum est quod inordinatus amor sui est causa omnis peccati. I answer that, As stated above (Question 75, Article 1), the proper and direct cause of sin is to be considered on the part of the adherence to a mutable good; in which respect every sinful act proceeds from inordinate desire for some temporal good. Now the fact that anyone desires a temporal good inordinately, is due to the fact that he loves himself inordinately; for to wish anyone some good is to love him. Therefore it is evident that inordinate love of self is the cause of every sin.
q. 77 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod amor sui ordinatus est debitus et naturalis, ita scilicet quod velit sibi bonum quod congruit. Sed amor sui inordinatus, qui perducit ad contemptum Dei, ponitur esse causa peccati secundum Augustinum. Reply to Objection 1. Well ordered self-love, whereby man desires a fitting good for himself, is right and natural; but it is inordinate self-love, leading to contempt of God, that Augustine (De Civ. Dei xiv, 28) reckons to be the cause of sin.
q. 77 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod concupiscentia, qua aliquis appetit sibi bonum, reducitur ad amorem sui sicut ad causam, ut iam dictum est. Reply to Objection 2. Concupiscence, whereby a man desires good for himself, is reduced to self-love as to its cause, as stated.
q. 77 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod aliquis dicitur amare et illud bonum quod optat sibi, et se, cui bonum optat. Amor igitur secundum quod dicitur eius esse quod optatur, puta quod aliquis dicitur amare vinum vel pecuniam, recipit pro causa timorem, qui pertinet ad fugam mali. Omne enim peccatum provenit vel ex inordinato appetitu alicuius boni, vel ex inordinata fuga alicuius mali. Sed utrumque horum reducitur ad amorem sui. Propter hoc enim homo vel appetit bona vel fugit mala, quia amat seipsum. Reply to Objection 3. Man is said to love both the good he desires for himself, and himself to whom he desires it. Love, in so far as it is directed to the object of desire (e.g. a man is said to love wine or money) admits, as its cause, fear which pertains to avoidance of evil: for every sin arises either from inordinate desire for some good, or from inordinate avoidance of some evil. But each of these is reduced to self-love, since it is through loving himself that man either desires good things, or avoids evil things.
q. 77 a. 4 ad 4 Ad quartum dicendum quod amicus est quasi alter ipse. Et ideo quod peccatur propter amorem amici, videtur propter amorem sui peccari. Reply to Objection 4. A friend is like another self (Ethic. ix): wherefore the sin which is committed through love for a friend, seems to be committed through self-love.
q. 77 a. 5 arg. 1 Ad quintum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter ponantur causae peccatorum esse concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, et superbia vitae. Quia secundum apostolum, I ad Tim. ult., radix omnium malorum est cupiditas. Sed superbia vitae sub cupiditate non continetur. Ergo non oportet poni inter causas peccatorum. Objection 1. It would seem that "concupiscence of the flesh, concupiscence of the eyes, and pride of life" are unfittingly described as causes of sin. Because, according to the Apostle (1 Timothy 6:10), "covetousness [Douay: 'The desire of money'] is the root of all evils." Now pride of life is not included in covetousness. Therefore it should not be reckoned among the causes of sin.
q. 77 a. 5 arg. 2 Praeterea, concupiscentia carnis maxime ex visione oculorum excitatur, secundum illud Dan. XIII, species decepit te. Ergo non debet dividi concupiscentia oculorum contra concupiscentiam carnis. Objection 2. Further, concupiscence of the flesh is aroused chiefly by what is seen by the eyes, according to Daniel 13:56: "Beauty hath deceived thee." Therefore concupiscence of the eyes should not be condivided with concupiscence of the flesh.
q. 77 a. 5 arg. 3 Praeterea, concupiscentia est delectabilis appetitus, ut supra habitum est. Delectationes autem contingunt non solum secundum visum, sed etiam secundum alios sensus. Ergo deberet etiam poni concupiscentia auditus, et aliorum sensuum. Objection 3. Further, concupiscence is desire for pleasure, as stated above (Question 30, Article 2). Now objects of pleasure are perceived not only by the sight, but also by the other senses. Therefore "concupiscence of the hearing" and of the other senses should also have been mentioned.
q. 77 a. 5 arg. 4 Praeterea, sicut homo inducitur ad peccandum ex inordinata concupiscentia boni, ita etiam ex inordinata fuga mali, ut dictum est. Sed nihil hic enumeratur pertinens ad fugam mali. Ergo insufficienter causae peccatorum tanguntur. Objection 4. Further, just as man is induced to sin, through inordinate desire of good things, so is he also, through inordinate avoidance of evil things, as stated above (4, ad 3). But nothing is mentioned here pertaining to avoidance of evil. Therefore the causes of sin are insufficiently described.
q. 77 a. 5 s. c. Sed contra est quod dicitur I Ioan. II, omne quod est in mundo, aut est concupiscentia carnis, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitae. In mundo autem dicitur aliquid esse propter peccatum, unde et ibidem, dicit quod totus mundus in maligno positus est. Ergo praedicta tria sunt causae peccatorum. On the contrary, It is written (1 John 2:16): "All that is in the world is concupiscence of the flesh, or [Vulgate: 'and'] pride of life." Now a thing is said to be "in the world" by reason of sin: wherefore it is written (1 John 5:19): "The whole world is seated in wickedness." Therefore these three are causes of sin.
q. 77 a. 5 co. Respondeo dicendum quod, sicut iam dictum est, inordinatus amor sui est causa omnis peccati. In amore autem sui includitur inordinatus appetitus boni, unusquisque enim appetit bonum ei quem amat. Unde manifestum est quod inordinatus appetitus boni est causa omnis peccati. Bonum autem dupliciter est obiectum sensibilis appetitus, in quo sunt animae passiones, quae sunt causa peccati, uno modo, absolute, secundum quod est obiectum concupiscibilis; alio modo, sub ratione ardui, prout est obiectum irascibilis, ut supra dictum est. Est autem duplex concupiscentia, sicut supra habitum est. Una quidem naturalis, quae est eorum quibus natura corporis sustentatur; sive quantum ad conservationem individui, sicut cibus et potus et alia huiusmodi; sive quantum ad conservationem speciei, sicut in venereis. Et horum inordinatus appetitus dicitur concupiscentia carnis. Alia est concupiscentia animalis, eorum scilicet quae per sensum carnis sustentationem aut delectationem non afferunt, sed sunt delectabilia secundum apprehensionem imaginationis, aut alicuius huiusmodi acceptionis, sicut sunt pecunia, ornatus vestium, et alia huiusmodi. Et haec quidem animalis concupiscentia vocatur concupiscentia oculorum, sive intelligatur concupiscentia oculorum, idest ipsius visionis, quae fit per oculos, ut referatur ad curiositatem, secundum quod Augustinus exponit, X Confess.; sive referatur ad concupiscentiam rerum quae exterius oculis proponuntur, ut referatur ad cupiditatem, secundum quod ab aliis exponitur. Appetitus autem inordinatus boni ardui pertinet ad superbiam vitae, nam superbia est appetitus inordinatus excellentiae, ut inferius dicetur. Et sic patet quod ad ista tria reduci possunt omnes passiones, quae sunt causa peccati. Nam ad duo prima reducuntur omnes passiones concupiscibilis, ad tertium autem omnes passiones irascibilis; quod ideo non dividitur in duo, quia omnes passiones irascibilis conformantur concupiscentiae animali. I answer that, As stated above (Article 4), inordinate self-love is the cause of every sin. Now self-love includes inordinate desire of good: for a man desires good for the one he loves. Hence it is evident that inordinate desire of good is the cause of every sin. Now good is, in two ways, the object of the sensitive appetite, wherein are the passions which are the cause of sin: first, absolutely, according as it is the object of the concupiscible part; secondly, under the aspect of difficulty, according as it is the object of the irascible part, as stated above (Question 23, Article 1). Again, concupiscence is twofold, as stated above (Question 30, Article 3). One is natural, and is directed to those things which sustain the nature of the body, whether as regards the preservation of the individual, such as food, drink, and the like, or as regards the preservation of the species, such as sexual matters: and the inordinate appetite of such things is called "concupiscence of the flesh." The other is spiritual concupiscence, and is directed to those things which do not afford sustentation or pleasure in respect of the fleshly senses, but are delectable in respect of the apprehension or imagination, or some similar mode of perception; such are money, apparel, and the like; and this spiritual concupiscence is called "concupiscence of the eyes," whether this be taken as referring to the sight itself, of which the eyes are the organ, so as to denote curiosity according to Augustine's exposition (Confess. x); or to the concupiscence of things which are proposed outwardly to the eyes, so as to denote covetousness, according to the explanation of others. The inordinate appetite of the arduous good pertains to the "pride of life"; for pride is the inordinate appetite of excellence, as we shall state further on (84, 2; II-II, 162, 1). It is therefore evident that all passions that are a cause of sin can be reduced to these three: since all the passions of the concupiscible part can be reduced to the first two, and all the irascible passions to the third, which is not divided into two because all the irascible passions conform to spiritual concupiscence.
q. 77 a. 5 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod secundum quod cupiditas importat universaliter appetitum cuiuscumque boni, sic etiam superbia vitae continetur sub cupiditate. Quomodo autem cupiditas, secundum quod est speciale vitium, quod avaritia nominatur, sit radix omnium peccatorum, infra dicetur. Reply to Objection 1. "Pride of life" is included in covetousness according as the latter denotes any kind of appetite for any kind of good. How covetousness, as a special vice, which goes by the name of "avarice," is the root of all sins, shall be explained further on (84, 1).
q. 77 a. 5 ad 2 Ad secundum dicendum quod concupiscentia oculorum non dicitur hic concupiscentia omnium rerum quae oculis videri possunt, sed solum earum in quibus non quaeritur delectatio carnis, quae est secundum tactum, sed solum delectatio oculi, idest cuiuscumque apprehensivae virtutis. Reply to Objection 2. "Concupiscence of the eyes" does not mean here the concupiscence for all things which can be seen by the eyes, but only for such things as afford, not carnal pleasure in respect of touch, but in respect of the eyes, i.e. of any apprehensive power.
q. 77 a. 5 ad 3 Ad tertium dicendum quod sensus visus est excellentior inter omnes sensus, et ad plura se extendens, ut dicitur in I Metaphys. Et ideo nomen eius transfertur ad omnes alios sensus, et etiam ad omnes interiores apprehensiones, ut Augustinus dicit, in libro de verbis domini. Reply to Objection 3. The sense of sight is the most excellent of all the senses, and covers a larger ground, as stated in Metaph. i: and so its name is transferred to all the other senses, and even to the inner apprehensions, as Augustine states (De Verb. Dom., serm. xxxiii).
q. 77 a. 5 ad 4 Ad quartum dicendum quod fuga mali causatur ex appetitu boni, ut supra dictum est. Et ideo ponuntur solum passiones inclinantes ad bonum, tanquam causae earum quae faciunt inordinate fugam mali. Reply to Objection 4. Avoidance of evil is caused by the appetite for good, as stated above (25, 2; 39, 2); and so those passions alone are mentioned which incline to good, as being the causes of those which cause inordinately the avoidance of evil.
q. 77 a. 6 arg. 1 Ad sextum sic proceditur. Videtur quod peccatum non allevietur propter passionem. Augmentum enim causae auget effectum, si enim calidum dissolvit, magis calidum magis dissolvit. Sed passio est causa peccati, ut habitum est. Ergo quanto est intensior passio, tanto est maius peccatum. Passio igitur non minuit peccatum, sed auget. Objection 1. It would seem that sin is not alleviated on account of passion. For increase of cause adds to the effect: thus if a hot thing causes something to melt, a hotter will do so yet more. Now passion is a cause of sin, as stated (5). Therefore the more intense the passion, the greater the sin. Therefore passion does not diminish sin, but increases it.
q. 77 a. 6 arg. 2 Praeterea, sicut se habet passio bona ad meritum, ita se habet mala passio ad peccatum. Sed bona passio auget meritum, tanto enim aliquis magis videtur mereri, quanto ex maiori misericordia pauperi subvenit. Ergo etiam mala passio magis aggravat peccatum quam alleviat. Objection 2. Further, a good passion stands in the same relation to merit, as an evil passion does to sin. Now a good passion increases merit: for a man seems to merit the more, according as he is moved by a greater pity to help a poor man. Therefore an evil passion also increases rather than diminishes a sin.
q. 77 a. 6 arg. 3 Praeterea, quanto intensiori voluntate aliquis facit peccatum, tanto gravius videtur peccare. Sed passio impellens voluntatem, facit eam vehementius ferri in actum peccati. Ergo passio aggravat peccatum. Objection 3. Further, a man seems to sin the more grievously, according as he sins with a more intense will. But the passion that impels the will makes it tend with greater intensity to the sinful act. Therefore passion aggravates a sin.
q. 77 a. 6 s. c. Sed contra, passio ipsa concupiscentiae vocatur tentatio carnis. Sed quanto aliquis maiori tentatione prosternitur, tanto minus peccat, ut patet per Augustinum. Ergo passio diminuit peccatum. On the contrary, The passion of concupiscence is called a temptation of the flesh. But the greater the temptation that overcomes a man, the less grievous his sin, as Augustine states (De Civ. Dei iv, 12).
q. 77 a. 6 co. Respondeo dicendum quod peccatum essentialiter consistit in actu liberi arbitrii, quod est facultas voluntatis et rationis. Passio autem est motus appetitus sensitivi. Appetitus autem sensitivus potest se habere ad liberum arbitrium et antecedenter, et consequenter. Antecedenter quidem, secundum quod passio appetitus sensitivi trahit vel inclinat rationem et voluntatem, ut supra dictum est. Consequenter autem, secundum quod motus superiorum virium, si sint vehementes, redundant in inferiores, non enim potest voluntas intense moveri in aliquid, quin excitetur aliqua passio in appetitu sensitivo. Si igitur accipiatur passio secundum quod praecedit actum peccati, sic necesse est quod diminuat peccatum. Actus enim intantum est peccatum, inquantum est voluntarium et in nobis existens. In nobis autem aliquid esse dicitur per rationem et voluntatem. Unde quanto ratio et voluntas ex se aliquid agunt, non ex impulsu passionis, magis est voluntarium et in nobis existens. Et secundum hoc passio minuit peccatum, inquantum minuit voluntarium. Passio autem consequens non diminuit peccatum, sed magis auget, vel potius est signum magnitudinis eius, inquantum scilicet demonstrat intensionem voluntatis ad actum peccati. Et sic verum est quod quanto aliquis maiori libidine vel concupiscentia peccat, tanto magis peccat. I answer that, Sin consists essentially in an act of the free will, which is a faculty of the will and reason; while passion is a movement of the sensitive appetite. Now the sensitive appetite can be related to the free-will, antecedently and consequently: antecedently, according as a passion of the sensitive appetite draws or inclines the reason or will, as stated above (1,2; 10, 3); and consequently, in so far as the movements of the higher powers redound on to the lower, since it is not possible for the will to be moved to anything intensely, without a passion being aroused in the sensitive appetite. Accordingly if we take passion as preceding the sinful act, it must needs diminish the sin: because the act is a sin in so far as it is voluntary, and under our control. Now a thing is said to be under our control, through the reason and will: and therefore the more the reason and will do anything of their own accord, and not through the impulse of a passion, the more is it voluntary and under our control. In this respect passion diminishes sin, in so far as it diminishes its voluntariness. On the other hand, a consequent passion does not diminish a sin, but increases it; or rather it is a sign of its gravity, in so far, to wit, as it shows the intensity of the will towards the sinful act; and so it is true that the greater the pleasure or the concupiscence with which anyone sins, the greater the sin.
q. 77 a. 6 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod passio est causa peccati ex parte conversionis. Gravitas autem peccati magis attenditur ex parte aversionis; quae quidem ex conversione sequitur per accidens, idest praeter intentionem peccantis. Causae autem per accidens augmentatae non augmentant effectus, sed solum causae per se. Reply to Objection 1. Passion is the cause of sin on the part of that to which the sinner turns. But the gravity of a sin is measured on the part of that from which he turns, which results accidentally from his turning to something else--accidentally, i.e. beside his intention. Now an effect is increased by the increase, not of its accidental cause, but of its direct cause.
q. 77 a. 6 ad 2 Ad secundum dicendum quod bona passio consequens iudicium rationis, augmentat meritum. Si autem praecedat, ut scilicet homo magis ex passione quam ex iudicio rationis moveatur ad bene agendum, talis passio diminuit bonitatem et laudem actus. Reply to Objection 2. A good passion consequent to the judgment of reason increases merit; but if it precede, so that a man is moved to do well, rather by his passion than by the judgment of his reason, such a passion diminishes the goodness and praiseworthiness of his action.
q. 77 a. 6 ad 3 Ad tertium dicendum quod, etsi motus voluntatis sit intensior ex passione incitatus, non tamen ita est voluntatis proprius, sicut si sola ratione moveretur ad peccandum. Reply to Objection 3. Although the movement of the will incited by the passion is more intense, yet it is not so much the will's own movement, as if it were moved to sin by the reason alone.
q. 77 a. 7 arg. 1 Ad septimum sic proceditur. Videtur quod passio totaliter excuset a peccato. Quidquid enim causat involuntarium, excusat totaliter a peccato. Sed concupiscentia carnis, quae est quaedam passio, causat involuntarium, secundum illud Gal. V, caro concupiscit adversus spiritum, ut non quaecumque vultis, illa faciatis. Ergo passio totaliter excusat a peccato. Objection 1. It would seem that passion excuses from sin altogether. For whatever causes an act to be involuntary, excuses from sin altogether. But concupiscence of the flesh, which is a passion, makes an act to be involuntary, according to Galatians 5:17: "The flesh lusteth against the spirit . . . so that you do not the things that you would." Therefore passion excuses from sin altogether.
q. 77 a. 7 arg. 2 Praeterea, passio causat ignorantiam quandam in particulari, ut dictum est. Sed ignorantia particularis totaliter excusat a peccato, sicut supra habitum est. Ergo passio totaliter excusat a peccato. Objection 2. Further, passion causes a certain ignorance of a particular matter, as stated above (2; 76, 3). But ignorance of a particular matter excuses from sin altogether, as stated above (Question 6, Article 8). Therefore passion excuses from sin altogether.
q. 77 a. 7 arg. 3 Praeterea, infirmitas animae gravior est quam infirmitas corporis. Sed infirmitas corporis totaliter excusat a peccato, ut patet in phreneticis. Ergo multo magis passio, quae est infirmitas animae. Objection 3. Further, disease of the soul is graver than disease of the body. But bodily disease excuses from sin altogether, as in the case of mad people. Much more, therefore, does passion, which is a disease of the soul.
q. 77 a. 7 s. c. Sed contra est quod apostolus, Rom. VII, vocat passiones peccatorum, non nisi quia peccata causant. Quod non esset, si a peccato totaliter excusarent. Ergo passiones non totaliter a peccato excusant. On the contrary, The Apostle (Romans 7:5) speaks of the passions as "passions of sins," for no other reason than that they cause sin: which would not be the case if they excused from sin altogether. Therefore passion does not excuse from sin altogether.
q. 77 a. 7 co. Respondeo dicendum quod secundum hoc solum actus aliquis qui de genere suo est malus, totaliter a peccato excusatur, quod totaliter involuntarius redditur. Unde si sit talis passio quae totaliter involuntarium reddat actum sequentem, totaliter a peccato excusat, alioquin, non totaliter. Circa quod duo consideranda videntur. Primo quidem, quod aliquid potest esse voluntarium vel secundum se, sicut quando voluntas directe in ipsum fertur, vel secundum suam causam, quando voluntas fertur in causam et non in effectum, ut patet in eo qui voluntarie inebriatur; ex hoc enim quasi voluntarium ei imputatur quod per ebrietatem committit. Secundo considerandum est quod aliquid dicitur voluntarium directe, vel indirecte, directe quidem, id in quod voluntas fertur; indirecte autem, illud quod voluntas potuit prohibere, sed non prohibet. Secundum hoc igitur distinguendum est. Quia passio quandoque quidem est tanta quod totaliter aufert usum rationis, sicut patet in his qui propter amorem vel iram insaniunt. Et tunc si talis passio a principio fuit voluntaria, imputatur actus ad peccatum, quia est voluntarius in sua causa, sicut etiam de ebrietate dictum est. Si vero causa non fuit voluntaria, sed naturalis, puta cum aliquis ex aegritudine, vel aliqua huiusmodi causa, incidit in talem passionem quae totaliter aufert usum rationis; actus omnino redditur involuntarius, et per consequens totaliter a peccato excusatur. Quandoque vero passio non est tanta quod totaliter intercipiat usum rationis. Et tunc ratio potest passionem excludere, divertendo ad alias cogitationes; vel impedire ne suum consequatur effectum, quia membra non applicantur operi nisi per consensum rationis, ut supra dictum est. Unde talis passio non totaliter excusat a peccato. I answer that, An act which, in its genus, is evil, cannot be excused from sin altogether, unless it be rendered altogether involuntary. Consequently, if the passion be such that it renders the subsequent act wholly involuntary, it entirely excuses from sin; otherwise, it does not excuse entirely. In this matter two points apparently should be observed: first, that a thing may be voluntary either "in itself," as when the will tends towards it directly; or "in its cause," when the will tends towards that cause and not towards the effect; as is the case with one who wilfully gets drunk, for in that case he is considered to do voluntarily whatever he does through being drunk. Secondly, we must observe that a thing is said to be voluntary "directly" or "indirectly"; directly, if the will tends towards it; indirectly, if the will could have prevented it, but did not. Accordingly therefore we must make a distinction: because a passion is sometimes so strong as to take away the use of reason altogether, as in the case of those who are mad through love or anger; and then if such a passion were voluntary from the beginning, the act is reckoned a sin, because it is voluntary in its cause, as we have stated with regard to drunkenness. If, however, the cause be not voluntary but natural, for instance, if anyone through sickness or some such cause fall into such a passion as deprives him of the use of reason, his act is rendered wholly involuntary, and he is entirely excused from sin. Sometimes, however, the passion is not such as to take away the use of reason altogether; and then reason can drive the passion away, by turning to other thoughts, or it can prevent it from having its full effect; since the members are not put to work, except by the consent of reason, as stated above (Question 17, Article 9): wherefore such a passion does not excuse from sin altogether.
q. 77 a. 7 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod hoc quod dicitur, ut non quaecumque vultis, illa faciatis, non est referendum ad ea quae fiunt per exteriorem actum, sed ad interiorem concupiscentiae motum, vellet enim homo nunquam concupiscere malum. Sicut etiam exponitur id quod dicitur Rom. VII, quod odi malum, illud facio. Vel potest referri ad voluntatem praecedentem passionem, ut patet in continentibus qui contra suum propositum agunt propter suam concupiscentiam. Reply to Objection 1. The words, "So that you do not the things that you would" are not to be referred to outward deeds, but to the inner movement of concupiscence; for a man would wish never to desire evil, in which sense we are to understand the words of Romans 7:19: "The evil which I will not, that I do." Or again they may be referred to the will as preceding the passion, as is the case with the incontinent, who act counter to their resolution on account of their concupiscence.
q. 77 a. 7 ad 2 Ad secundum dicendum quod ignorantia particularis quae totaliter excusat, est ignorantia circumstantiae quam quidem quis scire non potest, debita diligentia adhibita. Sed passio causat ignorantiam iuris in particulari, dum impedit applicationem communis scientiae ad particularem actum. Quam quidem passionem ratio repellere potest, ut dictum est. Reply to Objection 2. The particular ignorance which excuses altogether, is ignorance of a circumstance, which a man is unable to know even after taking due precautions. But passion causes ignorance of law in a particular case, by preventing universal knowledge from being applied to a particular act, which passion the reason is able to drive away, as stated.
q. 77 a. 7 ad 3 Ad tertium dicendum quod infirmitas corporis est involuntaria. Esset autem simile, si esset voluntaria, sicut de ebrietate dictum est, quae est quaedam corporalis infirmitas. Reply to Objection 3. Bodily disease is involuntary: there would be a comparison, however, if it were voluntary, as we have stated about drunkenness, which is a kind of bodily disease.
q. 77 a. 8 arg. 1 Ad octavum sic proceditur. Videtur quod peccatum quod est ex passione, non possit esse mortale. Veniale enim peccatum dividitur contra mortale. Sed peccatum quod est ex infirmitate, est veniale, cum habeat in se causam veniae. Cum igitur peccatum quod est ex passione, sit ex infirmitate, videtur quod non possit esse mortale. Objection 1. It would seem that sin committed through passion cannot be mortal. Because venial sin is condivided with mortal sin. Now sin committed from weakness is venial, since it has in itself a motive for pardon [venia]. Since therefore sin committed through passion is a sin of weakness, it seems that it cannot be mortal.
q. 77 a. 8 arg. 2 Praeterea, causa non est potior effectu. Sed passio non potest esse peccatum mortale, non enim in sensualitate est peccatum mortale, ut supra habitum est. Ergo peccatum quod est ex passione, non potest esse mortale. Objection 2. Further, the cause is more powerful than its effect. But passion cannot be a mortal sin, for there is no mortal sin in the sensuality, as stated above (Question 74, Article 4). Therefore a sin committed through passion cannot be mortal.
q. 77 a. 8 arg. 3 Praeterea, passio abducit a ratione, ut ex dictis patet. Sed rationis est converti ad Deum vel averti ab eo, in quo consistit ratio peccati mortalis. Peccatum ergo quod est ex passione, non potest esse mortale. Objection 3. Further, passion is a hindrance to reason, as explained above (1,2). Now it belongs to the reason to turn to God, or to turn away from Him, which is the essence of a mortal sin. Therefore a sin committed through passion cannot be mortal.
q. 77 a. 8 s. c. Sed contra est quod apostolus dicit, Rom. VII, quod passiones peccatorum operantur in membris nostris ad fructificandum morti. Hoc autem est proprium mortalis peccati, quod fructificet morti. Ergo peccatum quod est ex passione, potest esse mortale. On the contrary, The Apostle says (Romans 7:5) that "the passions of the sins . . . work [Vulgate: 'did work'] in our members to bring forth fruit unto death." Now it is proper to mortal sin to bring forth fruit unto death. Therefore sin committed through passion may be mortal.
q. 77 a. 8 co. Respondeo dicendum quod peccatum mortale, ut supra dictum est, consistit in aversione ab ultimo fine, qui est Deus, quae quidem aversio pertinet ad rationem deliberantem, cuius etiam est ordinare in finem. Hoc igitur solo modo potest contingere quod inclinatio animae in aliquid quod contrariatur ultimo fini, non sit peccatum mortale quia ratio deliberans non potest occurrere, quod contingit in subitis motibus. Cum autem ex passione aliquis procedit ad actum peccati, vel ad consensum deliberatum, hoc non fit subito. Unde ratio deliberans potest hic occurrere, potest enim excludere, vel saltem impedire passionem, ut dictum est. Unde si non occurrat, est peccatum mortale, sicut videmus quod multa homicidia et adulteria per passionem committuntur. I answer that, Mortal sin, as stated above (Question 72, Article 5), consists in turning away from our last end which is God, which aversion pertains to the deliberating reason, whose function it is also to direct towards the end. Therefore that which is contrary to the last end can happen not to be a mortal sin, only when the deliberating reason is unable to come to the rescue, which is the case in sudden movements. Now when anyone proceeds from passion to a sinful act, or to a deliberate consent, this does not happen suddenly: and so the deliberating reason can come to the rescue here, since it can drive the passion away, or at least prevent it from having its effect, as stated above: wherefore if it does not come to the rescue, there is a mortal sin; and it is thus, as we see, that many murders and adulteries are committed through passion.
q. 77 a. 8 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod veniale dicitur tripliciter. Uno modo, ex causa, quia scilicet habet aliquam causam veniae, quae diminuit peccatum, et sic peccatum ex infirmitate et ignorantia dicitur veniale. Alio modo, ex eventu, sicut omne peccatum per poenitentiam fit veniale, idest veniam consecutum. Tertio modo dicitur veniale ex genere, sicut verbum otiosum. Et hoc solum veniale opponitur mortali, obiectio autem procedit de primo. Reply to Objection 1. A sin may be venial in three ways. First, through its cause, i.e. through having cause to be forgiven, which cause lessens the sin; thus a sin that is committed through weakness or ignorance is said to be venial. Secondly, through its issue; thus every sin, through repentance, becomes venial, i.e. receives pardon [veniam]. Thirdly, by its genus, e.g. an idle word. This is the only kind of venial sin that is opposed to mortal sin: whereas the objection regards the first kind.
q. 77 a. 8 ad 2 Ad secundum dicendum quod passio est causa peccati ex parte conversionis. Quod autem sit mortale, est ex parte aversionis, quae per accidens sequitur ad conversionem, ut dictum est. Unde ratio non sequitur. Reply to Objection 2. Passion causes sin as regards the adherence to something. But that this be a mortal sin regards the aversion, which follows accidentally from the adherence, as stated above (6, ad 1): hence the argument does not prove.
q. 77 a. 8 ad 3 Ad tertium dicendum quod ratio non semper in suo actu totaliter a passione impeditur, unde remanet ei liberum arbitrium, ut possit averti vel converti ad Deum. Si autem totaliter tolleretur usus rationis, iam non esset peccatum nec mortale nec veniale. Reply to Objection 3. Passion does not always hinder the act of reason altogether: consequently the reason remains in possession of its free-will, so as to turn away from God, or turn to Him. If, however, the use of reason be taken away altogether, the sin is no longer either mortal or venial.
q. 78 pr. Deinde considerandum est de causa peccati quae est ex parte voluntatis, quae dicitur malitia. Et circa hoc quaeruntur quatuor. Primo, utrum aliquis possit ex certa malitia, seu industria, peccare. Secundo, utrum quicumque peccat ex habitu, peccet ex certa malitia. Tertio, utrum quicumque peccat ex certa malitia, peccet ex habitu. Quarto, utrum ille qui peccat ex certa malitia, gravius peccet quam ille qui peccat ex passione. Question 78. That cause of sin which is malice Is it possible for anyone to sin through certain malice, i.e. purposely? Does everyone who sins through habit, sin through certain malice? Does everyone who sins through certain malice, sin through habit? Is it more grievous to sin through certain malice, than through passion?
q. 78 a. 1 arg. 1 Ad primum sic proceditur. Videtur quod nullus peccet ex industria, sive ex certa malitia. Ignorantia enim opponitur industriae, seu certae malitiae. Sed omnis malus est ignorans, secundum philosophum. Et Prov. XIV, dicitur, errant qui operantur malum. Ergo nullus peccat ex certa malitia. Objection 1. It would seem that no one sins purposely, or through certain malice. Because ignorance is opposed to purpose or certain malice. Now "every evil man is ignorant," according to the Philosopher (Ethic. iii, 1); and it is written (Proverbs 14:22): "They err that work evil." Therefore no one sins through certain malice.
q. 78 a. 1 arg. 2 Praeterea, Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., quod nullus intendens ad malum operatur. Sed hoc videtur esse peccare ex malitia, intendere malum in peccando, quod enim est praeter intentionem, est quasi per accidens, et non denominat actum. Ergo nullus ex malitia peccat. Objection 2. Further, Dionysius says (Div. Nom. iv) that "no one works intending evil." Now to sin through malice seems to denote the intention of doing evil [Alluding to the derivation of "malitia" (malice) from "malum" (evil)] in sinning, because an act is not denominated from that which is unintentional and accidental. Therefore no one sins through malice.
q. 78 a. 1 arg. 3 Praeterea, malitia ipsa peccatum est. Si igitur malitia sit causa peccati, sequetur quod peccatum sit causa peccati in infinitum, quod est inconveniens. Nullus igitur ex malitia peccat. Objection 3. Further, malice itself is a sin. If therefore malice is a cause of sin, it follows that sin goes on causing sin indefinitely, which is absurd. Therefore no one sins through malice.
q. 78 a. 1 s. c. Sed contra est quod dicitur Iob XXXIV, quasi de industria recesserunt a Deo, et vias eius intelligere noluerunt. Sed recedere a Deo est peccare. Ergo aliqui peccant ex industria, seu ex certa malitia. On the contrary, It is written (Job 34:27): "[Who] as it were on purpose have revolted from God [Vulgate: 'Him'], and would not understand all His ways." Now to revolt from God is to sin. Therefore some sin purposely or through certain malice.
q. 78 a. 1 co. Respondeo dicendum quod homo, sicut et quaelibet alia res, naturaliter habet appetitum boni. Unde quod ad malum eius appetitus declinet, contingit ex aliqua corruptione seu inordinatione in aliquo principiorum hominis, sic enim in actionibus rerum naturalium peccatum invenitur. Principia autem humanorum actuum sunt intellectus et appetitus, tam rationalis, qui dicitur voluntas, quam sensitivus. Peccatum igitur in humanis actibus contingit quandoque, sicut ex defectu intellectus, puta cum aliquis per ignorantiam peccat; et ex defectu appetitus sensitivi, sicut cum aliquis ex passione peccat; ita etiam ex defectu voluntatis, qui est inordinatio ipsius. Est autem voluntas inordinata, quando minus bonum magis amat. Consequens autem est ut aliquis eligat pati detrimentum in bono minus amato, ad hoc quod potiatur bono magis amato, sicut cum homo vult pati abscissionem membri etiam scienter, ut conservet vitam, quam magis amat. Et per hunc modum, quando aliqua inordinata voluntas aliquod bonum temporale plus amat, puta divitias vel voluptatem, quam ordinem rationis vel legis divinae, vel caritatem Dei, vel aliquid huiusmodi; sequitur quod velit dispendium pati in aliquo spiritualium bonorum, ut potiatur aliquo temporali bono. Nihil autem est aliud malum quam privatio alicuius boni. Et secundum hoc aliquis scienter vult aliquod malum spirituale, quod est malum simpliciter, per quod bonum spirituale privatur, ut bono temporali potiatur. Unde dicitur ex certa malitia, vel ex industria peccare, quasi scienter malum eligens. I answer that, Man like any other being has naturally an appetite for the good; and so if his appetite incline away to evil, this is due to corruption or disorder in some one of the principles of man: for it is thus that sin occurs in the actions of natural things. Now the principles of human acts are the intellect, and the appetite, both rational (i.e. the will) and sensitive. Therefore even as sin occurs in human acts, sometimes through a defect of the intellect, as when anyone sins through ignorance, and sometimes through a defect in the sensitive appetite, as when anyone sins through passion, so too does it occur through a defect consisting in a disorder of the will. Now the will is out of order when it loves more the lesser good. Again, the consequence of loving a thing less is that one chooses to suffer some hurt in its regard, in order to obtain a good that one loves more: as when a man, even knowingly, suffers the loss of a limb, that he may save his life which he loves more. Accordingly when an inordinate will loves some temporal good, e.g. riches or pleasure, more than the order of reason or Divine law, or Divine charity, or some such thing, it follows that it is willing to suffer the loss of some spiritual good, so that it may obtain possession of some temporal good. Now evil is merely the privation of some good; and so a man wishes knowingly a spiritual evil, which is evil simply, whereby he is deprived of a spiritual good, in order to possess a temporal good: wherefore he is said to sin through certain malice or on purpose, because he chooses evil knowingly.
q. 78 a. 1 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ignorantia quandoque quidem excludit scientiam qua aliquis simpliciter scit hoc esse malum quod agitur, et tunc dicitur ex ignorantia peccare. Quandoque autem excludit scientiam qua homo scit hoc nunc esse malum, sicut cum ex passione peccatur. Quandoque autem excludit scientiam qua aliquis scit hoc malum non sustinendum esse propter consecutionem illius boni, scit tamen simpliciter hoc esse malum, et sic dicitur ignorare qui ex certa malitia peccat. Reply to Objection 1. Ignorance sometimes excludes the simple knowledge that a particular action is evil, and then man is said to sin through ignorance: sometimes it excludes the knowledge that a particular action is evil at this particular moment, as when he sins through passion: and sometimes it excludes the knowledge that a particular evil is not to be suffered for the sake of possessing a particular good, but not the simple knowledge that it is an evil: it is thus that a man is ignorant, when he sins through certain malice.
q. 78 a. 1 ad 2 Ad secundum dicendum quod malum non potest esse secundum se intentum ab aliquo, potest tamen esse intentum ad vitandum aliud malum, vel ad consequendum aliud bonum, ut dictum est. Et in tali casu aliquis eligeret consequi bonum per se intentum, absque hoc quod pateretur detrimentum alterius boni. Sicut aliquis lascivus vellet frui delectatione absque offensa Dei, sed duobus propositis, magis vult peccando incurrere offensam Dei, quam delectatione privetur. Reply to Objection 2. Evil cannot be intended by anyone for its own sake; but it can be intended for the sake of avoiding another evil, or obtaining another good, as stated above: and in this case anyone would choose to obtain a good intended for its own sake, without suffering loss of the other good; even as a lustful man would wish to enjoy a pleasure without offending God; but with the two set before him to choose from, he prefers sinning and thereby incurring God's anger, to being deprived of the pleasure.
q. 78 a. 1 ad 3 Ad tertium dicendum quod malitia ex qua aliquis dicitur peccare, potest intelligi malitia habitualis, secundum quod habitus malus a philosopho nominatur malitia, sicut habitus bonus nominatur virtus. Et secundum hoc aliquis dicitur ex malitia peccare, quia peccat ex inclinatione habitus. Potest etiam intelligi malitia actualis. Sive ipsa mali electio malitia nominetur, et sic dicitur aliquis ex malitia peccare, inquantum ex mali electione peccat. Sive etiam malitia dicatur aliqua praecedens culpa, ex qua oritur subsequens culpa, sicut cum aliquis impugnat fraternam gratiam ex invidia. Et tunc idem non est causa sui ipsius, sed actus interior est causa actus exterioris. Et unum peccatum est causa alterius, non tamen in infinitum, quia est devenire ad aliquod primum peccatum, quod non causatur ex aliquo priori peccato, ut ex supradictis patet. Reply to Objection 3. The malice through which anyone sins, may be taken to denote habitual malice, in the sense in which the Philosopher (Ethic. v, 1) calls an evil habit by the name of malice, just as a good habit is called virtue: and in this way anyone is said to sin through malice when he sins through the inclination of a habit. It may also denote actual malice, whether by malice we mean the choice itself of evil (and thus anyone is said to sin through malice, in so far as he sins through making a choice of evil), or whether by malice we mean some previous fault that gives rise to a subsequent fault, as when anyone impugns the grace of his brother through envy. Nor does this imply that a thing is its own cause: for the interior act is the cause of the exterior act, and one sin is the cause of another; not indefinitely, however, since we can trace it back to some previous sin, which is not caused by any previous sin, as was explained above (75, 4, ad 3).
q. 78 a. 2 arg. 1 Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non omnis qui peccat ex habitu, peccet ex certa malitia. Peccatum enim quod est ex certa malitia, videtur esse gravissimum. Sed quandoque homo aliquod leve peccatum committit ex habitu, sicut cum dicit verbum otiosum. Non ergo omne peccatum quod est ex habitu, est ex certa malitia. Objection 1. It would seem that not every one who sins through habit, sins through certain malice. Because sin committed through certain malice, seems to be most grievous. Now it happens sometimes that a man commits a slight sin through habit, as when he utters an idle word. Therefore sin committed from habit is not always committed through certain malice.
q. 78 a. 2 arg. 2 Praeterea, actus ex habitu procedentes sunt similes actibus ex quibus habitus generantur, ut dicitur in II Ethic. Sed actus praecedentes habitum vitiosum non sunt ex certa malitia. Ergo etiam peccata quae sunt ex habitu, non sunt ex certa malitia. Objection 2. Further, "Acts proceeding from habits are like the acts by which those habits were formed" (Ethic. ii, 1,2). But the acts which precede a vicious habit are not committed through certain malice. Therefore the sins that arise from habit are not committed through certain malice.
q. 78 a. 2 arg. 3 Praeterea, in his quae aliquis ex certa malitia committit, gaudet postquam commisit, secundum illud Prov. II, qui laetantur cum male fecerint et exultant in rebus pessimis. Et hoc ideo, quia unicuique est delectabile cum consequitur id quod intendit, et qui operatur quod est ei quodammodo connaturale secundum habitum. Sed illi qui peccant ex habitu, post peccatum commissum dolent, poenitudine enim replentur pravi, idest habentes habitum vitiosum, ut dicitur in IX Ethic. Ergo peccata quae sunt ex habitu, non sunt ex certa malitia. Objection 3. Further, when a man commits a sin through certain malice, he is glad after having done it, according to Proverbs 2:14: "Who are glad when they have done evil, and rejoice in most wicked things": and this, because it is pleasant to obtain what we desire, and to do those actions which are connatural to us by reason of habit. But those who sin through habit, are sorrowful after committing a sin: because "bad men," i.e. those who have a vicious habit, "are full of remorse" (Ethic. ix, 4). Therefore sins that arise from habit are not committed through certain malice.
q. 78 a. 2 s. c. Sed contra, peccatum ex certa malitia dicitur esse quod est ex electione mali. Sed unicuique est eligibile id ad quod inclinatur per proprium habitum; ut dicitur in VI Ethic. de habitu virtuoso. Ergo peccatum quod est ex habitu, est ex certa malitia. On the contrary, A sin committed through certain malice is one that is done through choice of evil. Now we make choice of those things to which we are inclined by habit, as stated in Ethic. vi, 2 with regard to virtuous habits. Therefore a sin that arises from habit is committed through certain malice.
q. 78 a. 2 co. Respondeo dicendum quod non est idem peccare habentem habitum, et peccare ex habitu. Uti enim habitu non est necessarium, sed subiacet voluntati habentis, unde et habitus definitur esse quo quis utitur cum voluerit. Et ideo sicut potest contingere quod aliquis habens habitum vitiosum, prorumpat in actum virtutis, eo quod ratio non totaliter corrumpitur per malum habitum, sed aliquid eius integrum manet, ex quo provenit quod peccator aliqua operatur de genere bonorum; ita etiam potest contingere quod aliquis habens habitum, interdum non ex habitu operetur, sed ex passione insurgente, vel etiam ex ignorantia. Sed quandocumque utitur habitu vitioso, necesse est quod ex certa malitia peccet. Quia unicuique habenti habitum, est per se diligibile id quod est ei conveniens secundum proprium habitum, quia fit ei quodammodo connaturale, secundum quod consuetudo et habitus vertitur in naturam. Hoc autem quod est alicui conveniens secundum habitum vitiosum, est id quod excludit bonum spirituale. Ex quo sequitur quod homo eligat malum spirituale, ut adipiscatur bonum quod est ei secundum habitum conveniens. Et hoc est ex certa malitia peccare. Unde manifestum est quod quicumque peccat ex habitu, peccet ex certa malitia. I answer that, There is a difference between a sin committed by one who has the habit, and a sin committed by habit: for it is not necessary to use a habit, since it is subject to the will of the person who has that habit. Hence habit is defined as being "something we use when we will," as stated above (Question 50, Article 1). And thus, even as it may happen that one who has a vicious habit may break forth into a virtuous act, because a bad habit does not corrupt reason altogether, something of which remains unimpaired, the result being that a sinner does some works which are generically good; so too it may happen sometimes that one who has a vicious habit, acts, not from that habit, but through the uprising of a passion, or again through ignorance. But whenever he uses the vicious habit he must needs sin through certain malice: because to anyone that has a habit, whatever is befitting to him in respect of that habit, has the aspect of something lovable, since it thereby becomes, in a way, connatural to him, according as custom and habit are a second nature. Now the very thing which befits a man in respect of a vicious habit, is something that excludes a spiritual good: the result being that a man chooses a spiritual evil, that he may obtain possession of what befits him in respect of that habit: and this is to sin through certain malice. Wherefore it is evident that whoever sins through habit, sins through certain malice.
q. 78 a. 2 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod peccata venialia non excludunt bonum spirituale, quod est gratia Dei vel caritas. Unde non dicuntur mala simpliciter, sed secundum quid. Et propter hoc nec habitus ipsorum possunt dici simpliciter mali, sed solum secundum quid. Reply to Objection 1. Venial sin does not exclude spiritual good, consisting in the grace of God or charity. Wherefore it is an evil, not simply, but in a relative sense: and for that reason the habit thereof is not a simple but a relative evil.
q. 78 a. 2 ad 2 Ad secundum dicendum quod actus qui procedunt ex habitibus, sunt similes secundum speciem actibus ex quibus habitus generantur, differunt tamen ab eis sicut perfectum ab imperfecto. Et talis est differentia peccati quod committitur ex certa malitia, ad peccatum quod committitur ex aliqua passione. Reply to Objection 2. Acts proceeding from habits are of like species as the acts from which those habits were formed: but they differ from them as perfect from imperfect. Such is the difference between sin committed through certain malice and sin committed through passion.
q. 78 a. 2 ad 3 Ad tertium dicendum quod ille qui peccat ex habitu, semper gaudet de hoc quod ex habitu operatur, quandiu habitu utitur. Sed quia potest habitu non uti, sed per rationem, quae non est totaliter corrupta, aliquid aliud meditari; potest contingere quod, non utens habitu, doleat de hoc quod per habitum commisit. Plerumque tamen tales poenitent de peccato, non quia eis peccatum secundum se displiceat; sed propter aliquod incommodum quod ex peccato incurrunt. Reply to Objection 3. He that sins through habit is always glad for what he does through habit, as long as he uses the habit. But since he is able not to use the habit, and to think of something else, by means of his reason, which is not altogether corrupted, it may happen that while not using the habit he is sorry for what he has done through the habit. And so it often happens that such a man is sorry for his sin not because sin in itself is displeasing to him, but on account of his reaping some disadvantage from the sin.
q. 78 a. 3 arg. 1 Ad tertium sic proceditur. Videtur quod quicumque peccat ex certa malitia, peccet ex habitu. Dicit enim philosophus, in V Ethic., quod non est cuiuslibet iniusta facere qualiter iniustus facit, scilicet ex electione, sed solum habentis habitum. Sed peccare ex certa malitia est peccare ex electione mali, ut dictum est. Ergo peccare ex certa malitia non est nisi habentis habitum. Objection 1. It would seem that whoever sins through certain malice, sins through habit. For the Philosopher says (Ethic. v, 9) that "an unjust action is not done as an unjust man does it," i.e. through choice, "unless it be done through habit." Now to sin through certain malice is to sin through making a choice of evil, as stated above (Article 1). Therefore no one sins through certain malice, unless he has the habit of sin.
q. 78 a. 3 arg. 2 Praeterea, Origenes dicit, in I peri archon, quod non ad subitum quis evacuatur aut deficit, sed paulatim per partes defluere necesse est. Sed maximus defluxus esse videtur ut aliquis ex certa malitia peccet. Ergo non statim a principio, sed per multam consuetudinem, ex qua habitus generari potest, aliquis ad hoc devenit ut ex certa malitia peccet. Objection 2. Further, Origen says (Peri Archon iii) that "a man is not suddenly ruined and lost, but must needs fall away little by little." But the greatest fall seems to be that of the man who sins through certain malice. Therefore a man comes to sin through certain malice, not from the outset, but from inveterate custom, which may engender a habit.
q. 78 a. 3 arg. 3 Praeterea, quandocumque aliquis ex certa malitia peccat, oportet quod ipsa voluntas de se inclinetur ad malum quod eligit. Sed ex natura potentiae non inclinatur homo ad malum, sed magis ad bonum. Ergo oportet, si eligit malum, quod hoc sit ex aliquo supervenienti, quod est passio vel habitus. Sed quando aliquis peccat ex passione, non peccat ex certa malitia, sed ex infirmitate, ut dictum est. Ergo quandocumque aliquis peccat ex certa malitia, oportet quod peccet ex habitu. Objection 3. Further, whenever a man sins through certain malice, his will must needs be inclined of itself to the evil he chooses. But by the nature of that power man is inclined, not to evil but to good. Therefore if he chooses evil, this must be due to something supervening, which is passion or habit. Now when a man sins through passion, he sins not through certain malice, but through weakness, as stated (77, 3). Therefore whenever anyone sins through certain malice, he sins through habit.
q. 78 a. 3 s. c. Sed contra, sicut se habet habitus bonus ad electionem boni, ita habitus malus ad electionem mali. Sed quandoque aliquis non habens habitum virtutis, eligit id quod est bonum secundum virtutem. Ergo etiam quandoque aliquis non habens habitum vitiosum, potest eligere malum, quod est ex certa malitia peccare. On the contrary, The good habit stands in the same relation to the choice of something good, as the bad habit to the choice of something evil. But it happens sometimes that a man, without having the habit of a virtue, chooses that which is good according to that virtue. Therefore sometimes also a man, without having the habit of a vice, may choose evil, which is to sin through certain malice.
q. 78 a. 3 co. Respondeo dicendum quod voluntas aliter se habet ad bonum, et aliter ad malum. Ex natura enim suae potentiae inclinatur ad bonum rationis, sicut ad proprium obiectum, unde et omne peccatum dicitur esse contra naturam. Quod ergo in aliquod malum voluntas eligendo inclinetur, oportet quod aliunde contingat. Et quandoque quidem contingit ex defectu rationis, sicut cum aliquis ex ignorantia peccat, quandoque autem ex impulsu appetitus sensitivi, sicut cum peccat ex passione. Sed neutrum horum est ex certa malitia peccare; sed tunc solum ex certa malitia aliquis peccat, quando ipsa voluntas ex seipsa movetur ad malum. Quod potest contingere dupliciter. Uno quidem modo, per hoc quod homo habet aliquam dispositionem corruptam inclinantem ad malum, ita quod secundum illam dispositionem fit homini quasi conveniens et simile aliquod malum, et in hoc, ratione convenientiae, tendit voluntas quasi in bonum, quia unumquodque secundum se tendit in id quod sibi est conveniens. Talis autem dispositio corrupta vel est aliquis habitus acquisitus ex consuetudine, quae vertitur in naturam, vel est aliqua aegritudinalis habitudo ex parte corporis, sicut aliquis habens quasdam naturales inclinationes ad aliqua peccata, propter corruptionem naturae in ipso. Alio modo contingit quod voluntas per se tendit in aliquod malum, per remotionem alicuius prohibentis. Puta si aliquis prohibeatur peccare non quia peccatum ei secundum se displiceat, sed propter spem vitae aeternae vel propter timorem Gehennae; remota spe per desperationem, vel timore per praesumptionem, sequitur quod ex certa malitia, quasi absque freno, peccet. Sic igitur patet quod peccatum quod est ex certa malitia, semper praesupponit in homine aliquam inordinationem, quae tamen non semper est habitus. Unde non est necessarium quod quicumque peccat ex certa malitia, peccet ex habitu. I answer that, The will is related differently to good and to evil. Because from the very nature of the power, it is inclined to the rational good, as its proper object; wherefore every sin is said to be contrary to nature. Hence, if a will be inclined, by its choice, to some evil, this must be occasioned by something else. Sometimes, in fact, this is occasioned through some defect in the reason, as when anyone sins through ignorance; and sometimes this arises through the impulse of the sensitive appetite, as when anyone sins through passion. Yet neither of these amounts to a sin through certain malice; for then alone does anyone sin through certain malice, when his will is moved to evil of its own accord. This may happen in two ways. First, through his having a corrupt disposition inclining him to evil, so that, in respect of that disposition, some evil is, as it were, suitable and similar to him; and to this thing, by reason of its suitableness, the will tends, as to something good, because everything tends, of its own accord, to that which is suitable to it. Moreover this corrupt disposition is either a habit acquired by custom, or a sickly condition on the part of the body, as in the case of a man who is naturally inclined to certain sins, by reason of some natural corruption in himself. Secondly, the will, of its own accord, may tend to an evil, through the removal of some obstacle: for instance, if a man be prevented from sinning, not through sin being in itself displeasing to him, but through hope of eternal life, or fear of hell, if hope give place to despair, or fear to presumption, he will end in sinning through certain malice, being freed from the bridle, as it were. It is evident, therefore, that sin committed through certain malice, always presupposes some inordinateness in man, which, however, is not always a habit: so that it does not follow of necessity, if a man sins through certain malice, that he sins through habit.
q. 78 a. 3 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod operari qualiter iniustus operatur, non solum est operari iniusta ex certa malitia, sed etiam delectabiliter, et sine gravi renisu rationis. Quod non est nisi eius qui habet habitum. Reply to Objection 1. To do an action as an unjust man does, may be not only to do unjust things through certain malice, but also to do them with pleasure, and without any notable resistance on the part of reason, and this occurs only in one who has a habit.
q. 78 a. 3 ad 2 Ad secundum dicendum quod non statim ad hoc aliquis labitur quod ex certa malitia peccet, sed praesupponitur aliquid, quod tamen non semper est habitus, ut dictum est. Reply to Objection 2. It is true that a man does not fall suddenly into sin from certain malice, and that something is presupposed; but this something is not always a habit, as stated above.
q. 78 a. 3 ad 3 Ad tertium dicendum quod illud propter quod voluntas inclinatur ad malum, non semper habitus est vel passio, sed quaedam alia, ut dictum est. Reply to Objection 3. That which inclines the will to evil, is not always a habit or a passion, but at times is something else. Moreover, there is no comparison between choosing good and choosing evil: because evil is never without some good of nature, whereas good can be perfect without the evil of fault.
q. 78 a. 3 ad 4 Ad quartum dicendum quod non est similis ratio de electione boni, et de electione mali. Quia malum nunquam est sine bono naturae, sed bonum potest esse sine malo culpae perfecte. Missing
q. 78 a. 4 arg. 1 Ad quartum sic proceditur. Videtur quod ille qui peccat ex certa malitia, non peccet gravius quam ille qui peccat ex passione. Ignorantia enim excusat peccatum vel in toto vel in parte. Sed maior est ignorantia in eo qui peccat ex certa malitia, quam in eo qui peccat ex passione, nam ille qui peccat ex certa malitia, patitur ignorantiam principii, quae est maxima, ut philosophus dicit, in VII Ethic.; habet enim malam existimationem de fine, qui est principium in operativis. Ergo magis excusatur a peccato qui peccat ex certa malitia, quam ille qui peccat ex passione. Objection 1. It would seem that it is not more grievous to sin through certain malice than through passion. Because ignorance excuses from sin either altogether or in part. Now ignorance is greater in one who sins through certain malice, than in one who sins through passion; since he that sins through certain malice suffers from the worst form of ignorance, which according to the Philosopher (Ethic. vii, 8) is ignorance of principle, for he has a false estimation of the end, which is the principle in matters of action. Therefore there is more excuse for one who sins through certain malice, than for one who sins through passion.
q. 78 a. 4 arg. 2 Praeterea, quanto aliquis habet maius impellens ad peccandum, tanto minus peccat, sicut patet de eo qui maiori impetu passionis deiicitur in peccatum. Sed ille qui peccat ex certa malitia, impellitur ab habitu, cuius est fortior impulsio quam passionis. Ergo ille qui peccat ex habitu, minus peccat quam ille qui peccat ex passione. Objection 2. Further, the more a man is impelled to sin, the less grievous his sin, as is clear with regard to a man who is thrown headlong into sin by a more impetuous passion. Now he that sins through certain malice, is impelled by habit, the impulse of which is stronger than that of passion. Therefore to sin through habit is less grievous than to sin through passion.
q. 78 a. 4 arg. 3 Praeterea, peccare ex certa malitia est peccare ex electione mali. Sed ille qui peccat ex passione, etiam eligit malum. Ergo non minus peccat quam ille qui peccat ex certa malitia. Objection 3. Further, to sin through certain malice is to sin through choosing evil. Now he that sins through passion, also chooses evil. Therefore he does not sin less than the man who sins through certain malice.
q. 78 a. 4 s. c. Sed contra est quod peccatum quod ex industria committitur, ex hoc ipso graviorem poenam meretur, secundum illud Iob XXXIV, quasi impios percussit eos in loco videntium, qui quasi de industria recesserunt ab eo. Sed poena non augetur nisi propter gravitatem culpae. Ergo peccatum ex hoc aggravatur, quod est ex industria, seu certa malitia. On the contrary, A sin that is committed on purpose, for this very reason deserves heavier punishment, according to Job 34:26: "He hath struck them as being wicked, in open sight, who, as it were, on purpose, have revolted from Him." Now punishment is not increased except for a graver fault. Therefore a sin is aggravated through being done on purpose, i.e. through certain malice.
q. 78 a. 4 co. Respondeo dicendum quod peccatum quod est ex certa malitia, est gravius peccato quod est ex passione, triplici ratione. Primo quidem quia, cum peccatum principaliter in voluntate consistat, quanto motus peccati est magis proprius voluntati, tanto peccatum est gravius, ceteris paribus. Cum autem ex certa malitia peccatur, motus peccati est magis proprius voluntati, quae ex seipsa in malum movetur, quam quando ex passione peccatur, quasi ex quodam extrinseco impulsu ad peccandum. Unde peccatum ex hoc ipso quod est ex malitia, aggravatur, et tanto magis, quanto fuerit vehementior malitia. Ex eo vero quod est ex passione, diminuitur, et tanto magis, quanto passio fuerit magis vehemens. Secundo, quia passio quae inclinat voluntatem ad peccandum, cito transit, et sic homo cito redit ad bonum propositum, poenitens de peccato. Sed habitus, quo homo ex malitia peccat, est qualitas permanens, et ideo qui ex malitia peccat, diuturnius peccat. Unde philosophus, in VII Ethic., comparat intemperatum, qui peccat ex malitia, infirmo qui continue laborat; incontinentem autem, qui peccat ex passione, ei qui laborat interpolate. Tertio, quia ille qui peccat ex certa malitia, est male dispositus quantum ad ipsum finem, qui est principium in operabilibus. Et sic eius defectus est periculosior quam eius qui ex passione peccat, cuius propositum tendit in bonum finem, licet hoc propositum interrumpatur ad horam propter passionem. Semper autem defectus principii est pessimus. Unde manifestum est quod gravius est peccatum quod est ex malitia, quam quod est ex passione. I answer that, A sin committed through malice is more grievous than a sin committed through passion, for three reasons. First, because, as sin consists chiefly in an act of the will, it follows that, other things being equal, a sin is all the more grievous, according as the movement of the sin belongs more to the will. Now when a sin is committed through malice, the movement of sin belongs more to the will, which is then moved to evil of its own accord, than when a sin is committed through passion, when the will is impelled to sin by something extrinsic, as it were. Wherefore a sin is aggravated by the very fact that it is committed through certain malice, and so much the more, as the malice is greater; whereas it is diminished by being committed through passion, and so much the more, as the passion is stronger. Secondly, because the passion which incites the will to sin, soon passes away, so that man repents of his sin, and soon returns to his good intentions; whereas the habit, through which a man sins, is a permanent quality, so that he who sins through malice, abides longer in his sin. For this reason the Philosopher (Ethic. vii, 8) compares the intemperate man, who sins through malice, to a sick man who suffers from a chronic disease, while he compares the incontinent man, who sins through passion, to one who suffers intermittently. Thirdly, because he who sins through certain malice is ill-disposed in respect of the end itself, which is the principle in matters of action; and so the defect is more dangerous than in the case of the man who sins through passion, whose purpose tends to a good end, although this purpose is interrupted on account of the passion, for the time being. Now the worst of all defects is defect of principle. Therefore it is evident that a sin committed through malice is more grievous than one committed through passion.
q. 78 a. 4 ad 1 Ad primum ergo dicendum quod ignorantia electionis, de qua obiectio procedit, neque excusat neque diminuit peccatum, ut supra dictum est. Unde neque maior ignorantia talis facit esse minus peccatum. Reply to Objection 1. Ignorance of choice, to which the objection refers, neither excuses nor diminishes a sin, as stated above (Question 76, Article 4). Therefore neither does a greater ignorance of the kind make a sin to be less grave.
q. 78 a. 4 ad 2 Ad secundum dicendum quod impulsio quae est ex passione, est quasi ex exteriori respectu voluntatis, sed per habitum inclinatur voluntas quasi ab interiori. Unde non est similis ratio. Reply to Objection 2. The impulse due to passion, is, as it were, due to a defect which is outside the will: whereas, by a habit, the will is inclined from within. Hence the comparison fails.
q. 78 a. 4 ad 3 Ad tertium dicendum quod aliud est peccare eligentem, et aliud peccare ex electione. Ille enim qui peccat ex passione, peccat quidem eligens, non tamen ex electione, quia electio non est in eo primum peccati principium, sed inducitur ex passione ad eligendum id quod extra passionem existens non eligeret. Sed ille qui peccat ex certa malitia, secundum se eligit malum, eo modo quo dictum est. Et ideo electio in ipso est principium peccati; et propter hoc dicitur ex electione peccare. Reply to Objection 3. It is one thing to sin while choosing, and another to sin through choosing. For he that sins through passion, sins while choosing, but not through choosing, because his choosing is not for him the first principle of his sin; for he is induced through the passion, to choose what he would not choose, were it not for the passion. On the other hand, he that sins through certain malice, chooses evil of his own accord, in the way already explained (2,3), so that his choosing, of which he has full control, is the principle of his sin: and for this reason he is said to sin "through" choosing.
THE LOGIC MUSEUM II